Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Giá trị của một biểu thức đại số

GIÁ TRỊ CỦA MỘT BIỂU THỨC ĐẠI SỐ

1. Giá trị của một biểu thức đại số

Để tính giá trị của một biểu thức đại số tại những giá trị cho trước của các biến, ta thay các giá trị cho trước đó vào biểu thức rồi thực hiện các phép tính

2. Lưu ý:

- Đối với biểu thức nguyên, ta luôn tính được giá trị của nó tại mọi giá trị của biến.

- Đối với biểu thức phân ta chỉ tính được giá trị của nó tại những giá trị của biến làm cho mẫu khác không.  

Bài tập

Có thể bạn quan tâm