Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Lesson 1 - Unit 15 trang 30 SGK tiếng Anh 5 mới

Lý thuyết
Mục lục
* * * * *

Bài 1. Look, listen and repeat (Nhìn, nghe và lặp lại)

Click tại đây để nghe:

Hướng dẫn giải

a)  What would you like to be in the future, Tony?

Bạn muốn trở thành gì trong trong tương lai vậy Tony?

I'd like to be a pilot.

Tôi muốn trở thành phi công.

b)  Is that why you work out so much in the gym?

Có phải điều đó mà bạn rèn luyện thật nhiều trong phòng thể dục không?

Yes. Pilots have to be strong.

Phải. Phi công phải khỏe mạnh.

c)  So would you like to fly a plane?

Vậy bạn muốn lái máy bay phải không?

Yes, of course! There's only one problem.

Vâng, đúng rồi! Chỉ là một vấn đề.

d)  What's that?       Cái đó là gì?

I'm scared of heights! Tôi sợ độ cao!

Bài 2. Point and say (Chỉ và đọc)

Click tại đây để nghe:

 

Hướng dẫn giải

a)   What would you like to be in the future?

Bạn muốn trở thành gì trong trong tương lai?

I'd like to be a pilot.

Tôi muốn trở thành phi công.

b)  What would you like to be in the future?

Bợn muốn trở thành gì trong trong tương lai?

I'd like to be a doctor

Tôi muốn trở thành bác sĩ.

c)  What would you like to be in the future?

Bợn muốn trở thành gì trong trong tương lai?

I'd like to be an architect.

Tôi muốn trở thành kiến trúc sư.

d)  What would you like to be in the future?

Bợn muốn trở thành gì trong trong tương lai?

I'd like to be a writer.

Tôi muốn trở thành nhà văn.

Bài 3. Let's talk (Chúng ta cùng nói)

Hỏi và trả lời nhửng câu hỏi về bạn muốn trở thành gì trong tương lai

Hướng dẫn giải

Would you like to be in the future?

Bợn muốn trở thành gì trong trong tương lai?

I'd like to be a/an.. Tôi muốn trở thành...

Bài 4. Listen and tick (Nghe và đánh dấu chọn )

Click tại đây để nghe

Hướng dẫn giải

1.b        2. a    3 c

Audio script

1. Tony: Hi, MaiẾ What are you doing?

Mai: I'm writing a short story.

Tony: Oh. What would you like to be in the future?

Mai: I'd like to be a writer. I'd like to write stories for children.

  1. Tony: Would you like to be a teacher in the future, Linda?

Linda: No. I'd like to be an architect.

Tony: I see. You like drawing, don't you?

Linda: Yes, I do.

 
  1. Linda: What would you like to be in the future, Phong?

Phong: I'd like to be a pilot. I would like to fly a plane.

Linda: So you have to study hard, right?

Phong: Yes, that's right.

Bài 5. Look and write (Nhìn và viết)

Hướng dẫn giải

1. A: Bạn muốn trở thành gì trong tương lai vậy Hoa?

B: I'd like to be a teacher. Tôi muốn trở thành giáo viên.

2. A: Mary muốn trở thành gì khi cô đy lớn lên?

B: She'd like to be a doctor. Cô ấy muốn trở thành bác sĩ.

  1. A: Linda và Trung muốn trở thành gì khi họ rời khỏi trường học?

B: They'd like to be architects.

Họ muốn trở thành nhừng kiến trúc sư.

Bài 6. Let's sing (Chúng ta cùng hát)

Click tại đây để nghe

Hướng dẫn giải

What would you like to be in the future?

Bạn muốn trở thành gì trong tương lai

What would you like to be?

What would you like to be?

What would you like to be In the future?

I'd like to be a teacher.

What would you like to be?

What would you like to be?

What would you like to be in the future?

I'd like to be a nurse.

What would you like to be?

What would you like to be?

What would you like to be in the future?

I'd like to write stories for children.

Bọn muôh trở thành gì?

Bợn muốn trở thành gì?

Bạn muôh trở thành gì Trong tương lai?

Tôi muốn trở thành giáo viên.

Bọn muốn trở thành gì?

Bọn muốn trở thành gì?

Bợn muốn trở thành gì trong

tương loi? Tôi muốn trở thành ỵ tá.

Bọn muốn trở thành gì?

Bợn muốn trở thành gì?

Bợn muốn trở thành gì trong tương lai?

Tôi muốn viết nhiều truyện cho thiếu nhi.

Có thể bạn quan tâm


Có thể bạn quan tâm