Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Học vẽ hình học với GeoGebra

Lý thuyết
Mục lục
* * * * *

Bài 2 (SGK trang 125)

Vẽ tam giác ABC với 3 đường cao và trực tâm H

Hướng dẫn giải

1. Vẽ tam giác ABC:

- Bước 1: Nháy chuột chọn công cụ Đoạn thẳng Giải bài tập Tin học 7 | Để học tốt Tin học 7 :

Giải bài tập Tin học 7 | Để học tốt Tin học 7

- Bước 2: Nháy chuột tại vị trí trống bất kì trên màn hình (em sẽ thấy xuất hiện điểm A), di chuyển đến vị trí thứ hai và nháy chuột. Như vậy ta vừa tạo xong đoạn AB.

Giải bài tập Tin học 7 | Để học tốt Tin học 7

- Bước 3: Thực hiện tương tự, em sẽ tạo được tam giác ABC:

Giải bài tập Tin học 7 | Để học tốt Tin học 7

2. Vẽ ba đường cao:

- Bước 1: Chọn công cụ Đường vuông gócGiải bài tập Tin học 7 | Để học tốt Tin học 7:

Giải bài tập Tin học 7 | Để học tốt Tin học 7

- Bước 2: Chọn điểm A, sau đó chọn đoạn thẳng BC để dựng đường cao qua A. Thực hiện tương tự, em sẽ được 3 đường cao:

Giải bài tập Tin học 7 | Để học tốt Tin học 7

3. Vẽ trực tâm H:

- Bước 1: Nháy chuột chọn công cụ ĐiểmGiải bài tập Tin học 7 | Để học tốt Tin học 7:

Giải bài tập Tin học 7 | Để học tốt Tin học 7

- Bước 2: Nháy chuột vào giao điểm của 3 đường cao, em được trực tâm H:

Giải bài tập Tin học 7 | Để học tốt Tin học 7

4. Ẩn các đối tượng đường cao:

Lần lượt nhấn chuột phải vào các đường cao và chọn Hiển thị đối tượng (Show Object):

Giải bài tập Tin học 7 | Để học tốt Tin học 7

→ Kết quả:

Giải bài tập Tin học 7 | Để học tốt Tin học 7

5. Vẽ các tia AH, BH, CH:

- Bước 1: Nháy chuột chọn công cụ Tia Giải bài tập Tin học 7 | Để học tốt Tin học 7 :

Giải bài tập Tin học 7 | Để học tốt Tin học 7

- Bước 2: Lần lượt nháy chuột chọn điểm đầu và điểm đi qua của các tia, em sẽ được tam giác ABC với ba đường cao và trực tâm H.

Bài 3 (SGK trang 125)

Vẽ tam giác ABC với 3 đường phân giác cắt nhau tại điểm I

Hướng dẫn giải

1. Vẽ tam giác ABC:

- Bước 1: Nháy chuột chọn công cụ Đoạn thẳng Giải bài tập Tin học 7 | Để học tốt Tin học 7 :

Giải bài tập Tin học 7 | Để học tốt Tin học 7

- Bước 2: Nháy chuột tại vị trí trống bất kì trên màn hình (em sẽ thấy xuất hiện điểm A), di chuyển đến vị trí thứ hai và nháy chuột. Như vậy ta vừa tạo xong đoạn AB.

Giải bài tập Tin học 7 | Để học tốt Tin học 7

- Bước 3: Thực hiện tương tự, em sẽ tạo được tam giác ABC:

Giải bài tập Tin học 7 | Để học tốt Tin học 7

2. Vẽ ba đường phân giác:

- Bước 1: Chọn công cụ Đường phân giácGiải bài tập Tin học 7 | Để học tốt Tin học 7:

Giải bài tập Tin học 7 | Để học tốt Tin học 7

- Bước 2: Lần lượt nháy chọn điểm B, A, C để dựng đường phân giác qua A. Thực hiện tương tự, em sẽ được 3 đường phân giác:

Giải bài tập Tin học 7 | Để học tốt Tin học 7

3. Vẽ giao điểm I của ba đường phân giác:

- Bước 1: Nháy chuột chọn công cụ Điểm Giải bài tập Tin học 7 | Để học tốt Tin học 7:

Giải bài tập Tin học 7 | Để học tốt Tin học 7

- Bước 2: Nháy chuột vào giao điểm của 3 đường phân giác, em được điểm I. Như vậy em đã vẽ được tam giác ABC với ba đường phân giác cắt nhau tại điểm I

Bài 4 (SGK trang 125)

Vẽ hình bình hành ABCD

 

Hướng dẫn giải

Học vẽ hình học với GeoGebra

Bài 1 (SGK trang 125)

Vẽ tam giác ABC với trọng tâm G và ba đường trung tuyến:

Hướng dẫn giải

Học vẽ hình học với GeoGebra

Có thể bạn quan tâm