Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Soạn bài Bố cục và phương pháp lập luận trong văn nghị luận

bea3016112b8e8ac032067bb564c1241
Gửi bởi: Nguyễn Nhật Hào 20 tháng 2 2019 lúc 3:23:43 | Được cập nhật: hôm qua lúc 3:48:51 Kiểu file: DOCX | Lượt xem: 602 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Soạn bài Bố cục và phương pháp lập luậntrong văn nghị luận ng các so bài và ph ngướ ươpháp lu trong văn ngh lu trong ch ngậ ươtrình sách giáo khoa Văn ng ơgi nảKhi vi bài văn ngh lu thì là ộph quan tr ng, bên nh đó thì có ỗtr ph ng pháp lu trong văn ngh ươ ịlu là tr thành công bàiậ ủvăn ngh lu n. có thành công thì có ựk gi aế và ph ng pháp ngh lu ươ ậtrong văn ngh lu nị Bài vi đây ng ướ ướd so bài và ph ng pháp lu ươ ạtrong văn ngh lu ng nh t.ị ấI QUAN GI VÀ LU NỐ ẬĐ bài Tinh th yêu nhân dân ta.ọ ướ ủXem đây theo hàng ngang, hàng cơ ướ ọvà nh xét và cách lu n, ứph ng pháp xây ng lu đi trong bài.ươ ở(G ý: Bài có ph n? ph có ấđo n? đo có nh ng lu đi nào? ểHàng ngang (1) lu theo quan nhân ệqu hàng ngang (3) lu theo quan ng ổ– phân p, hàng ngang (4) là suy lu ng ươđ ng. Hàng (1) suy lu ng ng theo ươ ồdòng th gian.)ờTr i:ả ờ- Bài tinh th yêu có ph nầ ướ ầ- đo ph n: ph có đo n, ạph có đo n, ph có đo nầ ạ- Lu đi đo n:ậ ạ+ Đo 1: nhân dân ta có lòng ng nàn ồyêu cướ+ Đo 2: ch đã có nhi cu kháng chi nạ ếvĩ iạ+ Đo 3: ng bào ta ngày nay cũng ng ứđáng+ Đo 4: ph chúng taạ ủII LUY PỆ ẬĐ bài văn sau và tr câu iọ ỏH CÓ TH TR THÀNH TÀI ỞL NỚ có nhi ng điỞ ườ c, nh ng ít ai bi ếh cho thành tài.ọDanh ho I-ta-li-a Lê-ô-na Vanh-xi (1452-1519)ạ ơth còn bé, cha th có năng khi ho ạm cho theo danh ho Vê-rô-ki-ô[1]. ơVanh-xi thì mu cho nhanh, nh ng cách ưd Vê-rô-ki-ô bi t. Ông bé ậh tr ng gà ch ngày li n, làm taọ ậphát chán. Lúc gi th nói: “Em nên ớbi ng trong nghìn cái tr ng, không bao ứgi có hai cái có hình dáng hoàn toàn gi ng ốnhau! Cho dù là cái tr ng, ch ta thay ầđ góc nhìn nó hi ra hình dáng khác. ộDo không công luy thì không ậv đúng đâu!”. Th Vê-rô-ki-ô còn nói, vẽ ượ ẽđi cái tr ng còn là cách luy cho ắtinh, luy tay cho o. Khi nào tinh tay ắd thì th theo cách ượ ọc th qu nhiên sau Vanh-xi tr thành ởho sĩ th Ph ng.ạ ưCâu chuy tr ng Vanh-xi cho ng ườta th ch ai ch khó luy ng tác ơb th t, th tinh thì có ti Và ồcũng ch có nh ng ông th bi ạcho trò nh ng đi nh t. Ng aọ ườ ưnói, ch có th gi đào đu trò gi i, ỏqu không sai.ả(Theo Xuân Yên)Câu i:ỏa) Bài văn nêu lên ng gì? ng th ưở ưở ểhi nh ng lu đi nào? Tìm nh ng câu ữmang lu đi m.ậ ểb) Bài có ph n? Hãy cho bi cách ếl lu ng trong bài.ậ ượ ở(G ý: Câu nhi ng và ít ai ườlà dùng phép lu gì? Câu chuy Vanh-ậ ơxi tr ng đóng vai trò gì trong bài? Hãy ch ra ỉđâu là nhân, đâu là qu trong lu đo ạK bài.)ếTr i:ả ờa) ng bài văn là thì ưở ớcó th thành ng i”. ng th hi ườ ưở ởnh ng lu đi là câu và câu cu i. nh ngữ ữcâu mang lu đi là :“ có nhi ng ườđi c, nh ng ít ai bi cho thành tài.” Và ọ“Ng nói, ch có th gi đào ườ ạđu trò gi i, qu không sai.”ợ ảb) bài ph n. cách lu ậđ ng trong bài là:ượ ụ- Dùng lu chi so sánh nêu ểlu đi bàiậ ở- câu chuy nêu lu đi thân bàiể ở- bài lu nhân qu .ế