Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 24 + 25: Sự nóng chảy và đông đặc

Lý thuyết
Mục lục
* * * * *

Bài C1 (SGK trang 76)

Khi đun nóng thì nhiệt độ của băng phiến thay đổi như thế nào? Đường biểu diễn từ phút 0 đến phút thứ 6 là đoạn thẳng nằm nghiêng hay nằm ngang?

Hướng dẫn giải

Khi đun nóng thì nhiệt độ của băng phiến tăng

Đường biểu diễn từ phút 0 đến phút thứ 6 là đoạn thẳng nằm nghiêng

Bài C2 (SGK trang 76)

Tới nhiệt độ nào thì băng phiến bắt đầu nóng chảy? Lúc này băng phiến tồn tại ở thể nào?

Hướng dẫn giải

Tới nhiệt độ 80oC thì băng phiến bắt đầu nóng chảy

Lúc này băng phiến tồn tại ở thể rắn và lỏng

Bài C3 (SGK trang 76)

Trong suốt thời gian nóng chảy, nhiệt độ của băng phiến có thay đổi không? Đưởng biểu diễn từ phút thứ 8 đến phút thứ 11 là đoạn thẳng nằm nghiêng hay nằm ngang?

Hướng dẫn giải

Trong suốt thời gian nóng chảy, nhiệt độ của băng phiến không thay đổi

Đường biểu diễn từ phút 8 đến phút thứ 11 là đoạn thẳng nằm nghiêng

Bài C4 (SGK trang 76)

Khi băng phiến đã nóng chảy hết thì nhiệt độ của băng phiến thay đổi như thế nào theo thời gian? Đường biểu diễn từ phút thứ 11 đến phút thứ 15 là đoạn thẳng nằm ngang hay nằm nghiêng?

Hướng dẫn giải

Trả lời:

- Khi băng phiến đã nóng chảy hết thì nhiệt độ của băng phiến tăng theo thời gian. Đường biểu diễn từ phút 11 đến phút thứ 15 là đoạn thẳng nằm nghiêng.

Bài C5 (SGK trang 76)

Chọn từ thích hợp để điền vào chỗ trống trong các câu sau:

a) Băng phiến nóng chảy ở (1)............. nhiệt độ này gọi là nhiệt độ nóng chảy của băng phiến.

b) Trong thời gian nóng chảy, nhiệt độ của băng phiến (2)...............

- 700C, 800C, 900C

- Thay đổi, không thay đổi

Hướng dẫn giải

a ) Băng phiến nóng chảy ở (1) 80oC, nhiệt độ này gọi là nhiệt độ nóng chảy của băng phiến.

b ) Trong thời gian nóng chảy, nhiệt độ của băng phiến (2) không thay đổi

Bài C1 (SGK trang 78)

Tới nhiệt độ nào thì băng phiến bắt đầu đông đặc?

Hướng dẫn giải

Băng phiến nóng chảy ở 80oC

Vì một chất có nhiệt độ nóng chảy = nhiệt độ đông đặc

Vậy tới nhiệt độ 80o thì băng phiến bắt đầu đông đặc

Bài C2 (SGK trang 78)

Trong các khoảng thời gian sau, dạng của đường biểu diễn có đặc điểm gì?

- Từ phút thứ 0 đến phút thứ 4;

- Từ phút thứ 4 đến phút thứ 7;

- Từ phút thứ 7 đến phút thứ 15;

Hướng dẫn giải

- Từ phút thứ 0 đến phút thứ 4 : Nhiệt độ của băng phiến tăng

- Từ phút thứ 4 đến phút thứ 7 : Nhiệt độ của băng phiến tăng

- Từ phút thứ 7 đến phút thứ 15 : Có 3 quá trình : Từ phút thứ 7 đến phút thứ 8 là nhiệt độ tăng ; Từ phút thứ 8 đến phút thứ 11 là nhiệt độ không thay đổi ; Từ phút thứ 11 đến phút thứ 15 là nhiệt độ tăng

Bài C3 (SGK trang 78)

Trong các khoảng thời gian sau, nhiệt độ của băng phiến thay đổi thế nào:

- Từ phút thứ 0 đến phút thứ 4;

- Từ phút thứ 4 đến phút thứ 7;

- Từ phút thứ 7 đến phút thứ 15?

Hướng dẫn giải

- Từ phút thứ 0 đến phút 4 : Nhiệt độ của băng phiến tăng

- Từ phút thứ 4 đến phút thứ 7 : Nhiệt độ của băng phiến tăng

- Từ phút thứ 7 đến phút thứ 15 : Có 3 quá trình : Từ phút thứ 7 đến phút thứ 8 là nhiệt độ tăng ; từ phút thứ 8 đến phút thứ 11 là nhiệt độ không thay đổi ; từ phút thứ 11 đến phút thứ 15 là tăng nhiệt độ

Bài C4 (SGK trang 78)

Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống của các câu sau:

a) Băng phiến đông đặc ở (1)................ Nhiệt độ này gọi là nhiệt độ đông đặc của băng phiến. Nhiệt độ đông đặc (2)................ nhiệt độ nóng chảy.

b) Trong thời gian đông đặc, nhiệt độ của băng phiến (3).................

Các từ để điền:

- 700C, 800C, 900C

- Bằng, lớn hơn, nhỏ hơn

- Thay đổi, không thay đổi.

Hướng dẫn giải

a) Băng phiến đông đặc ở (1) \(80^0\)C Nhiệt độ này gọi là nhiệt độ đông đặc của băng phiến. Nhiệt độ đông đặc (2) bằng nhiệt độ nóng chảy.

b) Trong thời gian đông đặc, nhiệt độ của băng phiến (3) không thay đổi

Bài C5 (SGK trang 78)

Hình 25.1 vẽ đường thẳng biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ theo thời gian khi nóng chảy của chất nào?

Hướng dẫn giải

Biểu diễn quá trình nóng chảy của nước ( vì nước nóng chảy hay đông đặc ở 0oC).

Bài C6 (SGK trang 79)

Trong việc đúng tượng đồng, có những quá trình chuyển thể nào của đồng?

Hướng dẫn giải

Hướng dẫn giải:

- Đồng nóng chảy: Từ thể rắn sang thể lỏng, khi nung trong lò đúc

- Đồng lỏng đông đặc: Từ thể lỏng sang thể rắn, khi nguội trong khuôn đúc


Bài C7 (SGK trang 79)

Tại sao người ta dùng nhiệt độ của nước đá đang tan làm một mốc đo nhiệt độ?

Hướng dẫn giải

Hướng dẫn giải:

Vì nhiệt độ này là xác định và không đổi trong quá trình nước đá đang tan

Có thể bạn quan tâm