Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

500 cau trac nghiem môn sử lớp 11

20a30bc67766418802fdb4b5f17954e8
Gửi bởi: Nguyễn Thúy Hòa 5 tháng 3 2016 lúc 19:45:11 | Được cập nhật: 8 tháng 4 lúc 15:40:01 Kiểu file: DOC | Lượt xem: 3920 | Lượt Download: 263 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

TRẮC NGHIỆM Pháp giai thống nhân Nông Công nhân Tiểu phong kiến châu Đảng Cộng nước nhất? Inđônêxia Trung Quốc Việt Nam. Lãnh được nhân sùng thánh? Ti-lắc Gan-đi A-sô-ka Người mạnh kiến cách khép chết Nguyễn Trạch Nguyễn Trường Nguyễn Quyền Người được nhân phong Bình nguyên soái Trương Quyền Nguyễn Trung Trực Trương Định Người được đứng chiến trong triều đình Nguyễn Phương Nguyễn Tường Thất Thuyết chiến tranh giới nhất, Việt ngoài thực Pháp, giai thành tượng cách mạng Việt Nam? Giai nông Giai công nhân Giai phong kiến Giai sản, CCâu Dưới thống thực Pháp, thái chính giai Việt nào? thái kiên định Pháp thái không kiên định, thoải hiệp, lương quốc mạnh tinh thần tranh cách mạng triệt trong nghiệp giải phóng tộc. trên đúng. lượng hăng đông nhất cách mạng Việt chiến tranh giới nhất? Công nhân Nông Tiểu Cuộc Chiến tranh -Nhật diễn thời gian: 1904 1905. 1903 1904. 1903 1905. 1904 1906. điểm quốc hình thành Tờ-rớt khổng những đoàn chính hùng mạnh. quốc thực thống thuộc rộng đông dân. quốc nặng lãi. Xuất hiện nhiều thuẫn trong kiện lịch chứng chính thức công nhận thuộc Véc-xai Pháp tháng 1873. thông Hiến pháp 1787. Thông tuyên ngôn ngày -1776. Chiến thắng Xa-ra-tô-ga ngày 1777. Trần Tiên viết: “việc nhưng hiệu thời tranh chim hiệu xuân”. kiện phản điều Cuộc công công nhân Son. Cuộc tranh quyền Pháp Phan Châu (1925). Phong trào tang Phan Châu Trinh (1926) Tiếng Phạm Hồng Thái Diện- Quảng Châu (6/1924) Nguyên nhân việc bùng cuộc Chiến tranh giới nhất (1914-1918) thuẫn giữa nhân nước thuộc nước quốc. thuẫn giữa giai công nhân giai sản. thuẫn giữa nước quốc thuộc địa.D thuẫn giữa Hiệp (Anh, Nga, Pháp)với Liên minh (Đức, Áo-Hung,I-ta-li-a). Trong giai đoạn quốc nghĩa thuẫn ngày càng tranh chấp giữa nước quốc thuộc địa. luợc thuộc nước quốc. hình thành chức quyền tầng chính. đúng. cách mạng công nghiệp nước châu cuối XVIII giữa thay nước châu Thúc những chuyển biến mạnh trong nông nghiệp giao thông. phần giải phóng nông dân, sung lượng động thành phố. Hình thành giai công nghiệp công nghiệp. thống nhất nước dụng biện pháp: chiến thống nhất nước. đường dưới lên. Dùng thống nhất nước. đường trên xuống. Lĩnh được biệt trọng trong cuộc Minh Nhật Kinh Chính Giáo Quân Trong thời đại, cuộc cách mạng được triệt nhất Cách mạng Lan. Cách mạng Cách mạng Pháp. Cách mạng Anh. Nguyên nhân nhất kinh vươn đứng giới Giàu nguyên thiên nhiên, nguồn nhân dào. Phát triển dụng đựơc những thành khoa thuật kinh nghiệm nước trước. trường rộng lớn. được nhiều nhuận trong chiến tranh. Đứng truớc nghĩa nghĩa quốc quyền chúng thống nhất, Mác: nước đoàn lại!”. biết đoạn trên viết trong phẩmnào? Lênin trong thảo luận cương thuộc Mác- Ănghen trong tuyên ngôn Đảng Cộng Nguyễn Quốc trong tuyên ngôn liên hiệp thuộc Chiến tranh giới nhất chính thức bùng thời gian: Ngày tháng 1914. Ngày tháng 1914. Ngày tháng 1914. Ngày tháng 1914. chính điển hình đảng, Đảng Đảng Cộng hoà. Đảng Cộng Đảng chủ. Đảng đảng thủ. Đảng Đảng Pháp giai thống nhân Nông Công nhân Tiểu phong kiến châu Đảng Cộng nước nhất? Inđônêxia Trung Quốc Việt Nam. Lãnh được nhân sùng thánh? Ti-lắc Gan-đi A-sô-ka Người mạnh kiến cách khép chết Nguyễn Trạch Nguyễn Trường Nguyễn Quyền Người được nhân phong Bình nguyên soái Trương Quyền Nguyễn Trung Trực Trương Định c.Đáp Người được đứng chiến trong triều đình Nguyễn Phương Nguyễn Tường Thất Thuyết chiến tranh giới nhất, Việt ngoài thực Pháp, giai thành tượng cách mạng Việt Nam? Giai nông Giai công nhân Giai phong kiến Giai sản, Dưới thống thực Pháp, thái chính giai Việt nào? thái kiên định Pháp thái không kiên định, thoải hiệp, lương quốc mạnh tinh thần tranh cách mạng triệt trong nghiệp giải phóng tộc. trên đúng. lượng hăng đông nhất cách mạng Việt chiến tranh giới nhất? Công nhân Nông Tiểu Cuộc Chiến tranh -Nhật diễn thời gian: 1904 1905. 1903 1904. 1903 1905. 1904 1906. điểm quốc hình thành Tờ-rớt khổng những đoàn chính hùng mạnh. quốc thực thống thuộc rộng đông dân. quốc nặng lãi. Xuất hiện nhiều thuẫn trong kiện lịch chứng chính thức công nhận thuộc Véc-xai Pháp tháng 1873. thông Hiến pháp 1787. Thông tuyên ngôn ngày -1776.D Chiến thắng Xa-ra-tô-ga ngày 1777. Trần Tiên viết: “việc nhưng hiệu thời tranh chim hiệu xuân”. kiện phản điều Cuộc công công nhân Son. Cuộc tranh quyền Pháp Phan Châu (1925). Phong trào tang Phan Châu Trinh (1926) Tiếng Phạm Hồng Thái Diện- Quảng Châu (6/1924) Nguyên nhân việc bùng cuộc Chiến tranh giới nhất (1914-1918) thuẫn giữa nhân nước thuộc nước quốc. thuẫn giữa giai công nhân giai sản. thuẫn giữa nước quốc thuộc địa. thuẫn giữa Hiệp (Anh, Nga, Pháp)với Liên minh (Đức, Áo-Hung,I-ta-li-a). Trong giai đoạn quốc nghĩa thuẫn ngày càng tranh chấp giữa nước quốc thuộc địa. luợc thuộc nước quốc. hình thành chức quyền tầng chính. đúng. cách mạng công nghiệp nước châu cuối XVIII giữa thay nước châu Thúc những chuyển biến mạnh trong nông nghiệp giao thông. phần giải phóng nông dân, sung lượng động thành phố. Hình thành giai công nghiệp công nghiệp. thống nhất nước dụng biện pháp: chiến thống nhất nước. đường dưới lên. Dùng thống nhất nước. đường trên xuống. Lĩnh được biệt trọng trong cuộc Minh Nhật Kinh Chính Giáo Quân Trong thời đại, cuộc cách mạng được triệt nhất Cách mạng Lan.B Cách mạng Cách mạng Pháp. Cách mạng Anh. Nguyên nhân nhất kinh vươn đứng giới Giàu nguyên thiên nhiên, nguồn nhân dào. Phát triển dụng đựơc những thành khoa thuật kinh nghiệm nước trước. trường rộng lớn. được nhiều nhuận trong chiến tranh. giai cuộc khai thác thuộc Pháp Việt Nam? Công nhân, nông dân, Công nhân, tiểu sản, Công nhân, tộc, phong kiến Công nhân, nông dân, tộc, tiểu sản, phong kiến Nguyên nhân Nhật nước Phương dùng quân đánh Nhật Bản. Phong trào tranh tầng nhân những XIX. Thất trong cuộc chiến tranh Thanh. Cuộc Minh được tiến hành trong lĩnh Kinh Chính trị. Quân lĩnh vực. Những chính sách chính trị, thực không thực hiện Chia trị. chuộc tầng trong giai phong kiến Khơi cách biệt chủng tộc, giáo đẳng trong hội. đẳng trên trực tiếp Cuộc khởi nghĩa quân Xipay nhân Mi-rút diễn thời gian 1857 1858 1859 1860 luợc Trung Quốc Triều đình Thanh đạo, siết đạo. Chính quyền Thanh quan cảng. Chính quyền Thanh thực Anh. Chính quyền Thanh tịch thuốc phiện buôn Anh. Lãnh cuộc cuộc Trung Quốc Khang Lương Khải Siêu. Quang Trung Sơn. Thái Hậu. Trung lãnh phong trào cách mạng theo khuynh hướng Phong kiến. sản. sản. Trung lập. Giữa nước Đông đang dưới nào? Chiếm Phong kiến. bản. nghĩa. Những nước trong Đông không nước thực Phương lược Việt Nam. Thái Lan. In-đô-nê-xi-a. Ma-lai-xi-a. hoàn thành lược Phi-lip-pin thời gian 1897 1898 1898 1900 1899 1902 1900 1902 nước châu thực phương lược mạnh nhất khoảng thời gian XVII Những nước phương hoàn thành việc lược châu khoảng thời gian Cuối XVIII XIXC) Giữa Cuối Cuộc khởi nghĩa Áp-đen Ca-đe diễn nước An-giê-ri Xu-đăng Ê-ti-ô-pi-a cách mạng 1905 1907, theo chính nghĩa nghị Quân chuyên Quân hiến Cuộc cách mạng tháng cuộc cách mạng tính chất Cách mạng kiểu Cách mạng Cách mạng kiểu Cách mạng Đỉnh hình thức tranh trong cuộc Cách mạng tháng 1917 Khởi nghĩa từng phần Biểu tình Chuyển tổng công chính sang khởi nghĩa trang Tổng khởi nghĩa giành chính quyền chính quyền Viết được thành lập, trong hoàn cảnh khăn, chính quyền viết thực hiện biện pháp phó? hàng nước quốc hoãn, nước quốc Thực hiện chính sách cộng thời chiến giúp nước khác Nước viết bước thời bình dựng nước thời gian nào? 1917 1918 1920 1921 Chính sách kinh Lê-nin khởi xướng được Đảng Bôn-sê-vích thực hiện thời gian nào? Tháng 10/1917 Tháng 01/1921 Tháng 02/1921 Tháng 03/1921 DCâu Việc thực hiện chính sách kinh mới, kinh nước nào? kinh nhân nước quyền kinh nhiều thành phần trong nước lũng đoạn phối kinh Kinh nước viết thuộc kinh nước ngoài Công cuộc dựng trên lãnh nước viết? Liên minh, đoàn chặt nhau nhằm tăng cường mạnh nhau phát mạnh riêng nước. Liên nước quốc ngoài nhận giúp liên minh nhau hoàn thành công cuộc khôi phục kinh Liên bước dựng nghĩa nhiệm trọng dựng nông nghiệp hiện Công nghiệp nghĩa rông giao buôn nước ngoài mạnh dựng nghĩa quốc phòng hiện phải công nhận thiết quan ngoại giao Liên thời gian nào? 1917 1922 1932 1933 nước thắng trận chức nghị Véc-xai Oasinhtơn nhằm đích kinh quân hiệp phân chia quyền giải quyết chiến tranh Nguyên nhân bùng trào cách mạng châu trong những 1918 1923? chiến tranh giới nhất thắng cách mạng tháng mười 1917 sống nhân nước châu chính quyền nước chính Liên Quốc Cộng được thành thời gian nào? Tháng 1/1919 Tháng 2/1919 Tháng 3/1919 Tháng 4/1919