Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 30 : Phong trào yêu nước chống Pháp từ đầu thế kỉ XX đến năm 1918

Lý thuyết
Mục lục
* * * * *

Bài Tập 1 trang 104 Sách Bài Tập (SBT) Lịch Sử 8

Hãy khoanh tròn vào chữ in hoa trước ý trả lời đúng

Câu 1. Hội Duy Tân do Phan Bội Châu đứng đầu được thành lập vào năm 
A. 1901
B. 1902
C. 1903
D. 1904
Câu 2. Phong trào Đông Du tan rã vì 
A. Phụ huynh đấu tranh đòi đưa con em họ về nước
B. thực dân Pháp câu kết với Nhật, trục xuất những người yêu nước Việt Nam
C. Phan Bội Châu nhận thấy việc học không có tác dụng
D. Phan Bội Châu bị bắt giam 
Câu 3. Đông Kinh nghĩa thục là trường học được sáng lập bởi
A. Phan Bội Châu
B. Lương Văn Can
C. Cường Để
D. Phan Châu Trinh
Câu 4. Mục đính của Đông Kinh nghĩa thục là 
A. Giáo dục lí luận cách mạng, chuẩn bị thành lập chính đảng ở Việt Nam
B. Truyền bá tư tưởng Tự do- Bình Đẳng- Bác ái của đại cách mạng Pháp
C. Bồi dương nâng cao lòng yêu nước, truyền bá nội dung học tập, nếp sống mới.
D. Tuyên truyền chủ nghĩa Mác vào tâng lớp thanh niên.
Câu 5. Đông Kinh nghĩa thục chấm dứt hoạt động vào 
A. Tháng 7-1907
B. Tháng 8-1907
C. Tháng 9-1907
D. Tháng 11-1907
Câu 6. Phong trào chống thuế ở Trung Kì được bắt đầu từ tỉnh 
A. Quảng Nam
B. Quảng Ngãi
C. Quảng Bình 
D. Quảng Trị
Câu 7. Phong trào chống thuế ở Trung Kì diễn ra dưới ảnh hưởng trực tiếp của 
A. Phong trào Đông du
B. Phong trào Duy Tân
C. Hoạt động của Đông Kinh nghĩa thục
D. Khởi nghĩa Thái Nguyên
Câu 8. Nguyễn Tất Thành quyết định sang phương Tây để 
A. Nhờ các nước phương Tây giúp đỡ Việt Nam giành độc lập
B. Liên lạc với những người Việt Nam ở nước ngoài
C. Xem các nước phương Tây làm thế nào rồi sẽ về giúp đồng bào cứu nước
D. gồm cả A và B

Hướng dẫn giải

Bài Tập 2 trang 105 Sách Bài Tập (SBT) Lịch Sử 8

Hãy nối thời gian với sự kiện cho đúng 

Hướng dẫn giải

Nối 1-C, 2-A, 3-D 

Bài Tập 3 trang 106 Sách Bài Tập (SBT) Lịch Sử 8

Hãy điền các từ cho trước sau đây vào chỗ trống (….) cho đúng : Giải tán, trong thời gian ngắn, ngôn ngữ dân tộc, Lương Văn Can, kết quả rất lớn.

Tháng 11-1907, thức dân Pháp ra lệnh……. Đông Kinh nghĩa thục, tịch thu sách vở, tài liệu và đồ dùng của nhà trường. ………………., Hoàng Tăng Bí, Vũ Hoàng….bị bắt. Tuy chỉ hoạt động………………nhưng Đông Kinh nghĩa thục đã đạt được…………….., đặc biệt trong việc cổ động cách mạng, phát triển văn hoá,……………..

Hướng dẫn giải

Tháng 11-1907, thức dân Pháp ra lệnh giải tán Đông Kinh nghĩa thục, tịch thu sách vở, tài liệu và đồ dùng của nhà trường. Lương Văn Can, Hoàng Tăng Bí, Vũ Hoàng….bị bắt. Tuy chỉ hoạt động trong một thời gian ngắn nhưng Đông Kinh nghĩa thục đã đạt được kết quả rất lớn, đặc biệt trong việc cổ động cách mạng, phát triển văn hoá, ngôn ngữ dân tộc.

Bài Tập 4 trang 106 Sách Bài Tập (SBT) Lịch Sử 8

Nêu những thay đổi trong chính sách kinh tế của Pháp ở Việt Nam trong những năm Chiến Tranh thế giới thứ nhất, Vì sao có sự thay đổi đó ?

Hướng dẫn giải

Thực dân Pháp đẩy mạnh việc vơ vét sức người, sức của Đông Dương để phục vụ cuộc chiến tranh đế quốc : Bắt nông dân đi lính, thu hẹo diện tích trồng lúc để tròng các loại cây công nghiệp phục vụ chiến tranh, bắt nhân dân mua công dân mua công trái để chi phí cho chiến tranh... khiến cho sản xxuaats giảm sút.

Thực dân Pháp là một nước tham gia vào cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất.

Bài Tập 5 trang 106 Sách Bài Tập (SBT) Lịch Sử 8

Trình bày những hoạt động yêu nước của Nguyễn Tất Thành trong thời gian đầu của quá trình tìm đường cứu nước (1911-1918)

Hướng dẫn giải

Ngày 5-6-1911, Nguyễn Tất Thành rời bến cảng Nhà Rồng  (Sài Gòn) ra đi tìm đường cứu nước. Khác với thế hệ cha anh hướng về Trung Quốc và Nhật Bản, Người quyết định sang phương Tây, đến nước Pháp để tìm hiểu xem nước Pháp và các nước khác làm thế nào, rồi trở về giúp đồng bào mình. Trong nhiều năm sau đó, Người đã đi nhiều nước, nhiều châu lục khác nhau Người nhận thấy rằng ở đâu bọn đế quốc, thực dân cũng tàn bạo, độc ác; ở đâu những người lao động cũng bị áp bức và bóc lột dã man.

Khoảng cuối năm 1917, Nguyễn Tất Thành từ Anh trở lại Pháp. Tại đây, Người đã làm rất nhiều nghề, học tập, rèn luyện trong cuộc đấu tranh của quần chúng lao động và giai cấp công nhân Pháp. Tham gia hoạt động trong Hội những người Việt Nam yêu nước. Người tham gia buổi diễn thuyết ngoài trời của các nhà chính trị, triết học. Người còn tham gia đấu tranh đòi cho binh lính và thợ thuyền Việt Nam sớm được hồi hương. Sống và làm việc trong phong trào công nhân Pháp, tiếp nhận ảnh hưởng của Cách mạng tháng Mười Nga, tư tưởng của Người có những biến chuyển mạnh mẽ.

Những hoạt động yêu nước của Nguyễn Tất Thành tuy mới chỉ bước đầu, nhưng là cơ sở quan trọng để Người xác định con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm