Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 13: Làm quen với soạn thảo văn bản

Lý thuyết
Mục lục
* * * * *

Bài 2 (SGK trang 67)

Hãy nêu cách khởi động phần mềm soạn thảo văn bản Word nhanh nhất.

Hướng dẫn giải

Cách khởi động phần mềm soạn thảo văn bản Word nhanh nhất: Đó là nháy đúp biểu tượng của Word trên màn hình nền.

Bài 5 (SGK trang 67)

Đánh dấu vào các lựa chọn đúng trong các câu sau đây

- Để mở một văn bản đã lưu trên máy tính em dùng nút lệnh: 

A. Save  

B. New  

C. Open  

D. Copy  

- Để lưu văn bản trên máy tính em sử dụng nút lệnh: 

A. Save  

B. New  

C. Open  

D. Copy  

- Để mở văn bản mới em sử dụng nút lệnh: 

A. Save  

B. New  

C. Open  

D. Copy  

Hướng dẫn giải

Đánh dấu vào các lựa chọn đúng trong các câu sau đây

- Để mở một văn bản đã lưu trên máy tính em dùng nút lệnh:

A. Save

B. New

C. Open

D. Copy

- Để lưu văn bản trên máy tính em sử dụng nút lệnh:

A. Save

B. New

C. Open

D. Copy

- Để mở văn bản mới em sử dụng nút lệnh:

A. Save

B. New

C. Open

D. Copy

Bài 3 (SGK trang 67)

Liệt kê một số thành phần cơ bản có trên cửa sổ của Word.

Hướng dẫn giải

Một số thành phần cơ bản có trên cửa sổ Word đó là :

- Thanh tiêu đề: chứa tên của tệp văn bản. Tên tệp mới tạo ngầm định là Document1.doc;

- Thanh bảng chọn;

- Thanh công cụ chuẩn;

- Thanh công cụ định dạng;

- Thước: thước ngang và thước dọc;

- Vùng soạn thảo: vùng để nhập văn bản;

- Thanh cuộn: cuộn ngang và cuộn dọc;

- Thanh công cụ vẽ;

- Thanh trạng thái.

Bài 4 (SGK trang 67)

Điền từ đúng vào các chỗ trống (...) trong các câu sau đây:

- ............ gồm các lệnh được sắp xếp theo từng nhóm. Hàng liệt kê các bảng chọn được gọi là ............

- ............ Thanh công cụ gồm các

- ............ Nút lệnh giúp truy cập nhanh tới

Hướng dẫn giải

* Bảng chọn gồm các lệnh được sắp xếp theo từng nhóm. Hàng liệt kê các bảng chọn được gọi là thanh bảng chọn.


* Thanh công cụ gồm các nút lệnh.


* Nút lệnh giúp truy cập nhanh tới một lệnh tương ứng thay vì thực hiện lệnh này trong bảng chọn.

Bài 1 (SGK trang 67)

Hãy liệt kê một số hoạt động hằng ngày của em có liên quan đến soạn thảo văn bản.

Hướng dẫn giải

Một số hoạt động hằng ngày của em có liên quan đến soạn thảo văn bản, đó là: làm bài tập, vẽ hình,... trên lớp và ở nhà.

Bài 6 (SGK trang 67)

Em đang soạn thảo một văn bản đã được lưu trước đó. Em gõ thêm được một số nội dung và bất ngờ nguồn điện bị mất. Khi có điện và mở lại văn bản đó, nội dung em vừa thêm có trong văn bản không? Vì sao?

Hướng dẫn giải

Khi em đang soạn thảo một văn bản đã được lưu trước đó. Em gõ thêm được một số nội dung và bất ngờ nguồn điện bị mất. Khi có điện và mở lại văn bản đó, nội dung em vừa thêm có thể không có trong văn bản nếu trước đó bởi vì em không thực hiện thao tác lưu văn bản nên văn bản chưa được lưu trữ.

Có thể bạn quan tâm