Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Dựng hình bằng thước và compa. Dựng hình thang

Lý thuyết
Mục lục
* * * * *

Bài 49 (Sách bài tập - trang 86)

Dựng hình thang ABCD (AB // CD), biết \(\widehat{D}=90^0;AD=2cm;CD=4cm,BC=3cm\)

Hướng dẫn giải

Dựng hình bằng thước và compa. Dựng hình thang

Bài 53 (Sách bài tập - trang 86)

Dựng hình thang cân ABCD (AB // CD), biết AD = 2cm, CD = 4cm, AC = 3,5 cm

Hướng dẫn giải

Dựng hình bằng thước và compa. Dựng hình thang

Dựng tam giác ACD, sau đó dựng điểm B (bằng cách dựng \(\widehat{DCB=\widehat{D}}\) hoặc \(DB=3,5cm\))

Bài 57* (Sách bài tập - trang 86)

Dựng hình thang cân ABCD, biết hai đáy AB = 1cm, CD = 3cm, đường chéo BD = 3cm

Hướng dẫn giải

Bài 55* (Sách bài tập - trang 86)

Dựng hình thang ABCD, biết hai đáy AB = 2cm, CD = 4cm, \(\widehat{C}=50^0,\widehat{D}=70^0\)

Hướng dẫn giải

Dựng hình bằng thước và compa. Dựng hình thang

Bài 5.1 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - trang 86)

Dựng hình thang cân ABCD (AB // CD) biết BC = 3cm, AB = 2cm, đường cao bằng 2,5 cm

Hướng dẫn giải

Dựng hình bằng thước và compa. Dựng hình thang

Bài 58 (Sách bài tập - trang 86)

Dựng tứ giác ABCD, biết AB = 2cm, AD = 3cm, \(\widehat{A}=80^0,\widehat{B}=120^0,\widehat{C}=100^0\)

Hướng dẫn giải

Dựng hình bằng thước và compa. Dựng hình thang

Bài 48 (Sách bài tập - trang 85)

Dựng hình thang cân ABCD (AB // CD), biết CD = 3cm, AC = 4cm, \(\widehat{D}=70^0\) ?

Hướng dẫn giải

Dựng hình bằng thước và compa. Dựng hình thang

Bài 59 (Sách bài tập - trang 86)

Dựng góc \(75^0\) bằng thước và compa ?

Hướng dẫn giải

Dựng hình bằng thước và compa. Dựng hình thang

Bài 56* (Sách bài tập - trang 86)

Dựng hình thang ABCD, biết hai đáy AB = 1cm, CD = 4cm, hai cạnh bên AD = 2cm, BC = 3cm ?

Hướng dẫn giải

Bài 46 (Sách bài tập - trang 85)

Dựng tam giác ABC vuông tại A, biết cạnh huyền BC = 4,5cm và cạnh góc vuông AC = 2cm ?

Hướng dẫn giải

A C B 4,5 cm 2 cm

Bài 51 (Sách bài tập - trang 86)

Dựng tam giác ABC, biết \(\widehat{B}=40^0,BC=4cm,AC=3cm\)

Hướng dẫn giải

Dựng hình bằng thước và compa. Dựng hình thang

Bài 5.2* - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - trang 86)

Dựng tam giác ABC biết \(\widehat{B}=80^0;BC=3cm,AB+AC=5cm\)

Hướng dẫn giải

A B C D

Bài 47 (Sách bài tập - trang 85)

Dựng góc \(30^0\) bằng thước và compa ?

Hướng dẫn giải

Dựng hình bằng thước và compa. Dựng hình thang

- Dựng tam giác ABC đều

- Dựng tia phân giác AD của góc A

Ta có :

\(\widehat{BAD}=30^0\)

Bài 50 (Sách bài tập - trang 86)

Dựng tam giác ABC cân tại A, biết BC = 3cm, đường cao BH = 2,5 cm

Hướng dẫn giải

Dựng hình bằng thước và compa. Dựng hình thang

Bài 45 (Sách bài tập - trang 85)

Dựng tam giác ABC vuông tại A, biết cạnh huyền BC = 5cm và \(\widehat{B}=35^0\) ?

Hướng dẫn giải

Dựng hình bằng thước và compa. Dựng hình thang

Bài 52 (Sách bài tập - trang 86)

Dựng hình thang ABCD (AB // CD), biết AD = 2cm, CD = 4cm, BC = 2,5 cm,AC = 3,5 cm

Hướng dẫn giải

Dựng hình bằng thước và compa. Dựng hình thang

Dựng tam giác ACD, sau đó dựng điểm B

Bài 54 (Sách bài tập - trang 86)

Dựng hình thang cân ABCD (AB // CD), biết hai đáy AB = 2cm, CD = 4cm, đường cao AH = 2cm ?

Hướng dẫn giải

Dựng hình bằng thước và compa. Dựng hình thang

Có thể bạn quan tâm