Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Lý thuyết môn Cơ Sở Dữ Liệu

3783ef4cc06e7da9bf8a086f512fb29c
Gửi bởi: Khoa CNTT - HCEM 10 tháng 9 2020 lúc 9:59:07 | Được cập nhật: 22 tháng 5 lúc 2:31:44 Kiểu file: PDF | Lượt xem: 314 | Lượt Download: 6 | File size: 0.151119 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

ÔN TẬP CƠ SỞ DỮ LIỆU  Thời gian làm bài: 90 phút  Hình thức kiểm tra: Lý thuyết trên giấy  Cấu trúc đề thi:  Câu 1: Phần Lý thuyết  Câu 2: Phần SQL và Đại số quan hệ  Câu 3: Phần Khóa và Chuẩn hóa lược đồ quan hệ 1 I. PHẦN LÝ THUYẾT Câu 1: Nêu khái niệm về cơ sở dữ liệu và hệ quản trị cơ sở dữ liệu? Ưu điểm của cơ sở dữ liệu. Cho ví dụ về cơ sở dữ liệu và hệ quản trị cơ sở dữ liệu. Câu 2: Mô hình dữ liệu là gì? Kể tên các loại mô hình dữ liệu? Cho ví dụ về mô hình thực thể liên kết và mô hình quan hệ. Câu 3: Mô hình thực thể liên kết có các thành phần nào? Liệt kê các ký hiệu biểu diễn trong mô hình thực thể liên kết. Cho ví dụ về mô hình thực thể liên kết. Câu 4: Nêu các quy tắc chuyển từ mô hình thực thể liên kết sang mô hình quan hệ. Cho ví dụ về mô hình thực thể liên kết, rồi chuyển mô hình đó sang mô hình quan hệ. Câu 5: Ý nghĩa của hệ luật dẫn Armstrong? Nêu các luật của hệ luật dẫn Armstrong. Câu 6: Nêu khái niệm bao đóng của tập thuộc tính. Sử dụng bao đóng của tập thuộc tính để làm gì? Câu 7: Nêu khái niệm khóa của quan hệ, khóa dự tuyển, khóa chính, siêu khóa, khóa ngoại. Cho ví dụ. Câu 8: Nêu khái niệm về cơ sở dữ liệu (CSDL)? Hệ quản trị cơ sở dữ liệu (HQTCSDL)? Vai trò của hệ quản trị CSDL? Câu 9: Nêu khái niệm hệ quản trị CSDL? Nêu một số nhiệm vụ chính của người quản trị CSDL? Câu 10: Định nghĩa các phép toán trên mô hình CSDL quan hệ : Phép trừ, phép tích đề các, phép chiếu, phép chọn, Phép kết nối? 2