Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 43. Giới thiệu chung về hệ thần kinh

Lý thuyết
Mục lục
* * * * *

Câu 2 (SGK trang 138)

Câu 2: Trình bày các bộ phận của hệ thần kinh và thành phần cấu tạo của chúng dưới hình thức sơ đồ.

Hướng dẫn giải

Sơ đồ các bộ phận của hệ thần kinh và thành phần cấu tạo của chúng được trình bày như sau:

Câu 3 (SGK trang 138)

Câu 3: Phân biệt chức năng của hệ thần kinh vận động và hệ thần kinh sinh dưỡng.

Hướng dẫn giải

Phân biệt chức năng của hệ thần kinh vận động và hệ thần kinh sinh dưỡng như sau:

Câu 1 (SGK trang 138)

Câu 1: Trình bày cấu tạo và chức năng của noron

Hướng dẫn giải

Nơ ron là đơn vị cấu tạo nên hệ thần kinh.

Mỗi nơron bao gồm một thân, nhiều sợi nhánh và một sợi trục. Sợi trục thường có bao miêlin. Tận cùng sợi trục có các cúc xináp là nơi tiếp giáp giữa các nơron này với nơron khác hoặc với cơ quan trả lời.

Nơ ron có chức năng cảm ứng và dẫn truyền xung thần kinh.

Có thể bạn quan tâm