Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Diện tích hình chữ nhật

Lý thuyết
Mục lục
* * * * *

Bài 21 (Sách bài tập - trang 158)

Cho hình bình hành ABCD (h.183).

Từ A và C kẻ AH và CK vuông góc với đường chéo BD. Chứng minh rằng hai đa giác ABCH và ADCK có cùng diện tích ?

 

Hướng dẫn giải

Diện tích hình chữ nhật

Bài 14 (Sách bài tập - trang 157)

a) Diện tích của hình chữ nhật tăng bao nhiêu phần trăm nếu mỗi cạnh tăng 10% ?

b) Diện tích của hình chữ nhật giảm bao nhiêu phần trăm nếu mỗi cạnh giảm 10% ?

Hướng dẫn giải

Diện tích hình chữ nhật

Diện tích hình chữ nhật

Bài 16 (Sách bài tập - trang 157)

Tính các cạnh của một hình chữ nhật, biết rằng bình phương của độ dài một cạnh là 16 cm và diện tích của hình chữ nhật là \(28cm^2\)

Hướng dẫn giải

Diện tích hình chữ nhật

Bài 13 (Sách bài tập - trang 157)

Cho hình chữ nhật có diện tích là 20 (đơn vị diện tích) và hai kích thước là x và y (đơn vị dài)

a) Hãy điền vào ô trống trong bảng sau :            

    x      1       4       8        20
    y       10       4        2  

b) Theo bảng vừa lập, hãy biểu diễn bảy điểm của đồ thị hàm số \(y=\dfrac{20}{x}\) trên hệ trục tọa độ xOy ?

Hướng dẫn giải

Diện tích hình chữ nhật

Bài 22 (Sách bài tập - trang 158)

Cho hình bình hành ABCD. Đường phân giác của các góc A và C cắt đường chéo BD tại E và F

 

a) Chứng minh rằng hai hình ABCFE và ADCFE có cùng diện tích

b) Các hình đó có phải là đa giác lồi không ? Vì sao ?

Hướng dẫn giải

Diện tích hình chữ nhật

Bài 24 (Sách bài tập - trang 159)

Cho một tam giác vuông cân. Chứng minh rằng tổng diện tích của hai hình vuông dựng trên hai cạnh góc vuông bằng diện tích của hình vuông dựng trên cạnh huyền (không sử dụng định lí Py-ta-go) ?

Hướng dẫn giải

Diện tích hình chữ nhật

Diện tích hình chữ nhật

Bài 23 (Sách bài tập - trang 158)

Trên hình dưới đây, các tứ giác ABCD và EFCH đều là hình bình hành. Điểm E nằm trên đường chéo AC

a) Chứng minh rằng đa giác AEHD và hình ABCFE có cùng diện tích

b) ABCFE có phải là đa giác lồi không ? Vì sao ?

Hướng dẫn giải

Diện tích hình chữ nhật

Bài 20 (Sách bài tập - trang 158)

Trên giấy kẻ ô vuông, hãy vẽ :

a) Hai hình chữ nhật có cùng chu vi nhưng khác diện tích

b) Hai hình chữ nhật có kích thước khác nhau nhưng cùng diện tích 

Hướng dẫn giải

Diện tích hình chữ nhật

Bài 2.3 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - trang 159)

Đố vui :

a) Có thể dùng kéo cắt 1 lần và chỉ cắt theo đường thẳng, chia một hình chữ nhật thành hai mảnh để ghép lại được 1 tam giác vuông hay không ?

b) Có thể dùng kéo 2 lần và chỉ cắt theo đường thẳng, chia một hình chữ nhật thành 3 mảnh để ghép lại được một tam giác thường hay không ?

Hướng dẫn giải

Diện tích hình chữ nhật

Bài 2.2 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - trang 159)

a) Dùng diện tích để chứng tỏ : \(\left(a+b\right)^2=a^2+2ab+b^2\)

b) Dùng diện tích để chứng tỏ : \(\left(a-b\right)^2=a^2-2ab+b^2\) với điều kiện \(b< a\)

Hướng dẫn giải

Diện tích hình chữ nhật

Diện tích hình chữ nhật

Bài 15 (Sách bài tập - trang 157)

Diện tích hình chữ nhật bằng \(48cm^2\), một cạnh của nó có độ dài 8cm. Đường thẳng song song với một trong các cạnh của hình chữ nhật chia hình chữ nhật đó thành hai chữ nhật bằng nhau. Tính chu vi của mỗi hình chữ nhật được tạo thành ?

Hướng dẫn giải

Diện tích hình chữ nhật

Bài 19 (Sách bài tập - trang 158)

Tính diện tích các hình 182 (mỗi ô vuông là một đơn vị diện tích). Hãy giải thích vì sao tính được như vậy ?

Hướng dẫn giải

Diện tích hình chữ nhật

Bài 12 (Sách bài tập - trang 157)

Diện tích hình chữ nhật thay đổi như thế nào nếu :

a) Chiều dài tăng 3 lần, chiều rộng không thay đổi ?

b) Chiều rộng giảm 2 lần, chiều dài không thay đổi

c) Chiều dài và chiều rộng tăng 4 lần

d) Chiều dài tăng 4 lần, chiều rộng giảm 3 lần 

Hướng dẫn giải

Diện tích hình chữ nhật

Diện tích hình chữ nhật

Bài 17 (Sách bài tập - trang 157)

Tính các cạnh của một hình chữ nhật, biết tỉ số các cạnh là \(\dfrac{4}{9}\) và diện tích của nó là \(144cm^2\)

Hướng dẫn giải

Diện tích hình chữ nhật

Bài 2.1 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - trang 159)

a) Nền của một phòng học có dạng hình chữ nhật, với chiều rộng đo được là 4m và chiều dài là 6m. Để có thể lát kín nền đó cần bao nhiêu viên gạch có hình vuông với cạnh là 33,33 cm ?

b) Cần bao nhiêu viên gạch có hình vuông, với cạnh là 25 cm để có thể lát kín một mảnh sân có dạng như hình bs.23 (biết AB = 6m, BC = 8m, CD =8m; DE = 3cm, EF = 6m, FG = 3m, GH = 4m và góc tại các đỉnh A, B, C, D, E, F, G, H đều là góc vuông) ?

Hướng dẫn giải

Hỏi đáp ToánHỏi đáp ToánHỏi đáp Toán

Bài 18 (Sách bài tập - trang 158)

Cho tam giác vuông cân, biết độ dài cạnh huyền là l. Tính diện tích tam giác đó ?

Hướng dẫn giải

Diện tích hình chữ nhật

Có thể bạn quan tâm