Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Đa thức một biến

ĐA THỨC MỘT BIẾN

1. Đa thức một biến

Đa thức một biến là tổng của những đơn thức của cùng một biến.

Lưu ý: Một số được coi là đa thức một biến .

2. Biến của đa thức một biến 

Bậc của đa thức một biến khác đa thức không (đã thu gọn) là số mũ lớn nhất của biến có trong đa thức đó.

3. Hệ số, giá trị của một đa thức

a) Hệ số của đa thức

  • Hệ số cao nhất là hệ số của số hạng có bậc cao nhất

  • Hệ số tự do là số hạng không chứa biến.

b) Giá trị của đa thức f(x) tại x = a

Được kí hiệu là f(a) có được bằng cách thay x = a vào đa thức f(x) rồi thu gọn lại. 

 

Bài tập

Có thể bạn quan tâm