Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Nhân hai số nguyên khác dấu

NHÂN HAI SỐ NGUYÊN KHÁC DẤU

Quy tắc nhân hai số nguyên khác dấu:

Muốn nhân hai số nguyên khác dấu ta nhân hai giá trị tuyệt đối của chúng rồi đặt dấu "-" trước kết quả nhận được.

Lưu ý: Tích của một số nguyên với số 0 bằng 0.

Bài tập

Có thể bạn quan tâm