Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Luyện tập

Lý thuyết
Mục lục
* * * * *

Câu 1 (trang 29 SBT Toán 2 tập 2)

Số?

Hướng dẫn giải

Câu 2 (trang 29 SBT Toán 2 tập 2)

Tìm x:

Hướng dẫn giải

Câu 3 (trang 29 SBT Toán 2 tập 2)

Một sợi dây thép dài 6dm được cắt thành 3 đoạn dài bằng nhau. Hỏi mỗi đoạn dây dài mấy đề-xi-mét ?

Bài giải

......................

Hướng dẫn giải

Tóm tắt:

Sợi dây

Bài giải

Một đoạn dây dài là :

6:2 = 3 (dm)

                  Đáp số : 3dm

 

 

Câu 4 (trang 29 SBT Toán 2 tập 2)

Một sợi dây thép dài 6dm được cắt thành các đoạn, mỗi đoạn dài 2dm. Hỏi cắt được thành mấy đoạn như thế ?

     Bài giải

......................

Hướng dẫn giải

Tóm tắt

Bài giải

Sợi dây cắt thành số đoạn là 

6:2 = 3 (đoạn)

                                    Đáp số : 3 đoạn

Có thể bạn quan tâm