Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 5. Read and complete. (Đọc và hoàn thành câu)

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 4 tháng 5 2019 lúc 14:58

Lý thuyết

Câu hỏi

Hướng dẫn giải

Nam, Linda và Mai thích những con vật nuôi. Họ có những con vật nuôi khác nhau. Nam có hai con chó và ba con vẹt. Linda có ba con mèo và một con chó. Mai có bốn con cá vàng.

1. Nam has two dogs and three parrots.

Nam có hai con chó và ba con vẹt.

2. Linda has three cats and one dog.

Linda có ba con mèo và một con chó

3. Mai has four goldfish.

Mai có bốn con cá vàng.

Update: 4 tháng 5 2019 lúc 14:58

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm