Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Đề thi học kì 1 môn Sinh học lớp 12 trường THPT Đoàn Thượng, Hải Dương năm học 2016 - 2017

c71d964a6a7928c536be094ace3c9515
Gửi bởi: Lời Giải Hay 4 tháng 1 2017 lúc 14:07:52 | Được cập nhật: 14 giờ trước (20:59:14) Kiểu file: DOC | Lượt xem: 564 | Lượt Download: 3 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Doc24.vnS GD&ĐT NGỞ ƯƠTR NG THPT ĐOÀN TH NGƯỜ ƯỢ KI TRA KÌ IỀ ỌNĂM 2016 2017ỌMÔN THI: inh 12Th gian làm bài: 45 phútờĐ (Dành cho báo danh )ề ẻCâu (2 đi m)ểa. Gen là gì? Cho ví minh a.ụ ọb. lo nu (A, T, G, X) đã ra bao nhiêu ba? Trong đó có ba khôngừ ộmã hóa cho aa nào, em hãy tên các ba đó.ể ộCâu (3 đi m)ểa. Th nào là th đt bi n? tên các ng đt bi gen?ế ếb. Trình bày ch phát sinh và nghĩa đt bi ch i?ơ ộc. ch ng Đao và ch ng cn ng liên quan đn NST nào, thu cộ ườ ộd ng nào đt bi ch i?ạ ộCâu (2 đi m)ểa. Nhi th gi tính là gì? Nêu đc đi di truy tính tr ng do gen mễ ằtrên vùng không ng đng nhi th X?ươ ểb. Cho bi gen quy đnh tính tr ng dính ngón tay và 3; gen ch trên NSTế ằgi tính Y.ớM ph bình th ng hôn ng ch ng dính ngón tay và 3. pộ ườ ườ ặv ch ng này mu sinh con không dính ngón và 3. ng ki th sinhợ ứh c, em hãy cho ch ng này nên sinh con gì? Gi thích sao?ọ ạCâu (3 đi m)ểa. loài có NST 2n 24. Tính ng NST các ng: th t, th ba, thộ ượ ểtam i, th i?ộ ộb. đo ch gen có trình các nuclêôtit nh sau:ộ ư3 …GGA TTX GXA… ’Hãy xác định trình tự các nuclêôtit trên mạch bổ sung của gen, trìnhtự các nuclêôtit trên mARN, trình tự các axit amin trên chuỗipolipeptit? Biết các codon mã hóa các aa ng ng nh sau: ươ XGU aa rg ;AAG ys XXU aa Pr .c. Cho bi gen quy đnh tính tr ng và tr hoàn toàn. Xét phép lai (P)ế ộAaDDEe AaDdee. Xác đnh ki hình gi ng F♂ ở1 .Doc24.vnS GD&ĐT NGỞ ƯƠTR NG THPT ĐOÀN TH NGƯỜ ƯỢ KI TRA KÌ IỀ ỌNĂM 2016 2017ỌMÔN THI: inh 12Th gian làm bài: 45 phútờĐ ch (Dành cho báo danh ch n)ề ẵCâu (2 đi m)ểa. Mã di truy là gì? Nêu tên ba có ch năng mã hóa aa mêtiônin sinh tề ậnhân th c.ựb. Mã di truy có đc đi gì?ề ểCâu (3 đi m)ểa. Th nào là đt bi gen? Nêu nguyên nhân gây ra đt bi gen?ế ếb. Th nào là đt bi ch i? tên ng đt bi ch i?ế ộc. ch ng Claiphent và ch ng 3X ng liên quan đn NST nào,ộ ườ ặthu ng nào đt bi ch i?ộ ộCâu (2 đi m)ểa. Trình bày ch bào xác đnh gi tính ng nhi th ?ơ ểb. nh mù màu xanh ng do gen trên NST quy đnh.ệ ườ ịM ph nh mù màu hôn ng ch ng bình th ng. vộ ườ ườ ợch ng này mu sinh con không mù màu. ng ki th sinh c, em hãy tồ ưv cho ch ng này nên sinh con gì? Gi thích sao?ấ ạCâu (3 đi m)ểa. loài có NST 2n 20. Tính ng NST các ng: th t, th ba, thộ ượ ểtam i, th i?ộ ộb. đo ch gen có trình các nuclêôtit nh sau:ộ ư3 …XXX GGG TXG… ’Hãy xác định trình tự các nuclêôtit trên mạch bổ sung của gen, trìnhtự các nuclêôtit trên mARN, trình tự các axit amin trên chuỗipolipeptit? Biết các codon mã hóa các aa ng ng nh sau:ươ GGG aa Gly;XXX aa Pro; AGX aa Ser c. Cho bi gen quy đnh tính tr ng và tr hoàn toàn. Xét phép lai (P)ế ♂AabbDd aaBbDd Xác đnh ki hình gi ng Fị ở1 .Doc24.vnS GD&ĐT NGỞ ƯƠTR NG THPT ĐOÀN TH NGƯỜ ƯỢ ĐÁP ÁN HỌC KỲ SINH 12NĂM 2016 2017ỌĐ lề ẻCâu Đáp án Bi uểđi mểCâu 1a Gen là đoạn của pt ADN mang TTDT mã hóa 1phân tử ARN hoặc chuỗi polipeptit.­ 1ấ VD đúng VD nh gen Hbư là gen mã hóa cho chu iỗpolypeptit góp ph nên phân Hb trong bào ng u.ầ ầ(có th VD khác)ể ấb lo nu đã ra 4ừ 64 3ộ­ Trong đó có không mã hóa aa nào ­­> thúcộ là:UAG, UAA, UGA 0,5đ0,5đ0,25đ0,75đCâu a. Th ĐB là nh ng cá th mang gen ĐB đã bi hi ra KH.ể ệ­ tên các ng đt bi genể thay thế cặp Nu, mất cặpNu, thêm cặp Nu.b. ch phát sinh và nghĩa ĐB ch i: ộ­ ch phát sinh: Có th trình bày ng ho ng nhơ ưsau:+ Do lo phân bào làm cho NST không phân li trongự ặgi phân cho lo giao (n­1) và (n+1).ả ử+ Giao (n+1) giao th ng (n) ­­> H.t là th 3ử ườ ể(2n+1). Giao (n­1) giao th ng (n) ­­> H.t là thử ườ ể1 (2n­1).­ nghĩa: Cung nguyên li cho ti hóaấ ế+ Trong ch gi ng có th ng các cây không nhi đaọ ưcác NST theo mu vào cây laiố 0,5đ0,5đ0,25đ0,25đ0,25đ0,25đDoc24.vnc. ch ng Đaoộ liên quan tới cặp NST 21, thể ba­ ch ng cnộ liên quan tới cặp NST 23, thể một 0,5đ0,5đCâu Nhi th gi tính là lo NST có ch gen quy đnh gi iễ ớtính …­ qu phép lai thu và ngh ch cho ki hình khác nhau ởhai gi i. Tính tr ng bi hi gi XY (Di truy chéo) ềb. cho ch ng này nên sinh conư gái vì:- Gen nằm trên NST di truyền thắng -> người bốchỉ truyền giao tử cho con trai do vậy nếu sinh contrai chắc chắn có tật giống bố (dính ngón tay và 3).Nếu sinh con gái chắc chắn bình thường, không bị dínhngón tay và 3.- Viết SĐL: ♀XX ♂XY F1 XX XY (con gái BT con trai bị dính ngóntay) 0,5đ0,5đ0,5đ0,5đCâu a. Th tể 23 NSTth baể NSTth tam iể 3n NSTth iể 4n NSTb. Mạch gốc …GGA TTX GXA… ’Mạch bổ sung XXT AAG XGT ’mARN XXU AAG XGU ’Polipeptit ... Pr ys rg ...c. Xét phép lai (P) AaDDEe AaDdee. Xác đnh ki hình gi ng F♂ ở1 .­ Ki hình gi ng (A ee) 3/4 1/2 3/8ể 0,25đ0,25đ0,25đ0,25đ0,5đ0,25đ0,25đ1đDoc24.vnĐ ch nề ẵCâu Đáp án Bi uểđi mểCâu Khái ni mã di truy n...ệ ề­ Tên 3: AUG (mã đu)ộ ầb. Trình bày các đc đi mã di truy n.ặ ề­ Mã di truy đc đc đi xác đnh theo ng baề ượ ộnucleotit mà không lên nhau.ố­ Mã di truy có tính ph bi n, là các loài đu chungề ềm mã di truy n, tr vài ngo .ộ ệ­ Mã di truy có tính đc hi u, là ba ch mã hóa choề ỉm lo axit amin.ộ ạ­ Mã di truy mang tính thoái hóa, là nhi ba khác nhauề ộcùng xác đnh lo axit amin, Tr AUG và UGG. 0,5đ0,5đ0,25đ0,25đ0,25đ0,25đCâu a. Đt bi gen là nh ng bi đi trong trúc gen…ộ ủ­ Nguyên nhân: do tác đng lí, hóa hay sinh ngo nh ho cộ ặnh ng lo sinh lí, sinh hóa bào (y bên trong).ữ ốb. Đt bi ch là ĐB làm thay đi ng NST hay sổ ượ ốc NST ng đngặ ươ 0,5đ0,5đ0,5đDoc24.vn­ tên ng đt bi ch iể thể một, thể ba...c. ch ng Claiphentộ liên quan tới cặp NST 23, thể ba­ ch ng 3Xộ liên quan tới cặp NST 23, thể ba 0,5đ0,5đ0,5đCâu 3a. ch bào xác đnh gi tính ng nhi thơ :- ĐV có vú, ruồi giấm: con cái XX; con đực XY- ĐV chim, bướm: con cái XY; con đực XX- Châu chấu: con cái XX; con đực XO (X)b. cho ch ng này nên sinh conư gái vì:­ Quy ...ướ- nh mù màu có ki gen Xẹ mX bình th ng cóố ườki gen Xể MY. Nếu sinh con trai chắc chắn mù màu do conịtrai nh Xậ sinh con gái bình th ng (Xừ ườ MX m) .- Viết SĐL: mX MY F1 mY (con gái BT con trai bị mùmàu 0,5đ0,25đ0,25đ0,25đ0,5đ0,25đCâu a. tể 20 19 NSTT baể 20 21 NSTT tam iể 3n 30 NSTT iể 4n 40 NSTb. Mạch gốc /... XXX GGG TXG... /Mạch bổ sung ... GGG XXX AGX ... /mARN ... GGG XXX AGX ... /Polipeptit ... Gly Pro Ser ... c. AabbDd aaBbDd- Tỉ lệ đời con có kiểu hình giống bố A­bbD­ 1/2 x1/2 3/4 3/16 0,25đ0,25đ0,25đ0,25đ0,5đ0,25đ0,25đ1đTrên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.