Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 3. Listen anh tick.

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 7 tháng 5 2019 lúc 9:43

Lý thuyết

Câu hỏi

Click tại đây để nghe:

Hướng dẫn giải

Nghe và đánh dấu chọn.

1. a 2. a 3. c

Bài nghe:

1. Mai: What day is it today, Nam?

Nam: It's Tuesday.

Mai: What subjects do you have today?

Nam: I have Vietnamese, Art and Maths.

2. Linda: Do you have Maths today, Phong?

Phong: Yes, I do.

Linda: What about Science?

Phong: I don't have Science. But I have Music and English.

3. Linda: What day is it today?

Mai: It's Thursday.

Linda: What subjects do you have today, Mai?

Mai: I have English, Vietnamese and IT.

Update: 7 tháng 5 2019 lúc 9:43

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm