Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Hình bình hành

Lý thuyết
Mục lục
* * * * *

Câu 1 trang 11 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2

Viết tên mỗi hình vào chỗ chấm:

Hướng dẫn giải

Câu 2 trang 11 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2

Cho các hình sau

Viết các chữ “có” hoặc “ không” vào các ô trống của bảng sau:

Hình

Đặc điểm

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Có 4 cạnh và 4 góc

 

 

 

 

 

Có hai cặp cạnh đối diện song song

 

 

 

 

 

Có hai cặp cạnh đối diện bằng nhau

 

 

 

 

 

Có 4 góc vuông và 4 cạnh bằng nhau

 

 

 

 

 

Có ít nhất 1 góc vuông

 

 

 

 

 

Hướng dẫn giải

                                                                        Hình

Đặc điểm

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Có 4 cạnh và 4 góc

Không

Có hai cặp cạnh đối diện song song

Không

Không

Có hai cặp cạnh đối diện bằng nhau

Không

Không

Có 4 góc vuông và 4 cạnh bằng nhau

Không

Không

Không

Không

Có ít nhất 1 góc vuông

Không

Không

Không

Câu 3 trang 11 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2

Vẽ thêm hai đoạn thẳng để được một hình bình hành hoặc một hình chữ nhật

Hướng dẫn giải

Có thể bạn quan tâm


Có thể bạn quan tâm