Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 1. Look, listen and repeat.

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 7 tháng 5 2019 lúc 9:41

Lý thuyết

Câu hỏi

Click tại đây để nghe:

Hướng dẫn giải

Nhìn, nghe và đọc lại.

Các em cần lưu ý. Maths (môn Toán) là hình thức viết gọn của từ Mathematics (môn Toán).
a) What day is it today, Tom? Hôm nay là thứ mấy vậy Tom?
It's Monday. Nó là thứ Hai.
b) Do you have Maths today? Hôm nay bạn có môn Toán không? 
Yes, I do. Vâng, tôi có.
c) What subjects do you have today?
Hôm nay bạn có môn học gì?
I have Vietnamese, Maths and English.
Tôi có môn Tiếng Việt Toán và Tiếng Anh.
d) Oh, we're late for school! 0h, chúng ta trề học rồi!
Let's run! Chúng ta cùng chạy đi!

Update: 7 tháng 5 2019 lúc 9:41

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm