Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 11. Quang hợp và năng suất cây trồng

Lý thuyết
Mục lục
* * * * *

Câu 2 (SGK trang 50)

Câu 2: Phân biệt năng suất sinh học với năng suất kinh tế?

Hướng dẫn giải

Năng suất sinh học là tổng lượng chất khô lích lũy được trong 1 ngày trên 1 hecta gieo trồng trong suối thời gian sinh ưưởng.

Năng suấi kinh tế chỉ là một phần của năng suất sinh học chứa trong các cơ quan có giá trị kinh tế như hạt, củ. quả. lá... tùy vào mục đích đối với từng loại cây trồng.Câu 3 (SGK trang 50)

Câu 3: Nêu các biện pháp tăng năng suất cây trồng thông qua điều khiển quang hợp?

Hướng dẫn giải

Cung cấp nước, phân bón hợp lí, tuyển chọn giống cây có cường độ quang hợp cao.

Câu 1 (SGK trang 50)

Câu 1: Tại sao nói quang hợp quyết định năng suất thực vật?

Hướng dẫn giải

Vì 90 - 95% tổng sản lượng chất hữu cơ trong cây là sản phẩm của quang hợp.

Có thể bạn quan tâm