Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 49. Thực hành: Tính chất của rượu và axit

Lý thuyết
Mục lục
* * * * *

Báo cáo thực hành: Tính chất của rượu và axit

Thí nghiệm 1: Tính axit của axit axetic Hiện tượng: Khi cho CuO vào axit axetic Ống 1: Quỳ tím chuyển sang màu đỏ...

Hướng dẫn giải

1. Thí nghiệm 1: Tính axit của axit axetic

Hiện tượng: Khi cho CuO vào axit axetic

Ống 1: Quỳ tím chuyển sang màu đỏ.

Ống 2: Bọt khí thoát ra từ mảnh kẽm.

Ống 3: Sủi bọt khí.

Ống 4: chất rắn tan dần,dung dịch chuyển thành màu xanh lam

Phương trình phản ứng:

Ống nghiệm 2: \(Zn + 2CH_3COOH → (CH_3COO)_2Zn + H_2\).

Ống nghiệm 3:

\(CaCO_3 + 2CH_3COOH → (CH_3COO)_2Ca + CO_2 \)

\(+ H_2O\).

Ống nghiệm 4: \(CuO + 2CH_3COOH → (CH_3COO)_2Cu + H_2O\).

2. Thí nghiệm 2: Phản ứng của rượu etylic với axit axetic

Hiện tượng: Hỗn hợp bốc hơi, ở ống nghiệm B có chất lỏng không màu, mùi thơm, không tan trong nước nhẹ hơn nước.

PTPU: \(C_2H_5OH + CH_3COOH → CH_3COOC_2H_5 + H_2O\).

Có thể bạn quan tâm