Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Tập làm văn: Làm biên bản cuộc họp

KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

1. Nhận xét

1.2.  Đọc biên bảng trang 140 – sách giáo khoa.
2.2. Trả lời các câu hỏi:
a. Chi đội lớp 5A ghi biên bản để làm gì?
b. Cách mở đầu và kết thúc biên bản có gì giống và khác cách mở đầu và kết thúc đơn?
c. Nêu tóm tắt những điểm cần ghi vào biên bản.
Trả lời:
a. Chi đội lớp 5A ghi biên bản về cuộc họp để nhớ sự việc đã xảy ra, ý kiến của mọi người, những điều đã thống nhất... nhằm thực hiện đúng những yêu cầu đã thống nhất.
b. Cách mở đầu và kết thúc biên bản giống và khác nhau cách mở đầu và kết thúc đơn là:

 • Giống nhau:
  • Mở đầu có Quốc hiệu, tiêu ngữ, tên văn bản.
  • Kết thúc có có tên, chữ kí của người có trách nhiệm.
 • Khác nhau:
  • Mở đầu biên bản không có tên nơi nhận, thời gian, địa điểm, lập biên bản ghi ở phần nội dung.
  • Kết thúc Biên bản cuộc họp có hai chữ kí (của chủ tịch đoàn, thư kí), không có lời cảm ơn như đơn.

c. Những điểm cần ghi vào biên bản:

 • Thời gian, địa điểm họp.
 • Thành phần tham dự, chủ toạ, thư kí.
 • Nội dung cuộc họp (diễn biến, tóm tắt các ý kiến, kết luận).
 • Chữ kí của chủ tịch và thư kí.

2. Ghi nhớ

1. Biên bản là văn bản ghi lại nội dung một cuộc  họp hoặc một sự việc đã diễn ra để làm bằng chứng.
2. Nội dung biên bản thường gồm ba phần :

 • Phần mở đầu ghi quốc hiệu, tiêu ngữ (hoặc 
 • tên tổ chức), tên biên bản.
 • Phần chính ghi thời gian , địa điểm , thành phần  có mặt , nội dung sự việc.
 • Phần kết thúc ghi tên , chữ kí của những người có trách nhiệm . 

Bài tập

Có thể bạn quan tâm