Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

§2. Biểu đồ

Lý thuyết
Mục lục
* * * * *

Bài 1 (SGK trang 118)

Hãy mô tả bảng phân bố tần suất ghép lớp được lập dưới đây bằng cách vẽ biểu đồ tần suất hình cột và đường gấp khúc tần suất :

 

Hướng dẫn giải

Biểu đồ tần suất hình cột (hình h.a) và đường gấp khúc tần suất (hình h.b).

Hình h.a Hình h.b

Bài 2 (SGK trang 118)

Xét bảng phân bố tần số và tần suất ghép lớp đã được lập ở bài tập số 3 Bài 1 

a) Hãy vẽ biểu đồ tần suất hình cột, đường gấp khúc tần suất

b) Hãy vẽ biểu đồ tần số hình cột, đường gấp khúc tần số

c) Dựa vào biểu đồ tần suất hình cột đã vẽ ở câu a), hãy nêu nhận xét về khối lượng cua 30 củ khoai tây được khảo sát

 

Hướng dẫn giải

a) Biểu đồ tần suất hình cột và đường gấp khúc tần suất như sau:

Biểu đồ tần suất hình cột Đường gấp khúc tần suất

b) Chú ý rằng trong biểu đồ tần suất cũng như biểu đồ tần số hình cột, hay đường gấp khúc tần suất, đường gấp khúc tần số thì đơn vị đo dài ở hai trục không nhất thiết phải bằng nhau. Vì vậy có thể dùng chính biểu đồ tần suất làm biểu đồ tần số hình cột, miễn là thay chứ f ở trục đứng bằng n, các số chỉ tần suất được thay bằng tần số tương ứng. Cụ thể ở hình trên thế f bởi n, thế 40 bởi 12, thế 20 bởi 6 thế 10 bởi 3. cũng làm như vậy trong hình đường gấp khúc tần suất, ta có đường gấp khúc theo tần số.

c) Theo hình trong câu a) ta thấy phần lớn các củ khoai được khảo sát (80%) có khối lượng từ 80 gam đến 110 gam, 40% số củ khoai có khối lượng từ 90 đến 100 gam.Bài 3 (SGK trang 118)

Dựa vào biểu đồ hình quạt dưới đây (h.38), hãy lập bảng cơ cấu như trong ví dụ 2 ? 

Hướng dẫn giải

Bảng cơ cấu giá trị sản suất công gnhiệp trong nước năm 2000 phân theo thành phần kinh tế (%) dựa theo biểu đồ hình quạt đã cho là:Bài 6 (SBT trang 154)

a) Mô tả bảng phân bố tần số ghép lớp đã lập được ở bài tập số 3, bằng cách vẽ biểu đồ tần số hình cột; vẽ đường gấp khúc tần số

b) Mô tả bảng phân bố tần suất ghép lớp đã lập được ở bài tập số 3 bằng cách vẽ biểu đồ tần suất hình cột; vẽ đường gấp khúc tần suất

c) Dựa vào biểu đồ tần suất hình cột đã vẽ được ở câu b), nêu nhận xét về thời gian đi từ nhà đến trường của bạn A trong 35 ngày được khảo sát ?

Hướng dẫn giải

Thống kê

Thống kê

c) Trong 35 ngày đến trường của bạn A, ta thấy :

- Chiếm tỉ lệ thấp nhất (11,43%) là những ngày bạn A có thời gian đến trường từ 27 phút đến 29 phút (ứng với cột thấp nhất của biểu đồ)

- Chiếm tỉ lệ cao nhất (28,57%) là những ngày bạn A có thời gian đến trường từ 23 phút đến dưới 25 phút (ứng với cột cao nhất của biểu đồ)

- Đa số các ngày (74,28%), bạn A có thời gian đến trường từ 21 phút đến dưới 27 phút (ứng với 3 cột cao trội lên của biểu đồ)

Bài 7 (SBT trang 154)

a) Trong cùng một hệ trục tọa độ, hãy vẽ :

- Đường gấp khúc tần suất mô tả bảng phân bố tần suất ghép lớp lập được ở bài tập số 2 theo chiều cao của học sinh nam

- Đường gấp khúc tần suất mô tả bảng phân bố tần suất ghép lớp lập được ở bài tập số 2 theo chiều cao của học sinh nữ

b) Dựa vào các đường gấp khúc tần suất đã vẽ được ở câu a), hãy so sánh các phân bố theo chiều cao của học sinh nam và học sinh nữ

Hướng dẫn giải

Thống kê

b) Với chiều cao dưới 155cm, học sinh nữ chiếm tỉ lệ nhiều hơn (xem hình 56)

Với chiều cao trên 160cm, học sinh nam chiếm tỉ lệ nhiều hơn.

Bài 8 (SBT trang 155)

Cho bảng phân bố tần số ghép lớp :

Tình hình tham gia hoạt động ngoài giờ lên lớp của 73 học sinh lớp 10 trường Trung học phổ thông B

(trong thời gian 1 tháng)

Vẽ biểu đồ tần số hình cột để mô tả bảng 9 ?

 

Hướng dẫn giải

Thống kê

Bài 9 (SBT trang 155)

Cho các biểu đồ hình quạt (hình 52,53)

Cơ cấu chi tiêu của người dân Việt Nam, phân theo các khoản chi (%)

Dựa vào các biểu đồ hình quạt đã cho, lập bảng trình bày cơ cấu chi tiêu của người dân Việt Nam trong năm 1975 và năm 1989

Hướng dẫn giải

Thống kê

Có thể bạn quan tâm


Có thể bạn quan tâm