Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Communication

Lý thuyết
Mục lục
* * * * *

Bài 1. Make notes about yourself.

( Hoàn thành đoạn ghi chú về bản thân bạn)

 

Hướng dẫn giải

Tạm dịch:

1. Bạn học tiếng Anh bao lâu rồi?

2. Bạn nhớ gì về lớp học tiếng Anh đầu tiên?

3. Bạn đã tham gia kỳ thi tiếng Anh nào rồi?

4. Tại sao bây giờ bạn thích học tiếng Anh?

5. Bạn muốn đến những nước nói tiếng Anh nào?

6. Bạn nghĩ trình độ tiếng Anh bây giờ của bạn là gì?

7. Bạn có thể cải thiện tiếng Anh bên ngoài lớp học như thế nào?

8. Bạn muốn sử dụng tiếng Anh vì mục đích nào trong tương lai?

9. Bạn thích gì về ngôn ngữ tiếng Anh?

10. Bạn không thích gì về tiếng Anh?

Bài 3. Work in groups. Tell your group the things that you and your partner have in common.

( Làm việc theo nhóm. Nói với nhóm của bạn về những điều mà bạn với bạn của bạn có điểm chung.)

Hướng dẫn giải

One thing we have in common is that we both want to study English at an overseas university. I'm interested in going to Australia and Mi is interested in the US.

Tạm dịch:

Một thứ mà chúng tôi có điểm chung đó là cả hai chúng tôi đều muốn học tiếng Anh ở một trường đại học nước ngoài. Tôi quan tâm tới Úc và Mi quan tâm tới Mỹ.

Có thể bạn quan tâm


Có thể bạn quan tâm