Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Đề thi thử THPT quốc gia môn Vật Lý lớp 12 - Đề 50

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương 5 tháng 5 2020 lúc 13:50 | Được cập nhật: 20 tháng 2 lúc 4:34 Kiểu file: DOC | Lượt xem: 400 | Lượt Download: 3 | File size: 1.091584 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Detected invalid UTF-8 for field path "$set.content": B? ?? chu?n c?u trc

?? S? 50
?? D? ?ON K THI THPT QU?C GIA N?M 2020
Mn thi: V?T L
Th?i gian lm bi: 50 pht, khng k? th?i gian pht ??


Cu 1: Cho hai ?i?n tch ??y nhau. Kh?ng ??nh no sau ?y l ?ng?
A. B.
C. D.
Cu 2: H? s? ma st gi?a hai m?t ti?p xc s? thay ??i nh? th? no n?u l?c p hai m?t ? t?ng ln.
A. Gi?m ?i. B. Khng thay ??i C. Khng bi?t ???c. D. T?ng ln.
Cu 3: ??n v? c?a t? thng l
A. Tesla (T). B. Fara (F). C. Henry (H). D. Vbe (Wb).
Cu 4: Trong chu?i phng x?: cc tia phng x? ???c phng ra theo th? t?
A. B. C. D.
Cu 5: ??i v?i m c? b?n v h?a m th? 2 do cng m?t dy ?n pht ra th
A. T?c ?? m c? b?n g?p ?i t?c ?? h?a m th? 2.
B. T?n s? h?a m th? 2 g?p ?i t?n s? c? b?n.
C. H?a m th? 2 c c??ng ?? m l?n h?n c??ng ?? m c? b?n.
D. T?n s? m c? b?n l?n g?p ?i t?n s? h?a m th? 2.
Cu 6: Sng no sau ?y khng ph?i l l sng ?i?n t?
A. Sng c?a ?i pht thanh. B. nh sng pht ra t? ng?n ?n.
C. Sng c?a ?i truy?n hnh. D. Sng pht ra t? loa pht thanh.
Cu 7: S?p x?p no sau ?y l ?ng v? s? t?ng d?n qung ???ng ?i ???c c?a cc tia phng x? trong khng kh
A. B. C. D.
Cu 8: ?p n no sau ?y ?ng khi ni v? t??ng tc gi?a hai dng ?i?n th?ng song song
A. Cng chi?u th ht nhau.
B. Ng??c chi?u th ht nhau.
C. Cng chi?u th ??y nhau, ng??c chi?u th ht nhau.
D. Cng chi?u th ??y nhau.
Cu 9: S? ?o c?a vn k? xoay chi?u ch?
A. Gi tri t?c th?i c?a ?i?n p xoay chi?u.
B. Gi tr? c?c ??i c?a ?i?n p xoay chi?u.
C. Gi tr? trung bnh c?a ?i?n p xoay chi?u.
D. Gi tr? hi?u d?ng c?a ?i?n p xoay chi?u
Cu 10: Khi sng ?i?n t? v sng m truy?n t? khng kh vo n??c th
A. B??c sng c?a ?i?n t? gi?m, b??c sng c?a sng m t?ng.
B. B??c sng c?a sng ?i?n t? v t?c ?? truy?n sng m ??u gi?m.
C. B??c sng c?a sng ?i?n t? v sng m ??u gi?m.
D. B??c sng c?a sng ?i?n t? t?ng v c t?c ?? truy?n sng m gi?m.
Cu 11: M?ch dao ??ng LC dao ??ng ?i?u ha v?i t?n s? f, khi ?
A. f = B. f = C. f = D. f =
Cu 12: Trong th nghi?m Y - ng v?i nh sng tr?ng, thay knh lc s?c theo th? t? l: vng, l?c, tm. Kho?ng vn ???c ?o b?ng th
A. B. C. D.
Cu 13: H?t proton c n?ng l??ng ton ph?n l?n g?p 3 l?n n?ng l??ng ngh? c?a n. T?c ?? c?a h?t proton ny l
A. B. C. D.
Cu 14: Vi?t ph??ng trnh qu? ??o c?a m?t v?t nm ngang v?i v?n t?c ban ??u l 5m/s. L?y
A. B. C. D.
Cu 15: Khi nung nng m?t ch?t kh ? p su?t cao ??n nhi?t ?? cao nh?t ??nh th n s? pht quang ph?
A. Lin t?c. B. Vch pht x?. C. H?p th? v?ch. D. H?p th? ?m.
Cu 16: M?t con l?c ??n c chi?u di 121cm, dao ??ng ?i?u ha t?i n?i c gia t?c tr?ng tr??ng L?y Chu k dao ??ng c?a con l?c l
A. 0,5s. B. 2s. C. 2,2s. D. 1s.
Cu 17: M?t ng??i quan st m?t chi?c phao trn m?t bi?n, th?y n nh cao 10 l?n trong kho?ng th?i gian 27s. Chu k dao ??ng c?a sng bi?n l
A. 3s. B. 2,8s. C. 2,7s. D. 2,45s.
Cu 18: C hai tia sng truy?n qua m?t th?u knh nh? hnh v?, tia (2) ch? c ph?n l. Ch?n cu ?ng

A. Th?u knh l h?i t?; A l ?nh th?t. B. Th?u knh l h?i t?; A l v?t ?o.
C. Th?u knh l phn k; A l l ?nh th?t. D. Th?u knh l phn k; A l v?t ?o.
Cu 19: H?t nhn ??teri c kh?i l??ng Bi?t kh?i l??ng prtn l v c?a n?tron l N?ng l??ng lin k?t c?a h?t nhn x?p x? b?ng
A. 1,67 MeV. B. 1,86 MeV. C. 2,24 MeV. D. 2,02 MeV.
Cu 20: Trong gi? th?c hnh, ?? ?o ?i?n tr? RX c?a d?ng c?, ng??i ta m?c n?i ti?p ?i?n tr? ??i v?i bi?n tr? R0 vo m?ch ?i?n. ??t vo hai ??u ?o?n m?ch dng ?i?n xoay chi?u c ?i?n p hi?u d?ng khng ??i, t?n s? xc ??nh. K hi?u l?n l??t l ?i?n p gi?a hai ??u RX v R0. ?? th? bi?u di?n s? ph? thu?c gi?a l
A. ?o?n th?ng. B. ???ng elip. C. ???ng Hypebol. D. ???ng trn.
Cu 21: Trong th nghi?m giao thoa nh sng khe Y - ng th?c hi?n ??ng th?i v?i hai nh sng ??n s?c, kho?ng vn giao thoa trn mn l?n l??t l Bi?t tr??ng giao thoa r?ng L = 9,6mm. H?i s? v? tr m vn t?i c?a b?c x? trung v?i vn sng c?a b?c x? l bao nhiu
A. 3. B. 2. C. 4. D. 5.
Cu 22: M?t t? ?i?n c ?i?n dung ???c n?p m?t l??ng ?i?n tch nh?t ??nh. Sau ? n?i hai b?n t? vo hai ??u m?t cu?n dy thu?n c?m c ?? t? c?m B? qua ?i?n tr? dy n?i. Th?i gian ng?n nh?t k? t? lc n?i ??n khi n?ng l??ng t? tr??ng c?a cu?n dy b?ng ba l?n n?ng l??ng ?i?n tr??ng trong t? l
A. B. C. D.
Cu 23: Theo m?u nguyn t? Bo, trong nguyn t? Hi?r, chuy?n ??ng c?a electron quanh h?t nhn l chuy?n ??ng trn ??u. Bi?t bn knh Bo l , Khi nguyn t? hi?r ?ang ? tr?ng thi kch thch th? nh?t th t?c ?? c?a electron trn qu? ??o g?n ?ng l bao nhiu?
A. B. C. D.
Cu 24: V?t sng AB ??t tr??c th?u knh h?i t?, cho ?nh Kho?ng cch gi?a AB v A'B' l 180cm. Tiu c? c?a th?u knh l
A. f = 36cm. B. f = 40cm. C. f = 30cm. D. f = 45cm.
Cu 25: M?t m?ch ?i?n xoay chi?u RLC m?c n?i ti?p vo ngu?n ?i?n xoay chi?u c ?i?n p hi?u d?ng khng ??i, t?n s? f = 55Hz, ?i?n tr? R = h? s? t? c?m L = 0,3H. ?i?n tch c?c ??i trn b?n t? ?i?n ??t gi tr? l?n nh?t th ?i?n dung C c?a t? ?i?n c gi tr? g?n ?ng l
A. B. C. D.
Cu 26: M?t ch?t ?i?m dao ??ng ?i?u ha trn tr?c Ox c ph??ng trnh cm (x tnh b?ng cm, t tnh b?ng s) th
A. T?c ?? c?a ch?t ?i?mt t?i v? tr cn b?ng l 4cm/s.
B. Ch?t ?i?m chuy?n ??ng trn ?o?n th?ng di 4cm.
C. Chu k dao ??ng l 4s.
D. Lc t = 0 ch?t ?i?m chuy?n ??ng theo chi?u m c?a tr?c Ox.
Cu 27: M?t ?ng R?nghen pht ra tia X c b??c sng ng?n nh?t l ?? t?ng ?? c?ng c?a tia X, ngh?a l gi?m b??c sng c?a n, ta t?ng hi?u ?i?n th? hai c?c c?a ?ng thm 3300V. Tnh b??c sng ng?n nh?t ?ng pht ra khi ?
A. B.
C. D.
Cu 28: Dung d?ch Fluorxin h?p th? nh sng c b??c sng v pht ra nh sng c b??c sng Ng??i ta g?i hi?u su?t c?a s? pht quang l t? s? gi?a n?ng l??ng nh sng pht quang v n?ng l??ng c?a nh sng h?p th?. Bi?t hi?u su?t c?a s? pht quang c?a dung d?ch Fluorxin l 75%. S? ph?n tr?m c?a photon b? h?p th? ? d?n ??n s? pht quang c?a dung d?ch l
A. 66,8%. B. 75,0%. C. 79,6%. D. 82,7%.
Cu 29: Cho m?ch ?i?n xoay chi?u AB g?m hai ?o?n m?ch AM v MB m?c n?i ti?p, ?o?n AM g?m bi?n tr? R v t? ?i?n c ?i?n dung ?o?n MB ch? c cu?n c?m thu?n c ?? t? c?m c th? ?i?u ch?nh ???c. ??t vo hai ??u ?o?n m?ch AB m?t ?i?n p xoay chi?u ?n ??nh Khi thay ??i ?? t? c?m ??n gi tr? L0 ta th?y ?i?n p hi?u d?ng gi?a hai ??u ?o?n m?ch AM lun khng ??i v?i m?i gi tr? c?a bi?n tr? R. ?? t? c?m L0 c gi tr? b?ng
A. B. C. D.
Cu 30: Cho m?ch ?i?n nh? hnh v?, b? qua ?i? tr? c?a dy n?i, ampe k? c?a ?i?n tr? khng ?ng k?, vn k? ?i?n tr? v cng l?n. Bi?t E = 3V, R1 = ampe k? ch? 0,3A, vn k? ch? 1,2V. ?i?n tr? trong r c?a ngu?n b?ng

A. B. C. D.
Cu 31: M?t vin bi nh? kim lo?i c kh?i l??ng kg, th? tch ???c ??t trong d?u c kh?i l??ng ring Chng ??t trong ?i?n tr??ng ??u c h??ng th?ng ??ng t? trn xu?ng, th?y vin bi n?m l? l?ng, l?y ?i?n tch c?a bi l
A. 2,5nC. B. - 2nC. C. - 1nC. D. 1,5nC.
Cu 32: Dng proton b?n vo h?t nhn ??ng yn gy ra ph?n ?ng Ph?n ?ng ny t?a ra n?ng l??ng b?ng W = 2,1MeV. H?t nhn v h?t bay ra v?i cc ??ng n?ng l?n l??t l 3,58MeV v 4MeV. L?y g?n ?ng kh?i l??ng cc h?t nhn, tnh theo ?oen v? u, b?ng s? kh?i. Gc gi?a cc h??ng chuy?n ??ng c?a h?t v h?t Li g?n b?ng
A. B. C. D.
Cu 33: Th?c hi?n th nghi?m Y - ng v? giao thoa v?i nh sng c b??c sng Trn mn quan st, t?i ?i?m M c vn sng. Gi? c? ??nh cc ?i?u ki?n khc, di chuy?n d?n mn quan st d?c theo ???ng th?ng vung gc v?i m?t ph?ng ch?a hai khe ra xa m?t ?o?n nh? nh?t l th M chuy?n thnh vn t?i. D?ch thm m?t ?o?n nh? nh?t th M l?i l vn t?i. Kho?ng cch hai khe ??n mn khi ch?a d?ch chuy?n b?ng
A. 1,8m. B. 1m. C. 2m. D. 1,5m.
Cu 34: Cho m?ch ?i?n nh? hnh v?. ??t vo hai ??u AB m?t hi?u ?i?n th? xoay chi?u Bi?t cng su?t ??nh m?c c?a bng ?n dy tc ? (coi nh? m?t ?i?n tr? thu?n) l 200W v ?n sng bnh th??ng. ?i?n tr? thu?n c?a cu?n dy l r = Bi?u th?c c?a dng ?i?n trong m?ch l

A. B.
C. D.
Cu 35: M?t con l?c l xo, v?t nh?, dao ??ng c kh?i l??ng m = 100g dao ??ng ?i?u ha theo ph??ng trng v?i tr?c c?a l xo. Bi?t ?? th? ph? thu?c th?i gian v?n t?c c?a v?t nh? hnh v?. ?? l?n l?c ko v? t?i th?i ?i?m 11/3s l

A. 0,123N. B. 0,5N. C. 10N. D. 0,2N.
Cu 36: ?i?m sng A ??t trn tr?c chnh c?a m?t th?u knh, cch th?u knh 30cm. Ch?n tr?c t?a ?? Ox vung gc v?i tr?c chnh, g?c O n?m trn tr?c chnh c?a th?u knh. Cho A dao ??ng ?i?u ha theo ph??ng c?a tr?c Ox. Bi?t ph??ng trnh dao ??ng c?a A v ?nh A' c?a n wua th?u knh ???c bi?u di?n nh? hnh v?. Tiu c? c?a th?u knh l

A. - 10cm. B. 10cm. C. - 15cm. D. 15cm.
Cu 37: ??t ?i?n p ( khng ??i) vo ?o?n m?ch m?c n?i ti?p g?m ?i?n tr? R, t? ?i?n c ?i?n dung C v cu?n c?m thu?n c ?? t? c?m L thay ??i. Hnh v? bn l ?? th? bi?u di?n s? ph? thu?c c?a ?i?n p hi?u d?ng UL gi?a hai ??u cu?n c?m v h? s? cng su?t c?a ?o?n m?ch theo gi tr? c?a ?? t? c?m L. Gi tr? c?a U0 g?n nh?t v?i gi tr? no sau ?y?

A. 240V. B. 165V. C. 220V. D. 185V.
Cu 38: M?t thi?t b? dng ?? xc ??nh m?c c??ng ?? m ???c pht ra t? m?t ngu?n m ??ng h??ng ??t t?i ?i?m O, thi?t b? b?t ??u chuy?n ??ng nhanh d?n ??u t? ?i?m M ??n ?i?m N v?i gia t?c bi?t vung t?i O. Ch?n m?c th?i gian k? t? th?i ?i?m my b?t ??u chuy?n ??ng th m?c c??ng ?? m l?n nh?t m my ?o ???c khi ?i t? M ??n N l bao nhiu v t?i th?i ?i?m no? Bi?t m?c c??ng ?? m ?o ???c t?i M l 60dB.
A. 66,02 dB v t?i th?i ?i?m 2s.
B. 65,25 dB v t?i th?i ?i?m 4s.
C. 66,02 dB v t?i th?i ?i?m 2,6s.
D. 61,25 dB v t?i th?i ?i?m 2s.
Cu 39: Cho m?ch ?i?n nh? hnh v?. ?? th? bi?u di?n s? ph? thu?c th?i gian c?a ?i?n p hai ??u ?o?n m?ch. Bi?t M?i h?p ch? ch?a m?t lo?i linh ki?n trong s? cc linh ki?n sau: ?i?n tr? thu?n R, t? ?i?n C, cu?n c?m L ho?c cu?n dy khng thu?n c?m (r,L). Tnh UAN.

A. B. 6V. C. D.
Cu 40: M?t sng hnh sin lan truy?n trn m?t n??c t? ngu?n O v?i b??c sng Ba ?i?m A, B, C trn hai ph??ng truy?n sng sao cho OA vung gc v?i OC v B l m?t ?i?m thu?c tia OA sao cho OB > OA. Bi?t OA = T?i th?i ?i?m ng??i ta quan st th?y gi?a A v B c 5 ??nh sng (k? c? A v B) v lc ny gc ??t gi tr? l?n nh?t. S? ?i?m dao ??ng ng??c pha v?i ngu?n trn ?o?n AC b?ng
A. 4. B. 5. C. 6. D. 7.

H??NG D?N GI?I
1 - A
2 - B
3 - D
4 - C
5 - C
6 - D
7 - C
8 - C
9 - D
10 - A
11 - D
12 - D
13 - C
14 - A
15 - A
16 - C
17 - C
18 - C
19 - C
20 - A
21 - D
22 - A
23 - C
24 - B
25 - C
26 - D
27 - D
28 - C
29 - D
30 - C
31 - B
32 - B
33 - B
34 - A
35 - A
36 - B
37 - B
38 - D
39 - C
40 - C

Cu 1: Ch?n A.
Hai ?i?n tch ??y nhay
Cu 2: Ch?n B.
H? s? ma st ph? thu?c vo v?t li?u v tnh tr?ng c?a m?t ti?p xc nn trong tr??ng h?p ny h? s? ma st khng ??i.
Cu 3: Ch?n D.
??n v? c?a t? thng l Wb.
Cu 4: Ch?n C.
Th? t? ?ng l
Cu 5: Ch?n C.
T?n s? h?a m th? 2 c c??ng ?? m l?n h?n c??ng ?? m c? b?n.
Cu 6: Ch?n D.
Sng pht ra t? loa pht thanh l sng m.
Cu 7: Ch?n C.
S?p x?p theo th? t? t?ng d?n qung ???ng ?i ???c c?a cc tia phng x? trong khng kh l .
Cu 8: Ch?n C.
Hai dng ?i?n th?ng song song cng chi?u ??y nhau, ng??c chi?u th ht nhau.
Cu 9: Ch?n D.
S? ?o c?a vn k? xoay chi?u ch? gi tr? hi?u d?ng c?a ?i?n p xoay chi?u.
Cu 10: Ch?n A.
Sng ?i?n t? c b??c sng gi?m v sng m c b??c sng t?ng.
Cu 11: Ch?n D.
T?n s? f =
Cu 12: Ch?n D.
Kho?ng vn t? l? v?i b??c sng
Cu 13: Ch?n C.
N?ng l??ng c?a h?t proton theo thuy?t t??ng ??i

Cu 14: Ch?n A.
Ch?n h? t?a ?? xOy
Ph??ng trnh chuy?n ??ng c?a v?t
Kh? t ta c:
Cu 15: Ch?n A.
Quang ph? lin t?c do cc v?t r?n, ch?t l?ng ho?c ch?t kh ? p su?t th?p ???c nung nng ??n pht sng.
Cu 16: Ch?n C.
Chu k? dao ??ng c?a con l?c
Cu 17: Ch?n C.
Chu ku? dao ??ng c?a sng
Cu 18: Ch?n C.
Th?u knh l th?u knh phn k?, A l ?nh th?t.
???ng truy?n c?a hai tia sng ??c bi?t qua th?u knh phn k:
Tia t?i song song v?i tr?c chnh th tia l ko di qua tiu ?i?m.
Tia t?i ??n quang tm th tia l ti?p t?c truy?n th?ng theo ph??ng c?a tia t?i.
Cu 19: Ch?n C.
H?t nhn c Z = 1 v s? n?tron l A - Z = 1.
N?ng l??ng lin k?t c?a h?t nhn

Cu 20: Ch?n A.
Ta c lun cng pha nn ?? th? bi?u di?n s? ph? thu?c gi?a l ?o?n th?ng.
Cu 21: Ch?n D.
Ta c
S? vn trng trn mi?n giao thoa l
Cu 22: Ch?n A.
Chu k?
Lc ??u ?i?n tr??ng c?c ??i Th?i gian ng?n nh?t k? t? lc n?i ??n khi n?ng l??ng t? tr??ng c?a cu?n dy b?ng ba l?n n?ng l??ng ?i?n tr??ng trong t? l
Cu 23: Ch?n C.
Khi nguyn t? hi?r ?ang ? tr?ng thi kch thch th? nh?t
L?c t??ng tc ?ng vai tr l?c h??ng tm
Cu 24: Ch?n B.
Ta c L = d + d' = 180cm. L?i c
Tiu c? c?a th?u knh l f =
Cu 25: Ch?n C.
Ta c Q = C.U ?i?n tch trn t? c?c ??i khi ?i?n p trn t? c?c ??i.

Cu 26: Ch?n D.
Lc t = 0 ch?t ?i?m ?ang ? li ?? x = 2cm v chuy?n ??ng theo chi?u m tr?c Ox.
Cu 27: Ch?n D.
Ta c
Khi t?ng hi?u ?i?n th? hai ??u c?c ln 3300V

Cu 28: Ch?n C.
G?i N, n l s? h?t proton chi?u ??n v s? h?t photon pht ra.
Hi?u su?t c?a s? pht quang:
S? ph?n tr?m h?t photon b? h?p th? d?n ??n s? pht quang l
Cu 29: Ch?n D.

Ta c:
L thay ??i ?? UAM khng ph? thu?c vo R

Cu 30: Ch?n C.
Ta c: U2 = I2R2 = IR2
L?i c:
Cu 31: Ch?n B.
C 3 l?c tc d?ng ln vin bi: tr?ng l?c l?c ?i?n l?c ??y Acsimet
Do vin bi n?m l? l?ng nn
Do P = mg =
Nn ?? t?ng l?c b?ng 0 th P = FA + Fd, t?c h??ng ln ng??c chi?u E q mang ?i?n tch m
M
?i?n tch q m
Cu 32: Ch?n B.
Ta c:
??nh lu?t b?o ton ??ng l??ng


Cu 33: Ch?n B.
Ban ??u, t?i M l vn sng:
D?ch ra xa t?i M l vn t?i:
D?ch thm ?o?n t?i M l vn t?i:
T? (1) v (2), ???c
T? (1) v (3), ???c
Gi?i h? (a) v (b) ???c k = 4, D = 1m.
Cu 34: Ch?n A.
?? bng ?n sng bnh th??ng th dng ?i?n qua bng ph?i b?ng dng ??nh m?c c?a bng. M m?i bng ?n th c duy nh?t m?t gi tr? ??nh m?c xc ??nh (1).
Cng su?t ton m?ch
Xt
Theo (1) th (3) c duy nh?t m?t nghi?m
m?ch x?y xa hi?n t??ng c?ng h??ng ?i?n

T? (2) ta c:
Bi?u th?c dng ?i?n trong m?ch l
Cu 35: Ch?n A.
T? ?? th? th ta th?y kho?ng th?i gian k? t? khi v?t b?t ??u chuy?n ??ng ? v? tr

T?i v? tr ?ang chuy?n ??ng v? c?c ??i m v?n t?c nhanh h?n pha li ?? m?t gc nn
?? l?n l?c ko v? t?i th?i ?i?m 11/3s l:
Cu 36: Ch?n B.
T? ?? th?, ta th?y r?ng ?nh nh? h?n v?t 2 l?n v ?nh ng??c chi?u so v?i v?t th?u knh l th?u knh h?i t? (ch? c th?u knh h?i t? m?i cho ?nh ng??c chi?u v nh? h?n v?t t? v?t th?t)

Cu 37: Ch?n B.
Khi x?y ra c?c ??i c?a ?i?n p hi?u d?ng trn cu?n c?m thu?n
Ta chu?n ha
H? s? cng su?t m?ch t??ng ?ng
K?t h?p v?i

Cu 38: Ch?n D.
Khi xc ??nh m?c c??ng ?? m di chuy?n t? M ??n N th thu ???c m?c c??ng ?? m l?n nh?t t?i U v?i I l ???ng vung gc h? t? O xu?ng MN p d?ng h? th?c l??ng trong tam gic vung ta tm ???c MI = 6cm, OI = cm.

M?c c??ng ?? m t?i I:
Th?i gian ?? thi?t b? chuy?n ??ng t? M ??n I:
Cu 39: Ch?n C.
Nhn ?? th?

Xt t = 2,5s
Nh?n xt: , m?t khc
Y s? l ZC, Z l cu?n dy khng thu?n c?m.
X ch? c th? l R v trong m?ch c d?ng c?ng h??ng.
UL = UC = 4V, UR = 5V, ULr = 5V Ur = 3V.

Cu 40: Ch?n C.
Gi?a A v B c 5 ??nh sng v?i A, B c?ng l ??nh sng Chu?n ha
Ta c:

T? bi?u th?c trn ta th?y gc l?n nh?t khi
G?i M l m?t ?i?m trn AC, ?? M ng??c pha v?i ngu?n th

V?i kho?ng gi tr? tnh v? pha C t? ???ng vung gc c?a O ln AC: k?t h?p v?i ch?c n?ng Mode ta tm ???c 4 v? tr.
T??ng t? nh? v?y, ta xt ?o?n v? pha A: ta tm ???c 2 v? tr
Trn AC c 6 v? tr.