Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Đề thi học sinh giỏi môn Tin học 10 (2)

965068d143efd3bbfdc3dff4b9f1bd9c
Gửi bởi: Võ Hoàng 18 tháng 1 2018 lúc 22:58 | Được cập nhật: 10 giờ trước (6:06) Kiểu file: DOCX | Lượt xem: 296 | Lượt Download: 1 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

GIÁO VÀ ĐÀO OỞ ẠHÀ IỘ THI CH SINH GI THÀNH PHỲ ỐL 12 THPT NĂM 2015­2016Ớ ỌĐ CHÍNH TH CỀ Môn thi: TIN CỌNgày thi: 02/10/2015Th gian làm bài: 180 phútờ(Đ thi trang)ề ồT ng quan bài thiổSTT Tên bài Tên ch ngươtrình Tên dệ ữli vàoệ Tên tệ ếqu raả Đi mể Th gianờBài Đm nghi mế BAI1.PAS BAI1.INP BAI1.OUT giâyBài Đi hòaề BAI2.PAS BAI2.INP BAI2.OUT giâyBài Câu bạ BAI3.PAS BAI3.INP BAI3.OUT giâyBài chênh ch nh nh tộ BAI4.PAS BAI4.INP BAI4.OUT giâyBài 1: Đm nghi (6 đi m)ểCho ph ng trình hai x, y: ax+by=c, a, b, là các nguyên ng nh 10ươ ươ 5.Yêu u:ầ Hãy đm nghi {x, y} ph ng trình đã cho th mãn: x, là các nguyên ng vàế ươ ươnguyên cùng nhau (hai nguyên ng đc là nguyên cùng nhau hung nh aố ươ ượ ướ ủchúng ng 1)ằD li vào BAI1.INP:ữ dòng duy nh ch a, b, cách nhau cách.ộ ấK qu ra ghi vào BAI1.OUT:ế nghi [x, y} th mãn yêu trên.ố ầVí :ụBAI1.INP BAI1.OUT Gi thíchả1 10 Ph ng trình các nghiêm {x, y} x, nguyên ng là [2, 4}, {4, 3},ươ ươ{6, 2}, {8, 1}Trong đó các nghi {x, y} x, nguyên ng và nguyên cùng nhau làệ ươ ố{4, 3}, {8, 1}Bài 2: Đi hòa (5 đi m)ểM tr ng THPT có ườ đc đánh th ượ đn trang đi hòa. đi uầ ềhòa công su ph thu vào di tích ng p. th đi hòa công su khôngớ ấbé aơi (W). Nhà tr ng đã tham kh các hàng đi nh và đc ng danh các lo iườ ượ ạđi hòa kèm theo công su và giá ng ng.ề ươ ứYêu u:ầ Cho tr yêu đi hòa công su ng ng nh nh ng cũng nhướ ươ ưdanh các lo đi hòa. Hãy giúp nhà tr ng tính ti nh nh ra trang đi hoaụ ườ ềcho c.ấ ọD li vào BAI2.INP:ữ ệ­ Dòng đu là nhiên (1≤n≤50000) ng c.ố ượ ọ­ Dòng th ch nguyên aứ ối (1≤ai ≤1000) là công su nh nh đi hòa trang cho pấ ớth i.ứ­ Dòng th ch nguyên (1≤m≤50000) là ng các model đi hòa khác nhauố ượ (m model cóỗs ng đi hòa không ch )ố ượ ế­ dòng ti theo dòng ch nguyên bế ốj và cj (1≤bj ≤1000, 1≤cj ≤1000) công su và giá ngấ ương lo đi hòa model j.ứ ềK qu ra ghi vào BAI2.OUT:ế ng ti nh nh mua đi hòa cho các aổ ủtr ngườVí :ụBAI2.INP BAI2.OUT Gi thíchả31 34 13 mua đi hòa công su giá 3ớ ấL mua đi hòa công su 2, giá 3ớ ấL mua đi hòa công su 10, giá 7ớ 41 101 510 72 4Bài 3: Câu (5 đi m)ểM câu ch sinh ho hè trung cho sinh trong thành ph có sinh tham gia. iộ ỗh sinh đăng ký tham gia ph đc ki tra trình chung các môn khoa nhiên, môn khoaọ ượ ựh xã và ghi vào khai c: đi môn khoa nhiên, đi môn khoa xãọ ọh và gi tính. Câu mu phân hai em phòng trong th gian sinh ho t. các em có thộ ểb sung ki th cho nhau, ban ch đnh em cùng phòng, tr ph cùng gi iổ ướ ớtính, trong môn khoa ch có duy nh môn trùng đi m. Vì y, câu mu bi có baoọ ếnhiêu sinh th mãn đi ki trên. ệYêu u:ầ Cho tr và danh sách đi môn khoa nhiên, môn khoa xã i, gi tính là aướ ới bi ,ci (1≤i≤n) Đm ng các ượ (i, j) sao cho i