Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 46. Mối liên hệ giữa etilen, rượu etylic và axit axetic

Sơ đồ liên hệ giữa etilen, rượu etylic và axit axetic

ETILEN \(\underrightarrow{\left(1\right)}\) RƯỢU ETYLIC \(\underrightarrow{\left(2\right)}\) AXIT AXETIC \(\underrightarrow{\left(3\right)}\) ETYL AXETAT

Phương trình hóa học\(\underrightarrow{\left(1\right)}\)

 CH2 = CH2 +  HOH  \(\underrightarrow{axit}\)  CH3-CH2-OH

 CH3-CH2-OH  + O2  \(\underrightarrow{men-giấm}\)  CH3-COOH  + H2O.

 CH3-COOH  +  HO-CH2CH3  \(\underrightarrow{axit,t^o}\)  CH3-COO-CH2-CH +  H2

Bài tập

Có thể bạn quan tâm