Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 1. Look, listen and repeat (Nhìn, nghe và lặp lại)

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 11 tháng 5 2019 lúc 16:26

Lý thuyết

Câu hỏi

Click tại đây để nghe:

Hướng dẫn giải

a)  What would you like to be in the future, Mai?

Bạn muốn trở thành gì trong tương lai vậy Mai?

I'd like to be a writer.

Tôi muốn trở thành nhà văn.

b)  Why would you like to be a writer?

Tại sao bạn muốn trở thành nhà văn?

Because I'd like to write stories for children.

Bởi vì tôi muốn viết nhiều truyện cho thiếu nhi.

c)  Would you like to be a writer too, Tony?

Bạn cũng muốn trở thành nhà văn phải không Tony?

No. I'd like to be a pilot.

Không. Tôi muốn trở thành phi công.

d)  A pilot? Why? Một phi công à? Tại sao?

Because I'd like to fly a plane. Bởi vì tôi muốn lái máy bay.

Update: 11 tháng 5 2019 lúc 16:26

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm