Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Trắc nghiệm Sinh học 12 bài 21

2d208b6c87980d5af2a055301129bf65
Gửi bởi: Phạm Thị Linh 26 tháng 10 2018 lúc 21:55:51 | Được cập nhật: hôm qua lúc 6:46:51 Kiểu file: DOCX | Lượt xem: 596 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Tr nghi Sinh 12 Bài 21: Di truy cắ ọCâu 1: Di truy là ngành khoa ng nh ng hi bi Di truy cề ọng vào cườ ọA. gi thích, ch đoán các t, nh di truy nể ềB. đi tr trong tr ng nh líể ườ ệC. ch phòng ng a, ch các nh, di truy nỉ ềD. giúp cho vi gi thích, ch đoán, phòng ng a, ch các nh di truy vàệ ềđi tr trong tr ng nh lí.ề ườ ệCâu 2: Nh ng đi nào sau đây nh pheninketo ni là đúng?ữ ệ(1) nh gây lo trao ch trong th .ệ ể(2) ch gây nh bào.ơ ế(3) nh ch tr hoàn toàn phát hi tr em.ệ ượ ẻ(4) Thi enzim xúc tác chuy hóa pheninalanin thành tirozin.ế ể(5) Ch ng th kinh, làm nh nhân thi năng trí tu tấ ấtrí nh .ớA. (1), (2) và (5)B. (1), (3) và (5)C. (2), (4) và (5)D. (1), (4) và (5)Câu 3: Trong các nh/ ch ng nh sau đây ng i, nh/ ch ng nào do tệ ườ ộbi ng NST gây nên?ế ượ(1) Ung th máu.ư (2) ch ng ti ng khóc mèo kêu.ộ ế(3) ch ng đao.ộ (4) ch ng Claiphento.ộ (5) nh ch ng.ệ ạA. (1) và (2)B. (3) và (4)C. (1) và (5)D. (2) và (3)Câu 4: Khi nói ung th nh ng phát bi nào sau đây đúng?ề ể(1) Ung th là lo nh hi là tăng sinh không ki soát cư ượ ược lo bào trong th hình thành các kh chèn ép các củ ơquan trong th .ơ ể(2) ác tính khác làn tính là các bào kh có kh năng tách kh mô banớ ỏđ di chuy khác, nên nhi kh khác nhau.ầ ố(3) Nguyên nhân gây ra ung th có th là do bi gen, bi NST.ư ế(5) Ung th là trong nh ng nh nan ch có thu ch a.ư ữA. B. 2C. D. 4Câu 5: Phát bi nào sau đây là đúng khi nói ch ng Đao ng i?ể ườA. Ng ch ng Đao trong bào có 47 NST.ườ ếB. ch ng Đao do bi ch th nhi NST 21.ộ ốC. Ng ch ng Đao th ng th bé, má ph t, khe ch, dày,ườ ườ ưỡd tim,… và kho ng 50% nh nhân ch trong năm u.ị ầD. ch ng Đao ít xu hi nh ng tr sinh ra khi ng đã tu i.ộ ượ ườ ổCâu 6: ng sau cho bi tên và nguyên nhân nh di truy ng i. Hãyả ườghép tên nh nguyên nhân gây nh sao cho phù p.ệ ợCác nhệ Nguyên nhân gây nhệDOC24.VN 11. nh máu khó đôngệ a) gi th NST XỞ ừ2. ch ng Đaoộ b) 3NST 21ố3. ch ng cnoộ c) đo NST 21ấ ố4. Pheninketo ni uệ d) bi gen trên NST Xộ ặ5. Ung thư e) bi gen trên NST th ngộ ườ f) Do bi gen ho bi NSTộ g) gi khuy NST XỞ ếPh ng án đúng là:ươA. 1d, 2b, 3f, 4e, 5gB. 1e, 2c, 3g, 4a, 5fC. 1d, 2b, 3g, 4e, 5fD. 1e, 2c, 3g, 4a, 5fCâu 7: nh máu khó đông ng do gen bi trên NST gi tính Xệ ườ ớquy nh. Gen quy nh máu đông bình th ng. Tr ng nào sau đây cho conị ườ ườ ờcó con gái bình th ng và con trai nh máu khó đông?ấ ườ ệA. aX aYB. AX AYC. aX AYD. AX aYCâu 8: nh di truy do gen bi tr trên NST th ng quy nh,ố ườ ịn trong bình th ng, ng kia nh thì kh năng con con hế ươ ườ ọm nh là:ắ ệA. 50% B. 25%C. 0% D. 75%Câu 9: ng i, gen quy nh máu khó đông trên NST X, không có alen ngỞ ườ ương trên NST Y. ng đàn ông nh bình th ng, sinh con trai nh.ứ ườ ườ ệD đoán nào sau đây đúng?ựA. Ng mang alen gây nhườ ệB. các con gái không nh nàyấ ệC. Xác su sinh ra ng con trai bình th ng là 50%ấ ườ ườ ọD. nh này ch bi hi nam mà không bi hi .ệ ữDOC24.VN 2Đáp án ng gi iướ ả1 ACâu 9:Con trai nh có ki gen Xị aY bình th ng có ki gen XAXợ ườ đúng.Ch ng nh có ki gen XaY.ồ ểX AX aY con: 1/4 Xờ AX 1/4X aX 1/4X AY 1/4X aYĐ có con: 1/2 con gái bình th ng 1/2 con gái nh sai.ờ ườ ệ- Xác su sinh ra ng con trai bình th ng là 1/4Xấ ườ ườ aY 25% sai- nh bi hi nam và sai.ệ ữDOC24.VN