Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Tóm tắt kiến thức lớp 12 - Chương IV: Ứng dụng di truyền học

3922d7c797c4ad5d8391e552d19d27c1
Gửi bởi: Phạm Thị Linh 8 tháng 1 2018 lúc 17:12 | Được cập nhật: 20 tháng 2 lúc 19:44 Kiểu file: DOCX | Lượt xem: 1207 | Lượt Download: 22 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Detected invalid UTF-8 for field path "$set.content": TM T?T KI?N TH?C TR?NG TM MN SINH H?C L?P 12
CH??NG IV- ?NG D?NG DI TRUY?N H?C
A- M?c ?? nh?n bi?t v thng hi?u:
BI 18- CH?N GI?NG V?T NUI CY TR?NG D?A TRN
NGU?N BI?N D? T? H?P
I. T?o gi?ng thu?n d?a trn ngu?n bi?n d? t? h?p
- Lai cc dng thu?n ch?ng.
- Ch?n l?c ra nh?ng t? h?p gen mong mu?n.
- T? th? ph?n ho?c giao ph?i c?n huy?t s? t?o ra dng thu?n, ch?n l?c s? ???c ki?u gen mong mu?n (dng thu?n).
II. T?o gi?ng lai c ?u th? lai cao
1. Khi ni?m ?u th? lai
L hi?n t??ng con lai c n?ng su?t, s?c ch?ng ch?u, kh? n?ng sinh tr??ng pht tri?n cao v??t tr?i so v?i cc d?ng b? m?.
2. C? s? di truy?n c?a hi?n t??ng ?u th? lai
Gi? thuy?t siu tr?i: ? tr?ng thi d? h?p t? v? nhi?u c?p gen khc nhau con lai c ???c ki?u hnh v??t tr?i nhi?u m?t so v?i d?ng b? m? c nhi?u gen ? tr?ng thi ??ng h?p t?. ki?u gen AaBbCc c ki?u hnh v??t tr?i so v?i AABBCC, aabbcc ,AAbbCC, AABBcc
3. Ph??ng php t?o ?u th? lai
- T?o dng thu?n : Cho t? th? ph?n qua 5 - 7 th? h?.
- Lai khc dng: Lai cc dng thu?n ch?ng ?? tm t? h?p lai c ?u th? lai cao nh?t.
- ?u ?i?m: Con lai c ?u th? lai cao s? d?ng vo m?c ?ch kinh t?.
- Nh??c ?i?m: T?n nhi?u th?i gian.
- ?u th? lai bi?u hi?n cao nh?t ? F1 sau ? gi?m d?n qua cc th? h?.
B- M?c ?? v?n d?ng v v?n d?ng cao:
- Gi?i thch ???c cc b??c t?o gi?ng thu?n ch?ng d?a trn ngu?n bi?n d? t? h?p, v?n d?ng cc b??c vo v d? minh h?a t?o m?t gi?ng cy c? th?.
- Gi?i thch ???c t?i sao ?u th? lai ch? bi?u hi?n cao nh?t ? F1, sau ? gi?m d?n ? ??i sau? T? ? v?n d?ng ki?n th?c vo th?c ti?n tr?ng tr?t ? ??a ph??ng.

BI 19- T?O GI?NG M?I B?NG PH??NG PHP GY ??T BI?N
V CNG NGH? T? BO
A- M?c ?? nh?n bi?t v thng hi?u
I. T?o gi?ng m?i b?ng ph??ng php gy ??t bi?n
1. Quy trnh: g?m 3 b??c
+ X? l m?u v?t b?ng tc nhn ??t bi?n
+ Ch?n l?c cc c th? ??t bi?n c ki?u hnh mong mu?n
+ T?o dng thu?n ch?ng
- L?u : ph??ng php ny ??c bi?t c hi?u qu? v?i vi sinh v?t
2. M?t s? thnh t?u t?o gi?ng ? vi?t nam
- X? l cc tc nhn ??t bi?n l ho thu ???c nhi?u ch?ng vsv, la, ??u t??ng. C nhi?u ??c tnh qu.
- S? d?ng cnxisin t?o ???c cy du t?m t? b?i.
- To gia l?c x? l NMU to m h?ng cho n?ng su?t cao.
II. T?o gi?ng b?ng cng ngh? t? bo
1. Cng ngh? t? bo th?c v?t
- Nui c?y m, t? bo.
- Lai t? bo sinh d??ng hay dung h?p t? bo tr?n.
- Nui c?y h?t ph?n, non ch? th? tinh?.
2. Cng ngh? t? bo ??ng v?t
a. Nhn b?n v tnh ??ng v?t
- C th? ???c nhn b?n t? t? bo xma, khng c?n c s? tham gia c?a nhn t? bo sinh d?c, ch? c?n t? bo ch?t c?a non bo.
V d? cc b??c ti?n hnh nhn b?n v tnh ? c?u Dolly
+ Tch t? bo tuy?n v c?a c?u cho nhn, nui trong phng th nghi?m.
+ Tch t? bo tr?ng v lo?i b? nhn c?a c?u khc.
+ Chuy?n nhn c?a t? bo tuy?n v vo t? bo tr?ng ? b? nhn.
+ Nui c?y trn mi tr??ng nhn t?o ?? tr?ng pht tri?n thnh phi.
+ Chuy?n phi vo t? cung c?a c?u m? ?? n mang thai sinh c?u Dolly
ngh?a:
- Nhn nhanh gi?ng v?t nui qu hi?m.
- T?o ra nh?ng ??ng v?t mang gen ng??i nh?m cung c?p c? quan n?i t?ng cho ng??i b?nh c?n c?y ghp.
b. C?y truy?n phi
Phi ???c tch thnh nhi?u ph?n ring bi?t, c?y cc phi ny vo t? cung c?a cc con v?t khc nhau ? t?o ra nhi?u con v?t c ki?u gen gi?ng nhau.
B- M?c ?? v?n d?ng v v?n d?ng cao:
- Gi?i thch ???c t?i sao cy ???c t?o ra t? ph??ng php lai t? bo sinh d??ng l?i c kh? n?ng sinh s?n h?u tnh v mang ??c di?m di truy?n c? 2 loi?
- Cy ???c t?o ra t? ph??ng php nui c?y h?t ph?n sau ? gy l??ng b?i ha l?i c ki?u gen thu?n ch?ng v? t?t c? cc c?p gen?
- V?n d?ng ki?n th?c v? nhn b?n v tnh v c?y truy?n phi ?? ??a ra l?i khuyn th?c t? khi mu?n nhn nhanh m?t gi?ng ??ng v?t qu hi?m no ? th s? d?ng ph??ng php no? V sao?

BI 20- T?O GI?NG M?I NH? CNG NGH? GEN.
A- M?c ?? nh?n bi?t v thng hi?u
1. Khi ni?m cng ngh? gen, sinh v?t bi?n ??i gen
Cng ngh? gen : L quy trnh t?o ra nh?ng t? bo sinh v?t c gen b? bi?n ??i ho?c c thm gen m?i.
K? thu?t chuy?n gen: T?o ADN ti t? h?p ?? chuy?n gen t? t? bo ny sang t? bo khc.
Sinh v?t bi?n ??i gen: L sinh v?t m h? gen c?a n ???c bi?n ??i ph h?p v?i l?i ch c?a con ng??i. Nh? ??a thm m?t gen l? vo h? gen, lo?i b? ho?c lm b?t ho?t m?t gen no ? trong h? gen.
2. Cc b??c trong k? thu?t chuy?n gen
a. T?o ADN ti t? h?p
- Tch chi?t th? truy?n v gen c?n chuy?n ra kh?i t? bo.
- X? l b?ng m?t lo?i enzim gi?i h?n ?? t?o ra cng m?t lo?i ??u dnh b? sung.
- Dng enzim n?i ?? g?n gen c?n chuy?n vo th? truy?n t?o ADN ti t? h?p.
b. ??a ADN ti t? h?p vo trong t? bo nh?n
Dng mu?i canxi clorua ho?c xung ?i?n cao p lm gin mng sinh ch?t c?a t? bo ?? ADN ti t? h?p d? dng ?i qua.
c. Phn l?p dng t? bo ch?a ADN ti t? h?p
- Ch?n th? truy?n c gen ?nh d?u.
- B?ng cc k? thu?t nh?t ??nh nh?n bi?t ???c s?n ph?m ?nh d?u.
3. ?ng d?ng:
- T?o ?V chuy?n gen.
- T?o cy tr?ng bi?n ??i gen.
- T?o dng VSV bi?n ??i gen.
B- M?c ?? v?n d?ng v v?n d?ng cao
- V?n d?ng ???c 3 b??c trong k? thu?t chuy?n gen vo 1 v d? minh h?a c? th? trong ?ng d?ng t?o ra m?t s?n ph?m sinh h?c nh? hoocmon insulin hay thu?c khng sinh?
- V?n d?ng ???c cc b??c c?a cng ngh? gen trong t?o gi?ng bi?n ??i gen vo m?t v d? t?o ??ng v?t chuy?n gen, gi?ng cy tr?ng bi?n ??i gen hay t?o dng vi sinh v?t bi?n ??i gen.`

CU H?I TR?C NGHI?M
1. M?C 1,2:
Cu 1: Cho cc thnh t?u sau:
(1) T?o ch?ng vi khu?n E. Coli s?n xu?t insulin c?a ng??i
(2) T?o gi?ng d?a h?u 3n khng h?t, c hm l??ng ???ng cao
(3) T?o gi?ng bng v gi?ng ??u t??ng mang gen khng thu?c di?t c? c?a thu?c l c?nh Petunia
(4) T?o gi?ng la "g?o vng" c kh? n?ng t?ng h?p ?-carten (ti?n vitamin A) trong h?t
(5) T?o gi?ng cy tr?ng l??ng b?i c ki?u gen ??ng h?p v? t?t c? cc gen
(6) T?o gi?ng c?u s?n sinh prtin huy?t thanh c?a ng??i trong s?a
(7) T?o gi?ng pomato t? khoai ty v c chua
Cc thnh t?u ???c t?o ra t? ?ng d?ng c?a cng ngh? t? bo l
A. (1), (3), (6). B. (5), (7) C. (1), (2), (4), (6), (7). D. (3), (4), (5)
Cu 2: Cho cc thnh t?u sau:
(1)- C?u ?ly
(2)- Gi?ng bng khng su b?nh
(3)- Chu?t b?ch c gen hoocmon sinh tr??ng c?a chu?t c?ng
(4)- Gi?ng du t?m tam b?i
(5)- Gi?ng c chua c gen lm chin qu? b? b?t ho?t
(6)- Gi?ng la g?o vng c kh? n?ng t?ng h?p ?- carotene
Cc thnh t?u c?a cng ngh? gen l
A. (2), (3), (5), (6) B. (1), (3), (5), (6) C. (1), (2), (3), (5), (6) D. (1), (2), (4), (5),
Cu 3: Quy trnh chuy?n gen s?n sinh prtin c?a s?a ng??i vo c?u t?o ra c?u chuy?n gen g?m cc b??c:
(1) T?o vect? ch?a gen ng??i v chuy?n vo t? bo xma c?a c?u.
(2) Ch?n l?c v nhn dng t? bo chuy?n gen ( ch?a ADN ti t? h?p)
(3) Nui c?y t? bo xma c?a c?u trong mi tr??ng nhn t?o.
(4) L?y nhn t? bo chuy?n gen r?i cho vo tr?ng ? b? m?t nhn t?o ra t? bo chuy?n nhn.
(5) Chuy?n phi ???c pht tri?n t? t? bo chuy?n nhn vo t? cung c?a c?u ?? phi pht tri?n thnh c? th?.
Trnh t? cc b??c ti?n hnh l
A. (3), (2), (1), (4), (5). C. (3), (2), (4), (1), (5).
B. (1), (3), (2), (4), (5). D. (3), (2), (1), (5), (4).
Cu 4: Cng ngh? gen l quy trnh t?o nh?ng:
A. TB c NST b? bi?n ??i
B. TB sinh v?t c gen b? bi?n ??i
C. C? th? c NST b? bi?n ??i
D. Sinh v?t c gen b? bi?n ??i
Cu 5: D??i ?y l cc b??c trong quy trnh t?o gi?ng m?i b?ng ph??ng php gy ??t bi?n
I. Cho t? th? ph?n ho?c lai xa ?? t?o cc gi?ng thu?n ch?ng.
II. Ch?n l?c cc c th? ??t bi?n c ki?u hnh mong mu?n
III. X? l m?u v?t b?ng cc tc nhn gy ??t bi?n.
IV. T?o dng thu?n
Trnh t? ?ng l:
A. I - III - II
C. III - II - IV


B. III - II - I
D. II - III - IV


Cu 6: Khi ni v? ?u th? lai, pht bi?u no sau ?y khng ?ng?
A. Ng??i ta t?o ra nh?ng con lai khc dng c ?u th? lai cao ?? s? d?ng cho vi?c nhn gi?ng.
B. ?? t?o ra nh?ng con lai c ?u th? lai cao v? m?t s? ??c tnh no ?, ng??i ta th??ng b?t ??u b?ng cch t?o ra nh?ng dng thu?n ch?ng khc nhau.
C. Trong m?t s? tr??ng h?p, lai gi?a hai dng nh?t ??nh thu ???c con lai khng c ?u th? lai, nh?ng n?u cho con lai ny lai v?i dng th? ba th ??i con l?i c ?u th? lai.
D. M?t trong nh?ng gi? thuy?t ?? gi?i thch c? s? di truy?n c?a ?u th? lai ???c nhi?u ng??i th?a nh?n l gi? thuy?t siu tr?i.
Cu 7: Cho cc thnh t?u sau: (1) T?o gi?ng c chua c gen lm chnh qu? b? b?t ho?i. (2) T?o gi?ng du t?m t? b?i. (3) T?o gi?ng la "g?o vng" c kh? n?ng t?ng h?p - carten trong h?t. (4) T?o gi?ng d?a h?u ?a b?i. Cc thnh t?u ???c t?o ra b?ng ph??ng php gy ??t bi?n l:
A.(1) v (3) B.(1) v (2) C. (3) v (4) D.(2) v (4)
Cu 8: Sinh v?t bi?n ??i gen khng ???c t?o ra b?ng ph??ng php no sau ?y ?
A. T? h?p l?i cc gen v?n c c?a b? m? b?ng lai h?u tnh.
B. Lm bi?n ??i m?t gen ? c s?n trong h? gen.
C. Lo?i b? ho?c lm b?t ho?t m?t gen no ? trong h? gen.
D. ??a thm m?t gen c?a loi khc vo h? gen.
Cu 9: Trong t?o gi?ng b?ng cng ngh? t? bo, ng??i ta c th? t?o ra gi?ng cy tr?ng m?i mang ??c ?i?m c?a hai loi khc nhau nh? ph??ng php
A. ch?n dng t? bo xma c bi?n d?. B. nui c?y h?t ph?n.
C. dung h?p t? bo tr?n D. nui c?y t? bo th?c v?t in vitro t?o m s?o.


2. M?C 3, 4:
Cu 10: Nh?ng ph??ng php no sau ?y c th? t?o ra gi?ng m?i mang ngu?n gen c?a 2 lo?i sinh v?t
1. Ch?n gi?ng t? ngu?n BDTH
2. Ph??ng php lai TB sinh d??ng c?a 2 loi
3. Ch?n gi?ng b?ng cng ngh? gen
4. Nui c?y h?t ph?n sau ? l??ng b?i ha
5. Dy ??t bi?n nhn t?o v ch?n l?c
?p n ?ng l:
A. 1 & 4
B. 3 & 5
C. 2 & 3
D. 2 & 4
Cu 11: ?? t?o ??ng v?t chuy?n gen, ng??i ta th??ng dng ph??ng php vi tim ?? tim gen vo h?p t?, sau ? h?p t? pht tri?n thnh phi, chuy?n phi vo t? cung c?a con ci, vi?c tim gen vo h?p t? th?c hi?n khi:
A. Tinh trng ban ??u th? tinh v?i tr?ng
B. H?p t? ? pht tri?n thnh phi
C. Nhn c?a tinh trng ? ?i vo tr?ng nh?ng ch?a ha h?p v?i nhn c?a tr?ng
D. H?p t? ban ??u pht tri?n thnh phi
Cu 12: ?? chuy?n m?t gan c?a ng??i vo TB vi khu?n E.Coli nh?m t?o ra nhi?u s?n ph?m ng??i ta l?y mARN c?a gen c?n chuy?n cho phin m ng??c thnh mARN r?i m?i g?n vo plasmit. N?u khng nh? v?y th:
A. Gen c?a ng??i khng th? d?ch m ???c trong TB vi khu?n
B. Gen c?a ng??i c kch th??c l?n nn khng ??a ???c vo TB vi khu?n
C. Gen c?a ng??i khng th? phin m ???c trong t? bo vi khu?n
D. S?n ph?m ???c t?ng h?p t? gen ng??i s? khng bnh th??ng v khng c gi tr? s? d?ng
Cu 13: Trong s?n xu?t khng sinh b?ng cng ngh? TB ng??i ta th??ng s? d?ng TB ung th? v:
A. C th? gi?m ??c tnh t? bo ung th? ?? ch?a b?nh ung th?
B. Chng c kh? n?ng t?ng h?p nhi?u lo?i khng th? khc nhau.
C. Chng c kh? n?ng phn chia lin t?c
D. Chng d? dng ly nhi?m vo t? bo ??ng v?t
Cu 14: Ng??i ta dng k? thu?t chuy?n gen ?? chuy?n gen khng thu?c khng sinh penixilin vo vi khu?n E.coli.
?? xc ??nh ?ng dng vi khu?n mang ADN ti t? h?p mong mu?n, ng??i ta ?em nui cc dng vi khu?n ny trong m?t mi tr??ng n?ng ?? penixilin thch h?p. Dng vi khu?n mang ADN ti t? h?p s?:
A. sinh tr??ng v pht tri?n bnh th??ng
B. t?n t?i trong 1 th?i gian nh?ng khng sinh tr??ng
C. sinh tr??ng v pht tri?n t?t khi thm vo mi tr??ng 1 lo?i thu?c khng sinh khc
D. b? tiu di?t hon ton.
Cu 15: K? thu?t di truy?n th?c hi?n ? th?c v?t thu?n l?i h?n ? ??ng v?t v:
A. c nhi?u lo?i th? truy?n s?n sng cho vi?c truy?n ADN ti t? h?p vo t? bo th?c v?t.
B. cc gen ? th?c v?t khng ch?a intron
C. cc t? bo xoma ? th?c v?t c th? pht tri?n thnh cy hon ch?nh
D. cc t? bo th?c v?t c nhn l?n h?n
Cu 16: ?i?m gi?ng nhau trong k? thu?t chuy?n gen v?i plasmid v v?i virt lm th? truy?n l:
A. Th? nh?n ??u l E.coli
B. Protein t?o thnh c tc d?ng t??ng ???ng
C. Cc giai ?o?n v cc lo?i enzim t??ng t?
D. ?i h?i trang thi?t b? nh? nhau
Cu 17: Ng??i ta hay s? d?ng virut lm th? truy?n trong n??c thay th? gen b?nh ? ng??i b?ng cc gen lnh v:
A. Dng virut lm th? truy?n t gy tc d?ng x?u h?n l dng plasmit lm th? truy?n
B. Cch ny gen lnh c th? chn vo gi?a NST c?a ng??i
C. Cch ny gen lnh c th? nhn ln thnh nhi?u b?n sao trong TB ng??i thay th? gen gy b?nh.
D. B?ng cch ny gen lnh c th? t?n t?i trong t? bo ch?t m khng b? E phn h?y.
Cu 18: Trong vi?c t?o ?u th? lai, ?? tm ra cc t? h?p lai c gi tr? cao nh?t ng??i ta s? d?ng ph??ng php lai thu?n ngh?ch gi?a cc dng thu?n ch?ng nh?m
A. xc ??nh ???c cc gen n?m trn nhi?m s?c th? th??ng v trn nhi?m s?c th? gi?i tnh.
B. ?nh gi ???c vai tr c?a cc gen lin k?t v?i gi?i tnh.
C. ?nh gi ???c vai tr c?a cc gen trong nhm gen lin k?t.
D. ?nh gi ???c vai tr c?a t? bo ch?t ln s? bi?u hi?n tnh tr?ng.
Cu 19: Khi ni v? vai tr c?a th? truy?n plasmit trong k? thu?t chuy?n gen vo t? bo vi khu?n, pht bi?u no sau ?y l ?ng?
A. N?u khng c th? truy?n plasmit th gen c?n chuy?n s? t?o ra qu nhi?u s?n ph?m trong t? bo nh?n.
B. Nh? c th? truy?n plasmit m gen c?n chuy?n g?n ???c vo ADN vng nhn c?a t? bo nh?n.
C. Nh? c th? truy?n plasmit m gen c?n chuy?n ???c nhn ln trong t? bo nh?n.
D. N?u khng c th? truy?n plasmit th t? bo nh?n khng phn chia ???c.
Cu 20: Ng??i ta ti?n hnh nui cc h?t ph?n c?a cy c ki?u gen AabbDDEeGg thnh cc dng ??n b?i, sau ? l??ng b?i ha ?? t?o ra cc dng thu?n ch?ng. Theo l thuy?t, qu trnh ny s? t?o ra t?i ?a bao nhiu dng thu?n c ki?u gen khc nhau?
A. 32. B. 5. C. 16. D. 8.
Cu 21: Cho m?t s? thao tc c? b?n trong qu trnh chuy?n gen t?o ra ch?ng vi khu?n c kh? n?ng t?ng h?p insulin c?a ng??i nh? sau: (1) Tch plasmit t? t? bo vi khu?n v tch gen m ha insulin t? t? bo ng??i. (2) Phn l?p dng t? bo ch?a ADN ti t? h?p mang gen m ha insulin c?a ng??i. (3) Chuy?n ADN ti t? h?p mang gen m ha insulin c?a ng??i vo t? bo vi khu?n. (4) T?o ADN ti t? h?p mang gen m ha insulin c?a ng??i. Trnh t? ?ng c?a cc thao tc trn l:
A. (2) ?(4) ?(3) ?(1) B. (1) ?(2) ?(3) ?(4)
C. (2) ? (1) ? (3) ? (4) D. (1) ? (4) ? (3) ? (2)
Cu 22: C? s? t? bo h?c c?a nui c?y m, t? bo ???c d?a trn
A. s? nhn ?i v phn li ??ng ??u c?a cc nhi?m s?c th? trong nguyn phn v gi?m phn.
B. qu trnh phin m v d?ch m ? t? bo con gi?ng v?i t? bo m?.
C. s? nhn ?i v phn li ??ng ??u c?a cc nhi?m s?c th? trong nguyn phn.
D. s? nhn ?i v phn li ??ng ??u c?a cc nhi?m s?c th? trong gi?m phn.
Cu 23: Khi ni v? nui c?y m v t? bo th?c v?t, pht bi?u no sau ?y khng ?ng?
A. Ph??ng php nui c?y m ti?t ki?m ???c di?n tch nhn gi?ng.
B. Ph??ng php nui c?y m ???c s? d?ng ?? t?o ngu?n bi?n d? t? h?p.
C. Ph??ng php nui c?y m c th? t?o ra s? l??ng cy tr?ng l?n trong m?t th?i gian ng?n.
D. Ph??ng php nui c?y m c th? b?o t?n ???c m?t s? ngu?n gen qu hi?m c nguy c? tuy?t ch?ng.
Cu 24: Trong t?o gi?ng b?ng cng ngh? t? bo, ph??ng php t?o gi?ng b?ng ch?n dng t? bo xma c bi?n d? ???c s? d?ng trong vi?c
A. t?o ra cc dng t? bo ??n b?i, cc dng t? bo ny c cc ki?u gen khc nhau.
B. t?o ra cc gi?ng cy tr?ng m?i, c cc ki?u gen khc nhau c?a cng m?t gi?ng ban ??u.
C. t?o ra cc gi?ng cy tr?ng m?i, c ki?u gen gi?ng nhau t? m?t s? gi?ng ban ??u.
D. t?o ra cc ??t bi?n ? t? bo sinh d??ng v ???c nhn ln thnh th? kh?m.