Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng

GÓC TẠO BỞI MỘT ĐƯỜNG THẲNG CẮT HAI ĐƯỜNG THẲNG

1. Góc so le trong, góc đồng vị.

Trên hình vẽ ta có:

- Hai cặp góc so le trong:

 và  và 

- Bốn cặp góc đồng vị:

 và  và 

 và  và .

2. Tính chất:

Nếu đường thẳng c cắt hai đường thẳng a và b, trong các góc tạo thành có một cặp góc so le trong bằng nhau thì:

a) Hai góc so le trong còn lại bằng nhau.

b) Hai góc đồng vị (trong mỗi cặp) bằng nhau. 

Bài tập

Có thể bạn quan tâm