Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Tỉ lệ bản đồ

Lý thuyết
Mục lục
* * * * *

Câu 1 trang 77, 78 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2

Viết vào chỗ chấm:

● Bản đồ Việt Nam được vẽ theo tỉ lệ là ............

● Độ dài 1cm trên bản đồ ứng với độ dài thật là ............

Hướng dẫn giải

Bản đồ Việt Nam được vẽ theo tỉ lệ là 1 : 10 000 000

 Độ dài 1cm trên bản đồ ứng với độ dài thật là: 10 000 000cm.

Câu 2 trang 77, 78 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2

Nối tương ứng  giữa độ dài "thu nhỏ" trên bản đồ tỉ lệ 1 : 1000 với “độ dài thật”:

Hướng dẫn giải

Câu 3 trang 77, 78 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2

Viết vào ô trống:

Tỉ lệ bản đồ

1 : 1000

1 : 300

1 : 10 000

1 : 500

Độ dài thu nhỏ

1mm

1cm

1dm

 

Độ dài thật

 

 

 

500m

Hướng dẫn giải

Tỉ lệ bản đồ

1 : 1000

1 : 300

1 : 10 000

1 : 500

Độ dài thu nhỏ

1mm

1cm

1dm

1m

Độ dài thật

1000mm

300cm

10 000dm

500m

Câu 4 trang 77, 78 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2

Đúng ghi Đ, sai ghi S:

Trên bản đồ tỉ lệ 1 : 10 000, quãng đường từ A đến B đo được 1dm. Như vậy độ dài thật của quãng đường AB là:

Hướng dẫn giải

Do trên bản đồ tỉ lệ 1 : 10 000, quãng đường từ A đến B đo được 1dm nên thực tế độ dài quãng đường AB là:

1 x 10000 = 10000 dm = 1km

Ta có kết quả như sau:

Có thể bạn quan tâm


Có thể bạn quan tâm