Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

tinh thần yêu nước của nhân dân ta

09624482756253e0dc12cd93ddcc5a67
Gửi bởi: Phạm Phương Linh 11 tháng 3 2019 lúc 3:35 | Được cập nhật: 21 tháng 2 lúc 15:48 Kiểu file: DOCX | Lượt xem: 387 | Lượt Download: 1 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Soạn bài Tinh thần yêu nướccủa nhân dân ta lớp ngắn gọn Hồ Chi Minh Chí Minh đã ng hi tr cu cho dân cồ ộVi NamệH Chí Minhồ là lãnh vĩ dân ộVi Nam. Bác đã hi sinh cu đi tìm ểd ng c, mang dân c. ườ ướ ộKhông ch là nhà chính tr mà Bác con là nhà thỉ ơu tú văn Vi Nam. Tuy th ơc Bác đa ng và phong phú, ch pủ ậtrung vào tình con ng i, nh ng cũng có ườ ưnh bài nói chính tr trong đó có Tinh ộth yêu nhân dân ta, chúng ta cùng ướ ủđi tìm hi tác ph này. Bài vi ng ướ ẫso bàiạ Tinh th yêu nhân dân ta.ầ ướ ủ1. Bài văn này ngh lu gì? Em hãy ềtìm ph câu ch thâu tóm dung ộv ngh lu trong bài.ấ ậTr i:ả ờV ngh lu bài văn là Tinh th yêu cấ ước nhân dân ta”. ngh lu trong bài ượthâu tóm câu đó là “Dân ta có lòng ng ồnàn yêu c. Đó là truy th ng quý báu ướ ủta.”2. Tìm bài văn và dàn theo trình ựl lu trong bài.ậ ậTr i:ả ờB bài văn ph n.ố ầDàn theo trình lu trong bài là:ự ậ bài là c”: đo ướ ướ ạvăn nêu lên kh ng nh là nhân dân ta có ịtinh th yêu ng nàn, to và đó là ướ ớtinh th to góp ph ch ng gi ngo xâm ạc dân c.ủ ộ Thân bài ti theo lòng ng nàn yêu ồn c”: đo văn ch ng minh tinh th yêu ướ ướn ng nàn nhân dân ta qua các hình nh và ảhành ng th .ộ ể bài là đo còn i: nhân dân ta có tinh th nế ầyêu nh ng nhà và đ- ng ph có ướ ướ ảnh ng chính sách và bi pháp nhân dân ta ểphát huy tinh th yêu ng nàn này.ầ ướ ồ3. ch ng minh cho nh nh: “Dân ta ịcó lòng ng nàn yêu c. Đó là ướ ộtruy th ng quý báu ta”, tác gi đã ảđ ra nh ng ch ng nào và ếtheo trình nh th nào?ự ếTr i:ả ờĐ ch ng minh cho nh nh: “Dân ta có lòng ộn ng nàn yêu c. Đó là truy th ng quý báu ướ ốc ta”, tác gi đã ra nh ng ch ng là:ủ ứ Chúng ta có quy hào vì nh ng trang ch ịs vang th Bà Tr ng, Bà Tri u, Tr ầH ng o, Lê i, Quang Trung,...ư ợ các già tóc các cháu nhi ng ồtr thẻ ơ nh ng ki bào ngoàiừ ướ Nh ng ng bào vùng chi mữ ế nhân dân mi ng mi xuôiừ ượ ề nh ng chi sĩ ngoài tr nừ ậ Nh ng ph nữ ữ Các bà chi sĩẹ ế nh ng nam công nhân và nông dânừ ữ ng bào đi chồ ủNh ng ch ng đó cách lí ượ ợvà ch ch theo th gian quá kh hi i, ạl tu già tr không gian,…ướ ừ4. Trong bài văn, tác gi đã ng nh ng ữhình nh so sánh nào? Nh xét tác ềd ng bi pháp so sánh y.ụ ấTr i:ả ờTrong bài văn, tác gi đã ng nh ng hình nh so ảsánh: Các bà chi sĩ săn sóc yêu th ng ươ ộnh con mìnhư ủ Tinh th yêu cũng nh các th quýầ ướ ủNh xét tác ng bi pháp so sánh y:ậ ấ Làm rõ nên tr ng thái yêu cạ ướ Th hi tinh th yêu ng nàn ượ ướ ồc dân taủ ộ5. đo văn: “Đ ng bào ta ngày nay” ồđ “n lòng ng nàn yêu c”, và hãy cho ướbi t:ếa) Câu n, Câu đo nở ọạ ạb) ch ng nh th nào?ầ ượ ếc) Các vi còn con ng liên nh th ườ ượ ếnào?Tr i:ả ờa) Câu n:” ng bào ta ngày nay cũng ọạ ấx ng đáng tiên ngày tr c".ứ ướCâu đo n: “Nh ng chí cao quý đó, tuy khác ửnhau vi làm, nh ng gi ng nhau lòng ơn ng nàn yêu c".ồ ướb) Các ch ng theo trình ượ ừnh nh, rõ rang: theo tu tác, theo ph ng, ươtheo ng p, theo giai p,…ầ ấc) Các vi còn con ng liên theo mô ườ ượ ếhình “t ”….”đ n”ừ ế6. Theo em ngh thu ngh lu bài này có ởnh ng đi gì t? (B c, ch ọd ch ng và trình ch ng, hình nh ảso sánh).Tr i:ả ờNgh thu ngh lu bài này có nh ng đi gìệ ển là:ổ ậ rõ rangố ụ ch ng toàn di n, rõ rang th cách ch nẫ ọl ch ng theo mô hình liên tọ ế Hình nh so sánh c, làm hình nhả ảso sánh và đích so sánh.ụ