Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Đề thi học kì 2 môn Địa lý lớp 9 trường THCS Bình Giang, Kiên Giang năm học 2016 - 2017

c19b730c1454e0da22a413da933eb73d
Gửi bởi: đề thi thử 4 tháng 5 2017 lúc 19:54 | Được cập nhật: 28 tháng 2 lúc 21:32 Kiểu file: DOC | Lượt xem: 295 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Ngày so n: 10/04/2017ạ Ngày y: ... /05/2017ạTu n: 36 Ti PPCT: 54ầ ếTHI IIẾ ỲMÔN ĐA LÍ 9Ị Ớ1. Mục tiêu kiểm tra:a. ki th c:ề ứ­ Đánh giá ki th c, kĩ năng nh th c: Nh bi t, Thông hi và ểv ng sinh trong II sau khi hai vùng Đông Nam và ộĐng ng sông Long, phát tri ng kinh bi đo, đa lí ịt nh Kiên Giang.ỉ­ Đánh giá qu sinh trong năm nh đi ch nh dung ộd trong năm i.ạ ớb. năng:ỹ- Ki tra đánh giá kĩ năng đc và phân tích bi đ, đ, phân tích quanể ượ ốh gi đi ki nhiên và phát tri xu hai vùng kinh trên.ệ ếc. Thái đ:ộ­ Tôn tr ng vi c, thêm yêu môn ọ2. Chu :ẩ ịa Chu sinh:ẩ tập,chuẩn bị đồ dùng học tập.b. Chu giáo viênẩ ki tra photo n, ma tr n, đáp án thang đi m:ề ể+ Ma tr đ: (Hình th ki tra: Tự luận Chủ đềNh bi tậ Thông hi uể ngậ ngổM đứ ộth pấ đứ ộcaoCh đ: ềĐông Nam Bộ ng ụnh ng ki ếđã ựvào ng sả ốli ẽđc bi ượ ểđ ấkinh ếvùng Đông Nam ộ(C4a) Nh xét ậđc ượ ơc kinh ếvùng Đông Nam ộ(C4b)S câuốS đi mố ểT lỷ câu: 2/3 ốS đi m: ểT 30% câu: 1/3 ốS đi m: ểT 30% câu: ốS đi m: ểT 30%ỷ ệCh đ: 2ủ ềĐng ngồ ằSông Longử Bi đc ượnhững thế mạnh để phát triển Doc24.vnngành nuôi trồng và đánh bắt thủy sản Đồng ằng ông Cửu Long (C1)S câuố đi mố lỷ câu: 1ốS đi m: ểT 20%ỷ câu: ốS đi m: ểT 20%ỷ ệCh đ: 3ủ ềPhát tri ngể ổh kinh tợ ếbi nể Hi và ểgi thích ảđc vì sao ượph phát triển tổnghợp kinh tế biển (C2)S câuố đi mố lỷ câu: 1ốS đi m: ểT 20%ỷ câu: ốS đi m: ểT 20%ỷ ệCh đ: 4ủ ềĐa lí nhị ỉKiên Giang Bi đc ượnh ng đi ềki nhiên ựthu cho ợphát tri kinhểt Kiên ủGiang. (C3) câuố đi mố lỷ câu: 1ốS đi m: ểT 30%ỷ câu: 1ốS đi m: ểT 30%ỷ ệT ng câuổ ốT ng ốđi mểT lỷ câu: ố(C1+C3)S đi m: ểT 50%ỷ câu: ố(C2)S đi m: ểT 20%ỷ câu: 2/3 ố(C4a)S đi m: ểT 20%ỷ câu: 1/3 ố(C4b)S đi m: ểT 10%ỷ câu: ốS đi m: 10ố ểT 100%ỷ ệDoc24.vnPhòng GD&ĐT Hòn Đtấ KI TRA KÌ II Năm c: 2016 2017Ể ọTr ng THCS Bình Giangườ Môn: Đa lí Kh i: 9ị ốL 9/….ớ Thời gian 45 phút (không kể giao đề)H và tên: .............................................ọĐi nh xét ậĐ bàiềCâu (2 điểm) Đồng bằng sông Cửu Long có những thế mạnh gì đểphát triển ngành nuôi trồng và đánh bắt thủy sản?Câu (2 điểm) sao ph phát tri ng kinh bi n?ạ ểCâu (3 điểm) Hãy nêu nh ng đi ki nhiên thu cho phát tri kinhữ ểt Kiên Giang.ế ủCâu (3 điểm) Cho ảng số liệu: Cơ cấu kinh tế Đông Nam ,ộ năm20 ơn vị: %)T ng sổ Nông, lâm, ngưnghi pệ Công nghi xâyệd ngự ch vị ụ100 6,2 59,3 34,5D vào ng li em hãy:ự ệa. bi tròn th hi kinh Đông Nam .ẽ ộb. Qua bi đã hãy nh xét kinh Đông Nam .ể ộDoc24.vnCâu Đáp án Bi uểđi mể1 hững thế mạnh để phát triển ngành nuôi trồngvà đánh bắt thủy sản Đng ng Sông Long:ở ử­ Khí áp thu cho các loài th sinh phát tri n. ể­ Nhi sông ngòi, cùng vùng bi ng nên có di tích tề ặn n.ướ ớ­ Ngu th phong phú ng n.ồ ướ ướ ặ­ Ngu th ăn phong phú: ph nông nghi p, cá tôm tồ ựnhiên, các sinh phù du...ậ 0,5 đ0,5 đ0,5 đ0,5 đ2 Ph phát triển tổng hợp kinh tế biển vì:ạ Kinh tếbi có vai trò quan tr ng kinh và an ninh qu phòng.ể ố­ Đi kinh :ố Phát tri ng kinh bi góp ph nể ầkhai thác hi qu nh ng ti năng to vùng bi cệ ướta.­ Đi an ninh qu phòng:ố Phát tri kinh bi là kh ngể ẳđnh ch quy bi đo đt c, cùng các ngị ướ ượqu phòng th phát hi n, đu tranh ch ng các âm uố ưxâm ngoài đc ch quy toàn lãnhượ ướ ẹth .ổ 1,0 đ1,0 đ3Nh ng đi ki nhiên thu cho phát tri kinh aữ ủKiên Giang:­ Đa hình: Kiên Giang là nh có đng ng, đi núi, bi nị ểvà đo.ả ả­ Khí mang tính ch nhi đi gió mùa xích đo ít thiêntai, nên rấ thu cho nhi lo cây tr ng nuôi sinhợ ậtr ng.ưở 0,5 đ0,5 đDoc24.vn­ Sông ngòi, kênh ch dày đc tiêu mùa lũ và giaoạ ướ ềthông đi i, đng th có tác ng vào mùa khô.ạ ướ ướ­ Đt đai có nhóm đt chính: có th tr ng tr nhi lo câyấ ạtr ng nuôi.ồ ậ­ Tài nguyên khoáng dào nh vùng đng ng sôngả ằC Long.ử=> Kiên Giang có nhi th phát tri nông nghi p, đánhề ệb t, nuôi tr ng ch bi th n, xu li xây ngắ ựvà đu phát tri du ch....ầ 0,5 đ0,5 đ0,5 đ0,5 đ4a. bi đẽ đúng bi đ, đy thông tin, chính xác, oẽ ảđm tính th .ả ỹBI KINH ĐÔNG NAM NĂM 2002Ể Ộb. Nh xét:ậC kinh vùng Đông Nam :ơ ộ+ Nông, lâm, ng nghi chi tr ng th (6,2%).ư ấ+ Công nghi Xây ng và ch chi tr ng cao. (59,3%ệ ọvà 34,5%).=> Đông Nam có kinh phát tri n.ộ 2,0 đ0,5 đ0,5 đGI ÔN KÌ II NĂM 2016 2017Ớ ỌDoc24.vnMÔN: ĐA LÍ 9ỊA LÝ THUY TẾI. Vùng Đông Nam Bộ1. Đi ki nhiên và tài nguyên thiên nhiên nh ng nh th nào đn phátề ưở ựtri ĐNB?ể ở2. Vì sao ĐNB có hút nh đi lao đng c?ứ ướ3. Nh nh ng đi ki thu nào mà ĐNB tr thành vùng xu cây CN nờ ớcu c? ướ4. sao tuy du ch TP Chí Minh đn Đà t, Nha Trang, Vũng Tàuạ ạquanh năm ho đng nh nh p?ạ ịII. Vùng Đng ng sông Longồ ử1. Nêu th nh tài nguyên thiên nhiên phát tri kinh xã hô ởđng ng sông Long ử2. Nêu khó khăn nhiên đng ng sông Long. Các bi nộ ệpháp kh ph .ắ ụ3. Nh ng đi ki nào giúp ĐBSCL tr thành vùng xu ng th nh tữ ươ ấc c.ả ướ4. Đồng bằng sông Cửu Long có những thế mạnh gì để phát triểnngành nuôi trồng và đánh bắt thủy sản?III. Phát tri ng kinh và tài nguyên môi tr ng bi đoể ườ ả1. Đc đi vùng bi ta.ặ ướ2. Vì sao ph phát tri ng kinh bi n?ả ểIV. Đa lí tình Kiên Giangị1. Nh ng đi ki nhiên thu cho vi phát tri kinh nh Kiênữ ỉGiang.2. Nh ng khó khăn hi nay nh Kiên Giang.ữ ỉDoc24.vn