Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

SOẠN BÀI HÓA HỌC LỚP 10 (Bài: Cấu hình electron nguyên tử)

148e737a4e9cb2ae2801dc8a842527cf
Gửi bởi: Nguyễn Hoàng Minh 18 tháng 6 2016 lúc 2:58 | Được cập nhật: 23 tháng 2 lúc 19:53 Kiểu file: DOCX | Lượt xem: 1020 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Detected invalid UTF-8 for field path "$set.content": SO?N BI HA H?C L?P 10
Bi: C?u hnh electron nguyn t?

I - C?U HNH ELECTRON NGUYN T?
1. C?u hnhelectronnguyn t?
C?u hnh electron nsuyn t? bi?u di?n s? phn b' electron trn cc phn l?p thu?c cc l?p khc nhau.
Ng??i ta quy ??c cch vi?t c?u hnh electron nguyn t? nh? sau :
- S? th? t? l?p electron ???c ghi b?ng ch? s? (1, 2, 3...)-
- Phn l?p ???c ghi b?ng cc ch? ci th??ng (s, p, d, f).
- S? electron trong m?t phn l?p ???c ghi b?ng s' ? pha trn bn ph?i c?a phn l?p (s2, p6,...)
Nguyn t? s l nh?ng nguyn t? m nguyn t? c electron cu?i cng ???c ?i?n vo phn l?p s.
Nguyn t? p l nh?ng nguyn t? m nguyn t? c electron cu?i cng ???c ?i?n vo phn l?p p.
Nguyn t? d l nh?ng nguyn t? m nguyn t? c electron cu?i cng ???c ?i?n vo phn l?p d.
Nguyn t? f l nh?ng nguyn t? m nguyn t? c electron cu?i cng ???c ?i?n
vo phn l?p f.
II. ??C ?I?M C?A ELECTRON NGOI CNG.
- ??i v?i nguyn t? c?a t?t c? cc nguyn t?, l?p electron ngoi cng c nhi?u nh?t l 8 electron.
- Cc nguyn t? c 8 electron ? l?p electron ngoi cng (ns2np6) v nguyn t? heli (1 s2) khng tham gia vo cc ph?n ?ng ho h?c (tr? trong m?t s? ?i?u ki?n ??c bi?t) v c?u hnh electron c?a cc nguyn t? ny r?t b?n. ? l cc nguyn t? c?a nguyn t? kh hi?m. Trong t? nhin, phn t? kh hi?m ch? c m?t nguyn t?.
- Cc nguyn t? c 1, 2, 3 electron?l?p ngoi cng d? nh??ng electron l nguyn t? c?a cc nguyn t? kim lo?i (tr? H, He v B).
- Cc nguyn t? c 5, 6, 7 electron ? l?p ngoi cng d? nh?n electron th??ng l nguyn t? c?a nguyn t? phi kim.
- Cc nguyn t? c 4 electron ngoi cng c th? l nguyn t? c?a nguyn t? kim lo?i ho?c phi kim (xem b?ng tu?n hon).
Nh? v?y, khi bi?t c?u hnh electron c?a nguyn t? c th? d? ?on ???c lo?i nguyn t?.