Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Giải bài tập SBT Sinh học 11 trang 62

50e38b78eb8cdeefba22628d94e969cd
Gửi bởi: Phạm Thị Linh 17 tháng 8 2018 lúc 20:59:36 | Được cập nhật: 29 tháng 1 lúc 5:55:59 Kiểu file: DOCX | Lượt xem: 512 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Bài SBT Sinh 11 trang 62ậ ọBài trang 62 Sách bài (SBT) Sinh 11 Bài gi iậ ảPhân bi th kinh ng ng th kinh ng và th kinhệ ướ ầd ng chu ch.ạ ạL gi i:ờ ảH th kinhệ ng iạ ướ ng chu chạ ng ngạ ốC oấ Các bào th nế ầkinh rácằ ảtrong th và liênơ ểh nhau qua cácệ ớs th kinh oợ ạthành ng tạ ướ ếbào th kinh.ầ Các bào th nế ầkinh oậ ạthành các ch th nạ ầkinh, các ch th nạ ầkinh iượ ớnhau các dâyởth kinh và oầ ạthành chu chỗ ạth kinh theoầ ằchi cề ơth .ể thành tượ ừm ng tộ ượ ấl các bào th nớ ầkinh, chiaượthành hai ph rõầr t: th kinh trungệ ầng và th kinhươ ầngo biên.ạBài trang 62 Sách bài (SBT) Sinh 11 Bài gi iậ ảT sao nói K+ đóng vai trò quan tr ng trong duy trì đi th ngh ?ạ ỉL gi i:ờ ảDo ng K+ bên trong bào luôn ph cao bên ngoài bào thì duy trì cồ ượđi th ngh .ệ ỉ- Đi th ngh hình thành ch là do:ệ ượ ế+ ng K+ bên trong cao bên ngoài bào.ồ ế+ Các ng K+ (tính th ch K+) nên các K+ sát màng bào ngổ ồlo đi trong ra ngoài bào và trung ngay sát ngoài màng bào, làm cho tạ ặngoài màng tích đi ng so trong màng tích đi âm.ệ ươ ệ+ Na chuy K+ phía bên ngoài tr vào phía bên trong màng bào giúpơ ếduy trì ng K+ bên trong bào cao bên ngoài bào.ồ ếBài trang 62 Sách bài pậ (SBT) Sinh 11 Bài gi iậ ảKhi bào ch t, trì đi th ngh ng bao nhiêu? sao?ế ạL gi i:ờ ảKhi bào ch thì tr đi th ngh ng 0, do khi bào ch màng bào tế ấtính th ch c, các ion Na+ K+ ra vào do làm chênh ch đi th gi haiấ ữbên màng bào.ếBài trang 62 Sách bài (SBT) Sinh 11 Bài gi iậ ảCho bi vai trò Na+ trong ch hình thành đi th ho ng.ế ộL gi i:ờ ảNa+ có vai trò quan tr ng trong ch hình thành đi th ho ng, nó khu chọ ượ ếtán qua màng vào bên trong bào gây ra phân và hình thànhế ớđi th ho ng.ệ ộBài trang 62 Sách bài (SBT) Sinh 11 Bài gi iậ ảCho các ví tính ki ăn săn i, tính lãnh th tính sinh n, tínhụ ậdi tính xã các loài ng khác nhauư ậL gi i:ờ ả- tính ki ăn săn i: li cá, mèo rình i,ậ ồ- tính lãnh th ng dùng mùi tuy th đánh u; chó, mèo, ,..ậ ươ ổđánh lãnh th ng ti uấ ướ ể- tính sinh n: chim tr ng ra chi thu hút chú chim mái.ậ ủDOC24.VN 1- tính di chim di cá ng sinh n.ậ ượ ươ ả- tính xã i: i, nai, voi, kh ,... có con đàn; ong th trong đàn ong, ki nậ ươ ếlính trong đàn ki nếBài trang 63 Sách bài (SBT) Sinh 11 Bài gi iậ ảNêu khác nhau gi tính ng th và ng t.ự ậL gi i:ờ ảN dungộ ng th tả ng ng tả ậ1. đi mặ Ph ng ch m, khó ậnh th y, hình th ph ảng kém đa ngứ ạ- Ch có th kinh.ư Ph ng nhanh, nh nả ậth y, hình th ph ng ứđa ng.ạ- Có th kinh.ệ ầ2. Các hình th cứ ng ng (v ng ướ ộđ nh ng) và ng ng ướ ộ(v ng ng).ậ ng ng có hả ệth kinh: ng i, ngầ ướ ạchu ch, ng ng.ỗ Bài trang 63 Sách bài (SBT) Sinh 11 Bài gi iậ ảHình đây mô th kinh ng chu ch ng t. Em hãy ghiẽ ướ ậchú thích cho ng hình và gi thích sao th kinh ng chu ch ch có th trừ ảl khi kích thích?ờ ịL gi i:ờ ả- th kinh ng ch các ng trên có nh sau: ph cóệ ầnão các ch, theo chi dài th các ch đó có các dâyố ẽth kinh ra liên các ph th .ầ ể- Hình A: giun p; hình B: a; hình côn trùng.ẹ ỉ- th kinh ng chu ch ch có th tr các kích thích khi kích thíchệ ịvì ch th kinh là vùng đi khi ho ng vùng xác nh cỗ ơth .ể Bài trang 63 Sách bài (SBT)ậ Sinh 11 Bài gi iậ ảHãy nêu ví ng ng nh ng hi bi tính vào ng và nộ ảxu (gi trí, săn n, mùa màng, chăn nuôi, an ninh qu phòng...).ấ ốL gi i:ờ ảCon ng hu luy ng vào các đích khác nhau: Gi trí, săn n, vườ ệmùa màng, chăn nuôi, an ninh qu phòng.ốDOC24.VN 2- thú (h voi, khí, cá u, cá heo, trăn, chó,...) làm xi c.ạ ế- Dùng thú săn (chó, chim ng,..), chăn gia súc (chó,..), dùng chó phát hi nể ệma túy và ph m.ắ ạ- ng tính gia súc trong chăn nuôi: nghe ti ng ng, trâu bò tr vử ềchu ng.ồ- Làm bù nhìn ru ng đu chim chóc phá ho cây tr ng.ở ồBài trang 63 Sách bài (SBT) Sinh 11 Bài gi iậ ảHình sau đây mô th kinh ng ng ng i. Em hãy đi tên các ph aẽ ườ ủh th kinh ng ng vào các hình ch nh trên hình và trình bày ho ng hệ ệth kinh ng ng?ầ ốL gi i:ờ ả1. Não2. ngủ ố3. ch th kinhạ ầ4. dây th kinhầH th kinh ng ng ho ng theo nguyên ph (ti nh và tr các kíchệ ờthích).Ph ng có th kinh ng ng ph không đi ki và ph nả ảx có đi ki n.ạ ệS ng ph có đi ki ngày tăng giúp ng thích nghi đi uố ượ ềki môi tr ng.ệ ườ-----------------------------------DOC24.VN