Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Đề kiểm tra 1 tiết chương II : Đề 2

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HÓA 8

Câu 1. Điền các từ thích hợp vào chỗ trống.

"..................là quá trình làm biến đổi chất này thành chất khác. Chất biến đổi trong quá trình phản ứng gọi là ..............., còn chất mới sinh ra là.................

Trong quá trình phản ứng .................giảm dần,....................tăng dần"  

Câu 2. Đốt cháy 1,8 gam bột C cần dùng hết 4,8 gam khí oxi. Lập sơ đồ phản ứng và tính khối lượng của sản phẩm.

Câu 3. Giải thích vì sao khi nung nóng đá vôi thì khối lượng lại giảm đi?

Câu 4. Đốt cháy hoàn toàn 8,4 gam sắt trong 3,2 khí oxi thu được sản phẩm là chất rắn X.

     a. X là chất nào? Lập PTHH của phản ứng đã xẩy ra.

     b. Tính khối lượng chất X.

Câu 5. Lập phương trình hóa học từ các sơ đồ phản ứng đã cho sẵn sau đây

          a.     S + O2  -----> SO2

          b.     Cu + O2 -----> CuO

          c.      Fe + HCl ----->FeCl2 + H2

          d.     Ba + H2O -----> Ba(OH)2 + H2

          e.     AgNO3 +  BaCl2 -----> AgCl + Ba(NO3)2

Bài tập

Có thể bạn quan tâm