Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Phương trình bậc nhất hai ẩn

PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN

1. Khái niệm:

Phương trình bậc nhất hai ẩn x, y là hệ thức dạng : \(ax+by=c\)                (1)

Trong đó a, b và c là các số đã biết (a ≠ b hoặc b ≠ 0).

2. Tập hợp nghiệm của phương trình:

a) Một nghiệm của phương trình (1) là một cặp số

\(\left(x_0,y_0\right)\) sao cho \(ax_0+by_0=c\)

b) Phương trình bậc nhất hai ẩn \(ax+by=c\) luôn có vô số nghiệm. Tập nghiệm của nó được biểu diễn bởi đường thẳng \(ax+by=c\),

kí hiệu là (d).

-  Nếu a ≠ 0 và b ≠ 0 thì công thức nghiệm là:

 hoặc 

Khi đó đường thẳng (d) cắt cả hai trục tọa độ.

- Nếu a = 0, b ≠ 0 thì công thức nghiệm là:

 và (d) // \(Ox\)

- Nếu a ≠ 0, b = 0 thì công thức nghiệm là:

 và (d) // \(Oy\)

Bài tập

Có thể bạn quan tâm