Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Tập làm văn: Làm biên bản cuộc họp

Lý thuyết
Mục lục
* * * * *

Câu 1: (trang 142 sgk tiếng việt 5 tập 1)

Theo em, những trường hợp nào sau đây cần ghi biên bản. Vì sao?
a) Đại hội liên đội.
b) Họp lớp phổ biến kế hoạch tham quan một di tích lịch sử.
c) Bàn giao tài sản.
d) Đêm liên hoan văn nghệ.
e) Xử lí vi phạm pháp luật về giao thông.
g) Xử lí việc xây dựng nhà trái phép.
 

Hướng dẫn giải

Các trường hợp cần ghi lại biên bản là:

  • Đại hội liên đội: cần ghi lại ý kiến, chương trình công tác cả năm học và kết quả bầu cử để làm bằng chứng và thực hiện
  • Bàn giao tài sản: cần ghi lại danh sách và tình trạng của tài sản lúc bàn giao để làm bằng chứng.
  • Xử lí vi phạm pháp luật về giao thông, xử lí việc xây dựng nhà trái phép: cần ghi lại tình hình vi phạm và cách xử lí để làm bằng chứng.

Các trường hợp không cần ghi biên bản:

  • Họp lớp phổ biến kế hoạch: chỉ là việc họp phổ biến kế hoạch để mọi người thực hiện không có điều gì cần ghi biên bản.
  • Đêm liên hoan văn nghệ: chỉ là một sinh hoạt vui chơi giải trí , không có điều gì cần ghi lại để làm bằng chứng. 

Câu 2: (trang 142 sgk tiếng việt 5 tập 1)

Hãy đặt tên cho các biên bản cần lập ở bài tập 1.

Hướng dẫn giải

Tên các biên bản có thể đặt như sau:

  • Biên bản đại hội liên đội.
  • Biên bản bàn giao tài sản.
  • Biên bản xử lí vi phạm pháp luật về giao thông.
  • Biên bản xử lí việc xây dựng nhà trái phép.

Có thể bạn quan tâm