Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 49. Quần xã sinh vật

Lý thuyết
Mục lục
* * * * *

Câu 3 (SGK trang 149)

Câu 3: Hãy nêu những đặc điểm về số lượng và thành phần loài của quần xã sinh vật.

Hướng dẫn giải

Số lượng các loài được đánh giá qua những chỉ số về độ đa dạng , độ nhiều , độ thường gặp .
Thành phần các loài sinh vật được thể hiện qua việc xác định loài ưu thế , loài đặc trưng .

Cá thể\(\Rightarrow\) Quần thể sinh vật \(\Rightarrow\)Quần xã sinh vật \(\Rightarrow\)Hệ sinh thái

Câu 2 (SGK trang 149)

Câu 2: Hãy lấy ví dụ về một quần xã sinh vật mà em biết. Trả lời các câu hỏi gợi ý sau:

- Kể tên các loài trong quần xã sinh vật đó.

- Các loài đó có liên hệ với nhau như thế nào?

- Nêu khu vực phân bố của quần xã sinh vật.

Hướng dẫn giải

Ví dụ:

- Rừng dừa là một quần xã, gồm có các quần thể: dừa, chuối, cỏ, bọ dừa, giun đât, vi sinh vật...

- Dừa che mát, chắn bớt gió cho chuối.

- Chuôi che mát và giữ ầm gốc cho dừa.

- Giun làm xốp đất cho dừa, chuôi, cỏ.

- Cỏ giữ ẩm gốc cho dừa, chuối đồng thời cạnh tranh chất dinh dưởng trong đất với dừa, chuối.

- Dừa, chuối, cỏ giữ cho đất ẩm, có nhiệt độ thích hợp cho hệ vi sinh vật phát triển.

- Vi sinh vật biến đổi xác thực vật, động vật thành chất mùn cho cò dừa, chuối.


Câu 1 (SGK trang 149)

Câu 1: Thế nào là một quần xã sinh vật? Quần xã sinh vật khác với quần thể sinh vật như thế nào?

Hướng dẫn giải

- Quần xã sinh vật là tập hợp nhiều quần thể sinh vật thuộc nhiều loài khác nhau, cùng sống trong một khoảng không gian có rắc điều kiện sinh thái tương tự nhau. Các sinh vật trong quần xã có mõi quan hệ gắn bó như một thể thống nhất và do vậy quần xã có cấu trúc tương đối ồn định. Các sinh vật trong quần xã thích nghi với môi trường sống của chúng.

- Quần thể là tập hợp những cá thể cùng một loài sinh sống trong một khoảng không gian nhất định, ờ một thời điểm nhất định, có khả năng sinh sản tạo thành những thế hệ mới. Các cá thể trong quần thể có mối quan hệ sinh thái hỗ trợ hoậc cạnh tranh nhau.

Câu 4 (SGK trang 149)

Câu 4: Thế nào là cân bằng sinh học? Hãy lấy ví dụ minh họa về cân bằng sinh học.

Hướng dẫn giải

Cân bằng sinh học trong quần xã biểu hiện ở số lượng cá thể sinh vật trong quần xã luôn luôn được không chế ở mức độ nhất định (dao động quanh vị trí cân bằng) phù hợp với khả năng cung cấp nguồn sông của môi trường.

Có thể bạn quan tâm


Có thể bạn quan tâm