Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 45. Axit axetic

Công thức phân tử: C2H4O2.

Phân tử khối: 60.

 

1. TÍNH CHẤT VẬT LÍ

- Axit axetic CH3COOH là chất lỏng, không màu, vị chua, tan vô hạn trong nước.

- Dung dịch axit axetic nồng độ từ 2 – 5 % dùng làm giấm ăn.

2. CẤU TẠO PHÂN TỬ

- Công thức cấu tạo

                     

- Viết gọn CH3-COOH hay CH3COOH.

- Do phân tử có nhóm -COOH nên phân tử có tính axit.

3. TÍNH CHẤT HÓA HỌC

a. Axit axetic mang đầy đủ tính chất của một axit

- Axit axetic là một axit yếu, yếu hơn các axit HCl, H2SO4, HNO3. Nhưng axit axetic có đầy đủ tính chất của một axit.

                2CH3COOH  +  Zn  →  (CH3COO)2Zn  +  H2  

                CH3COOH  +  NaOH  →  H2O  +  CH3COONa

                                                                         Natri axetat

                2CH3COOH + CaCO3    (CH3COO)2Ca  +  CO2  +  H2O.

b. Axit axetic tác dụng với ancol etylic tạo este

- Tác dụng với rượu tạo ra este và nước :

              CH3-COOH + HO-C2H5 \(\underrightarrow{axit,t^o}\)  CH3COO-C2H5 + H2O.

                                                                        Etyl axetat

- Sản phẩm của phản ứng giữa axit và rượu được gọi là este.

4. ĐIỀU CHẾ

- Để sản xuất giấm ăn, thường dùng phương pháp lên men dung dịch rượu etylic loãng.

              CH3CH2OH  + O2  \(\underrightarrow{men-giấm}\)  CH3COOH  +  2H2O.

Bài tập

Có thể bạn quan tâm