Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 25: Hiệu điện thế

Lý thuyết
Mục lục
* * * * *

Bài C1 (SGK trang 69)

Trên mỗi nguồn điện có ghi giá trị hiệu điện thế giữa hai cực của nó khi chưa mắc vào mạch. Hãy ghi các giá trị này cho các nguồn điện dưới đây:

Pin tròn:.......V;

Acquy của xe máy: .......V;

Giữa hai lỗ của ổ lấy điện trong nhà: .......V.

Hướng dẫn giải

Pin tròn: 1,5V;

Acquy của xe máy: 12V;

Giữa hai lỗ của ổ lấy điện trong nhà: 220V.

Bài C2 (SGK trang 69)

Tìm hiểu vôn kế

1. Trên mặt vôn kế có ghi chữ V. Hãy nhận biết kí hiệu này ở các vôn kế trong hình 25.2a,b.

2. Trong các vôn kế ở hình 25.2, vôn kế bào dùng kim, vôn kế nào hiện số ?

3. hãy ghi đầy đủ vào bảng 1.

Hướng dẫn giải

1. SGK

2. Vôn kế ở hình 25.2a và 25.2b là vôn kế dùng kim. Còn vôn kế hình 25.2c là vôn kế dùng số

3. Ampe kế hình 24.2a:

GHĐ: 0,1A

ĐCNN: 0,01A

Ampe kế hình 24.2b:

GHĐ: 6A

ĐCNN: 0,5A

Bài C3 (SGK trang 70)

Từ bảng 2, so sánh số vôn ghi trên vỏ pin với số chỉ của vôn kế và rút ra kết luận

Hướng dẫn giải

Số chỉ của vôn kế bằng số vôn ghi trên vỏ pin.

Bài C4 (SGK trang 70)

Đổi đơn  vị cho các giá trị sau:

a) 2,5V = ....mV;

b) 6kV = ....V;

c) 110V = .....kV;

d) 1200mV = .....V.

Hướng dẫn giải

Đổi đơn vị cho các giá trị sau:

a) 2,5V = 2500 mV;

b) 6kV = 6000V;

c) 110V = 0,11kV;

d) 1200mV = 1,2V.

Bài C5 (SGK trang 70)

Quan sát mặt số của một dụng cụ đo điện được vẽ trên hình 25.4 và cho biết:

a) Dụng cụ này có tên gọi là gì? Kí hiệu nào trên dụng cụ cho biết điều đó?

b) Giới hạn đo và độ chia nhỏ nhất của dụng cụ.

c) Kim của dụng cụ ở vị trí (1) chỉ giá trị bao nhiêu?

d) Kim của dụng cụ ở vị trí (2) chỉ giá trị bao nhiêu?

Hướng dẫn giải

a) Dụng cụ này là Vôn kế. Kí hiệu trên dụng cụ cho biết điều đó là chữ V trên mặt dụng cụ.

b) GHĐ là 45V. ĐCNN là 1V

c) Kim ở vị trí (1) chỉ giá trị là 3V

d) Kim ở vị trí (2) chỉ giá trị là 42V

Bài C6 (SGK trang 70)

Có ba nguồn điện với số vôn ghi trên vỏ lần lượt là:

a) 1,5V;        b) 6V;     c) 12V.

và có ba vôn kế với giới hạn đo lần lượt là:

1)  20V;                 2) 5V;             3) 10V.

Hướng dẫn giải

1 - c ; 2 - a; 3 - b

Có thể bạn quan tâm