Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 2-3.Lai một cặp tính trạng

Lý thuyết
Mục lục
* * * * *

Câu 3 (SGK trang 10)

Câu 3: Menden đã giải thích kết quả thí nghiệm trên đậu Hà Lan như thế nào?

Hướng dẫn giải

Menđen giải thích kết quả thí nghiệm trên đậu Hà Lan bằng sự phân li và tổ hợp của cặp gen quy định cặp tính trạng thông qua các quá trình phát sinh giao tử và thụ tinh.

Câu 1 (SGK trang 13)

Câu 1: Muốn xác định được kiểu gen của cá thể mang tính trạng trội cần phải làm gì?

Hướng dẫn giải

Xác định KG của cá thể mang tính trạng trội cần dùng phép lai phân tích.

+ TH1: Nếu thu được F1 đồng tính thì KG mang tình trạng trội là đồng hợp ví dụ AA

+ TH2: Nếu thu được F1 phân tính có tỷ lệ KH 1 : 1 (1 đỏ : 1 vàng) thì KG mang tính trạng trội là dị hợp (Aa)

Câu 2 (SGK trang 10)

Câu 2: Phát biểu nội dung của quy luật phân li.

Hướng dẫn giải

Nội dung định luật phân li: Khi lai hai bô' mẹ thuần chủng khác nhau về một cặp tính trạng tương phản thì F2 phàn li tính trạng theo tỉ lệ trung bình 3 trội : 1 lặn.

Câu 3 (SGK trang 13)

Câu 3: Điền nội dung phù hợp vào những ô trống ở bảng 3

Bảng 3. So sánh di truyền trội hoàn toàn và không hoàn toàn

Đặc điểm

Trội hoàn toàn

Trội không hoàn toàn

Kiểu hình F1 (Aa)

 

 

Tỉ lệ kiểu hình ở F2

 

 

Phép lai phân tích

 

 

Hướng dẫn giải

Đặc điểm Trội hoàn toàn Trội không hoàn toàn
Kiểu hìnhF1(Aa) đồng tính biểu hiện tính trạng trung gian
Tỉ lệ kiểu hình ở F2 phân ly 3 trội : 1 lặn 1 trội : 2 trung gian : 1 lặn
Phép lai phân tích

không

Câu 2 (SGK trang 13)

Câu 2: Tương quan trội – lặn của các cặp tính trạng có ý nghĩa gì trong thực tiễn sản xuất.

Hướng dẫn giải

Tương quan trội - lặn là hiện tượng phổ biến ở thế giới sinh vật, trong đó tính trạng trội thường có lợi. Vì vậy, trong chọn giống cần phát hiện các tính trạng trội để tập trung các gen trội về cùng một kiểu gen nhằm tạo ra giống có ý nghĩa kinh tế.

Câu 4 (SGK trang 13)

Câu 4: Khi cho cây cà chua quả đỏ thuần chủng lai phân tích thu được

a. Toàn quả vàng

b. Toàn quả đỏ

c. Tỉ lệ 1 quả đỏ : 1 quả vàng

d. Tỉ lệ 3 quả đỏ : 1 quả vàng

Hãy lựa chọn ý đúng

Hướng dẫn giải

đáp án ở đây chỉ xuất hiện 2 KH là đỏ và vàng

mà P: đỏ thuần chủng lai phân tích là lai với cá thể mang tính trạng lặn

Nên đỏ là tính trạng trội: A, vàng là tính trạng lặn: a

P: AA x aa thu được F1 100% Aa, KH: toàn hoa đỏ

Câu 1 (SGK trang 10)

Câu 1: Nêu khái niệm kiểu hình và cho ví dụ minh họa.

Hướng dẫn giải

- Kiểu hình: Là tổ hợp toàn bộ tính trạng cùa cơ thể.
- Ví dụ: kiểu hình thân iùn, hoa trắng quả vàng của cây đậu Hà Lan.

Câu 4 (SGK trang 10)

Câu 4: Cho hai giống cá kiếm mắt đen thuần chủng và mắt đỏ thuần chủng giao phấn với nhau được F1 toàn cá kiếm mắt đen. Khi cho các con F1 giao phối với nhau thì tỉ lệ về kiểu hình ở F2 sẽ như thế nào? Cho biết màu mắt chỉ do một nhân tố di truyền quy định.

Hướng dẫn giải

P thuần chủng: mắt đen x mắt đỏ

F1: 100% mắt đen

suy ra mắt đen là trội hoàn toàn so với mắt đỏ

A; mắt đen, a: mắt đỏ

P: AA x aa

F1: Aa

F1 x F1: Aa x Aa \(\rightarrow\) F2: KG: 1AA : 2Aa : 1aa

KH: 3 mắt đen : 1 mắt đỏ

Có thể bạn quan tâm


Có thể bạn quan tâm