Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Ma trận và đề kiểm tra môn ngữ văn lớp 8

c72f0fda0bec074208f2ba71e29380f2
Gửi bởi: hoanghaish 4 tháng 12 2016 lúc 20:23 | Được cập nhật: 21 tháng 2 lúc 16:16 Kiểu file: DOC | Lượt xem: 3087 | Lượt Download: 35 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Detected invalid UTF-8 for field path "$set.content":
MA TR?N ?? KI?M TRA H?C K? II-NG? V?N 8
N?M H?C 2013-2014

Tn ch? ??( n?i dung)
Nh?n bi?t
Thng hi?u
V?n d?ng
Th?p
V?n d?ng
Cao
C?ng

Ch? ?? 1
V?n h?c (th? Vi?t Nam)
Nh? tn tc gi?, hon c?nh ra ??i v n?i dung chnh c?a 1 bi th? c? th? ? h?c.
Hi?u gi tr? n?i dung c?a 1 ?o?n th? trong 1 v?n b?n th? ? h?c.S? cu
T? l? 25 %
S? cu: 1
S? ?i?m: 1?
S? cu: 1
S? ?i?m: 1,5


S? cu:2
S? ?i?m:2,5
Ch? ?? 2
Ti?ng vi?t
- Cc lo?i cu- S?a l?i v? cu


Hi?u th? no l cu c?m thn.cho ???c v d?
Nh?n ra l?i sai , v s?a l?i sai v? cu c? th?


S? cu:
T? l? 25 %
S? cu: 1
S? ?i?m: 1,5?

S? cu:1
S? ?i?m 1?

S? cu:2
S??i?m:2,5?
Ch? ?? 3
T?p lm v?n
- Vi?t bi v?n thuy?t minhVi?t bi v?n thuy?t minh v? 1 ph??ng php cch lm.

S? cu:
T? l? 50. %

S? cu
S? ?i?m


S? cu: 1
S? ?i?m: 5?
S? cu: 1
S? ?i?m: 5?
T?ng s? cu:
T?ng s? ?i?m;
T? l? 100. %
S? cu: 2
S? ?i?m: 2,5?
S? cu: 1
S??i?m:1,5?
S? cu 1
S ?i?m:1?
S? cu:1
S? ?i?m:5
S? cu:5
S? ?i?m
10?


?? KI?M TRA H?C K? II
MN: NG? V?N 8
N?m h?c 2013 - 2014
Th?i gian 90 pht ( khng k? th?i gian pht ??)

I / V?n b?n:
Cu 1: Em hy cho bi?t tn tc gi?, hon c?nh ra ??i, v n?i dung chnh c?a bi th? "Nh? r?ng" ? (1?)
Cu 2: Chp l?i kh? th? cu?i bi th? "Qu h??ng" c?a nh th? T? Hanh, v trnh by n?i dung chnh c?a kh? th? ?? (1,5?)
II / Ti?ng Vi?t
Cu 1: Th? no l cu c?m thn? Cho v d?? (1,5?)
Cu 2: Cu sau ?y ? m?c l?i di?n ??t lin qua ??n l gic. Hy pht hi?n v ch?a l?i l?i ?? (1?)
Trong sn tr??ng ch? cn l?i hai ng??i. M?t ng??i m?c o mu xanh, cn m?t ng??i th ln v m?p.
III / T?p lm v?n:
Hy thuy?t minh v? m?t mn ?n m em ?a thch. (5?)
?P N + BI?U ?I?M
I / V?n b?n
1 / H?c sinh trnh by ?ng:
- Tn tc gi?: Th? L? : 0,25?
- Nh? r?ng l bi th? n?i ti?ng ??u tin c?a Th? L?, in trong t?p M?y v?n th? v M?y v?n th? (t?p m?i, 1943) 0,25?
- N?i dung chnh: M??n l?i con h? b? nh?t ? v??n bch th ?? di?n t? su s?c n?i chn ght th?c t?i t?m th??ng, t tng v ni?m khao kht t? do mnh li?t b?ng nh?ng v?n th? trn ??y c?m xc lng m?n.bi th? ? kh?i g?i lng yu n??c th?m kn c?a ng??i dn m?t n??c th?? ?y. 0,5?
2 / H?c sinh chp ?ng kh? th? cu?i 0.,5?
- Trnh by ?ng n?i dung : n?i nh? qu h??ng da di?t c?a nh th? khi xa qu : nh? v? nh?ng hnh ?nh ??c tr?ng nh? mu n??c xanh, cnh bu?m vi, c b?c. V n?i nh? da di?t nh?t ? l "nh? ci mi n?ng m?n qu", ci mi ??c tr?ng c?a qu h??ng mi?n bi?n. 1 ?

II / Ti?ng Vi?t
1/ Trnh by ?ng ??c ?i?m hnh th?c ,ch?c n?ng c?a cu c?m thn 1?
- cho ?ng ???c v d? 0,5?
2 / ch? ra ???c l?i sai c? th? 0,5?
Trong sn tr??ng ch? cn l?i hai ng??i.M?t ng??i th m?c o mu xanh, cn m?t ng??i th ln v m?p.
- s?a l?i ?ng l?i sai ? 0,5?
Trong sn tr??ng ch? cn l?i hai ng??i.M?t ng??i th m?c o mu xanh, cn m?t ng??i th m?c o mu tr?ng ( tm, vng?)
III / T?p lm v?n
Bi vi?t ph?i ??t ???c cc b??c nh? sau:
a / m? bi: gi?i thi?u chung v? mn ?n ?a thch 0,5?
b / thn bi:
- nu nguyn li?u c? th? 0,5?
- cch lm ( chi ti?t) 3?
- yu c?u thnh ph?m 0,5?
c/ k?t bi: nu c?m ngh? v? s?n ph?m hon thi?n c?a mnh. 0,5?


* Trnh by s?ch s? r rng ?ng chnh t? t?t c? cc cu 0,5?