Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 4. Listen and number. (Nghe và điền số)

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 4 tháng 5 2019 lúc 14:58

Lý thuyết

Câu hỏi

Click tại đây để nghe:

Hướng dẫn giải

a 2 b 1 c 4 d 3

Audio script

1. Nam: Do you have any goldfish?

Mai: Yes, I do.

Nam: How many goldfish do you have? Mai: I have four.

2. Mai: Do you have any cats?

Nam: No, I don't.

Mai: How about dogs?

Nam: Yes, I do.

Mai: How many dogs do you have?

Nam: I have one dog.

3. Nam: Do you have any cats?

Mai: Yes, I do.

Nam: How many cats do you have?

Mai: I have three.

4. Nam: Do you have any parrots?

Mai: Yes, I do.

Nam: How many parrots do you have?

Mai: I have two.

 

Update: 4 tháng 5 2019 lúc 14:58

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm