Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 4: Sự rơi tự do

I. Sự rơi trong không khí và sự rơi tự do

1. Sự rơi của các vật trong không khí

+ Trong không khí không phải các vật nặng nhẹ khác nhau thì rơi nhanh chậm khác nhau.

+ Nguyên nhân : Do lực cản không khí lên vật và trọng lực tác dụng lên vật.

2. Sự rơi của các vật trong chân không (sự rơi tự do)

+ Nếu loại bỏ được ảnh hưởng của không khí thì mọi vật sẽ rơi nhanh như nhau. Sự rơi của các vật trong trường hợp này gọi là sự rơi tự do.

+ Sự rơi tự do là sự rơi chỉ dưới tác dụng của trọng lực.

II. Nghiên cứu sự rơi tự do của các vật

1. Những đặc điểm của chuyển động rơi tự do

+ Phương của chuyển động rơi tự do là phương thẳng đứng (phương của dây dọi).

+ Chiều của chuyển động rơi tự do là chiều từ trên xuống dưới.

+ Chuyển động rơi tự do là chuyển động thẳng nhanh dần đều.

2. Gia tốc rơi tự do

+ Tại một nơi trên nhất định trên Trái Đất và ở gần mặt đất, các vật đều rơi tự do với cùng một gia tốc g.

+ Nếu không đòi hỏi độ chính xác cao, ta có thể lấy g = 9,8m/s2 hoặc g = 10m/s2.

3. Các công thức của chuyển động rơi tự do

Vận tốc: \(v = g.t\)

Độ cao: \(h = \dfrac{1}{2}g{{t}^{2}}\)

Công thức độc lập: \( v^2 = 2gh\)

Bài tập

Có thể bạn quan tâm