Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Đề thi chọn HSG môn hóa học lớp 10

99819bccad5f6a4f0858af51dc8ead23
Gửi bởi: Võ Hoàng 5 tháng 3 2018 lúc 21:04:37 | Được cập nhật: 22 tháng 11 lúc 15:12:44 Kiểu file: DOCX | Lượt xem: 507 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

§Ò thi tuyÓn sinh vµo líp 10 chuyªn hãaTr êng THPT Hµ néi AmsterdamN¨m häc 1988 1989Thêi gian: 150 phót (kh«ng kÓ giao ®Ò)C©u 1. Hi®roxit lµ g×? Cã thÓ nãi tÊt c¶ c¸c axit vµ baz¬ ®Òu lµ hi®roxit îc kh«ng? T¹i sao? Nªu thÝ dô cho mçi tr êng hîp.C©u 2. So s¸nh sù kh¸c nhau gi÷a ®¬n chÊt vµ hîp chÊt.C©u 3. KhÝ oxi míi ®iÒu chÕ trong phßng thÝ nghiÖm bÞ lÉn mét Ýt h¬i íc vµ khÝ cacbonic. §Ó lµm s¹ch oxi ng êi ta cho khÝ nµy ®i qua mét hÖ thèng b×nh chøa nh÷ng hãa chÊt kh¸c nhau. Theo em nªn bè trÝ hÖ thèng b×nh lµm s¹ch nµy nh thÕ nµo, vÏ s¬ ®å ®¬n gi¶n vµ nªu c¸ch sö dông vµ cho biÕt c¸c hãa chÊt cÇn dïng lµ g×?C©u 4. 1. Bét tha vµ bét ®ång (II) oxit ®Òu cã mµu ®en. H·y nªu ph ¬ng ph¸p hãa häc ®¬n gi¶n ®Ó ph©n biÖt c¸c bét nµy. 2. Nung nãng hçn hîp gåm bét than vµ bét ®ång (II) oxit (kh«ng cãkh«ng khÝ) ng êi ta thu îc khÝ vµ 2,2 chÊt r¾n C. DÉn khÝ ®i quadd hi®roxit bari (d thÊy t¹o thµnh 1,97 kÕt tña tr¾ng. §em chia chÊt r¾n thµnh phÇn b»ng nhau. 3. PhÇn thø nhÊt îc l¾c kü víi dd axit clohi®ric (d ). Sau khi ph¶n øng hoµn toµn, läc lÊy dd vµo thïng råi ®æ vµo dd nµy mét îng dd hi®roxit kali ®Æc Ph¶n øng xong tiÕp tôc läc lÊy kÕt tña ®em nung ®Õn khèi îng kh«ng ®æi îc chÊt r¾n. 4. §èi víi phÇn hai trong oxi îc chÊt r¾n nÆng 4,2 g. a. ViÕt c¸c ph ¬ng tr×nh ph¶n øng x¶y ra.§Ò ChÝnh Thøcb. TÝnh m. c. X¸c ®Þnh thµnh phÇn vµ khèi îng c¸c chÊt cã trong hçn hîp A.Cho 1; 12; 16; Cu 64; Ba 137§Ò thi tuyÓn sinh vµo líp 10 chuyªn hãaTr êng THPT Hµ néi AmsterdamN¨m häc 1989 1990Thêi gian: 150 phót (kh«ng kÓ giao ®Ò)C©u 1. 1. Sù ch¸y lµ g×? ThÝ dô. 2. So s¸nh sù ch¸y cña mét chÊt trong kh«ng khÝ vµ trong oxi. Gi¶i thÝch sù kh¸c nhau gi÷a hai hiÖn îng nµy. 3. Trong c«ng nghiÖp vµ c¸c lÜnh vùc kh¸c, sù ch¸y trong oxi ®· îc øng dông nh thÕ nµo, h·y nªu thÝ dô ®Ó minh häa.C©u 2. 1. Mét häc sinh cho r»ng: “Hçn hîp îc t¹o ra tõ hai lo¹i nguyªn tö trë lªn”. Theo em, kiÕn nµy ®óng hay sai, t¹i sao. Nªu thÝ dô minh häa. 2. H·y kÓ ra thÝ dô vÒ c¸c ph ¬ng ph¸p vËt lÝ kh¸c nhau ®ùc ¸p dông trong thùc tÕ ®êi sèng vµ s¶n xuÊt nh»m t¸ch riªng tõng chÊt trong hçn hîp.C©u 3. Trong thiÕt bÞ tæng hîp íc cã chøa 11,2 lÝt hçn hîp khÝ gåm H2 vµO2 Sau mét thêi gian ®èt hçn hîp b»ng tia löa ®iÖn ng êi ta lµm nguéi vÒ nhiÖt ®é ban ®Çu th× îc 3,6 íc vµ lÝt hçn hîp khÝ B. 1. X¸c ®Þnh thµnh phÇn theo thÓ tÝch vµ theo khèi îng cña c¸c khÝ hçn hîp A, biÕt r»ng 2,8 lÝt hçn hîp nµy c©n nÆng 1,375 g. 2. TÝnh V. 3. Hçn hîp khÝ cã chøa 50% nit¬, 50% CO2 (theo khèi îng). Hái trong bao nhiªu hçn hîp cã mét sè phÇn tö khÝ b»ng 2,25 lÇn sè ph©n tö khÝ cã trong lit hçn hîp B. C¸c khÝ ®o ®ktc. §Ò ChÝnh Thøc2Cho 1; 12; 14; 16§Ò thi tuyÓn sinh vµo líp 10 chuyªn hãaTr êng THPT Hµ néi AmsterdamN¨m häc 1991 1992Thêi gian: 150 phót (kh«ng kÓ giao ®Ò)C©u 1. (3 ®) Cho c¸c tõ: A: nguyªn tè; B: nguyªn tö; C: ph©n tö; D: chÊt; E: ®¬n chÊt; F: Hîp chÊt; G: hçn hîp; H: T¹p chÊt. H·y chän trong sènµy tõ thÝch hîp ®iÒn vµo mçi chç trèng ®Ó hoµn thµnh nh÷ng c©u sau: 1. Kh«ng khÝ îc coi lµ mét ……………. gåm nhiÒu ………. mµ thµnh phÇn chÝnh lµ oxi vµ nit¬, ngoµi ra cã mét îng nhá c¸c khÝ kh¸c nh cacbonic, h¬i íc, khÝ hiÕm, ….. 2. C«ng thøc hãa häc cho biÕt sè ………… cña mçi ……….. cã trong …….. cña…. 3. Trong …….. cña mçi ……. cã thÓ chØ gåm nh÷ng ……. cña cïng mét …… nh ng còng cã thÓ gåm ……. cña hai hay nhiÒu ……… 4. C¸c …….. cÊu t¹o nªn protit gåm C, H, O, ngoµi ra cßn cã thÓ cã c¶ S, P, Fe, …. 5. Nh÷ng …kh¸c nhau do cïng mét ... hãa häc, v× vËy trong kÏm ….. chÝnh lµ ……..C©u 2. (2®) ViÕt c¸c ph ¬ng tr×nh ph¶n øng ®iÒu chÕ ®ång (II) sunfat b»ng c¸ch kh¸c nhau mµ chØ cÇn sö dông kh«ng qu¸ lo¹i hãa chÊt ghi râ ®iÒu kiÖn ph¶n øng kÌm theo, nÕu cã).C©u 3. (2,5®) Hçn hîp gåm muèi nitrat cña kim loai (hãa trÞ I) vµ kim lo¹i (hãa trÞ II). Trong thµnh phÇn cña hçn hîp A, nit¬ chiÕm 10,891% khèi îng. 1. Cã thÓ ®iÒu chÕ îc tèi ®a bao nhiªu kim lo¹i tõ 145,4 hçn hîp A. §Ò ChÝnh Thøc32. Cho biÕt muèi trong hçn hîp cã tû lÖ vÒ sè mol ¬ng øng lµ 5:3, h·y x¸c ®Þnh X, lµ kim lo¹i nµo trong sè nh÷ng kim lo¹i íi ®©y. Na 23; Mg 24; 39; Ca 40; Fe 56; Cu 64; Zn 65; Ag =108; Ba 137; Hg 200 3. Nªu ph ¬ng ph¸p t¸ch riªng muèi Y(NO3 )2 ra khái hçn hîp A.C©u (1,5®) §Ó ®èt ch¸y hoµn toµn 2,24 lÝt HCHC thÓ khÝ cÇn sö dông võa hÕt 13,44 lÝt khÝ oxi. Ph¶n øng lµm t¹o thµnh hçn hîp khÝ gåm CO2 vµ h¬i íc. DÉn lÇn ît ®i qua b×nh chøa 72,8 dd H2 SO4 98% vµ b×nh II chøa 800 ml dd NaOH 0,625M. Toµn bé h¬i íc bÞ hÊp thô b×nh lµm t¹o thµnh dd H2 SO4 89,18%. Khi qua b×nh II, khÝ CO2 bÞ hÊp thô hÕt lµm t¹o thµnh mét dd chØ ch¸ 35,8 muèi. Cho biÕt c¸c thÓ tÝch khÝ ®o ktc. H·y x¸c ®Þnh CTPT cña A.§Ò thi tuyÓn sinh vµo líp 10 chuyªn hãaTr êng THPT Hµ néi AmsterdamN¨m häc 1993 1994Thêi gian: 150 phót (kh«ng kÓ giao ®Ò)C©u 1. (4®) 1. Cho biÕt lµ hçn hîp gåm Mg vµ Cu, h·y viÕt c¸c ph ¬ng tr×nh ph¶n øng theo s¬ ®å sau: KhÝ O2 (d ddHCl Na dd nung KÕt tña 2. So s¸nh nh÷ng ®iÓm kh¸c nhauvÒ cÊu t¹o ph©n tö vµ tÝnh chÊt hãa häc gi÷a metan, etylen vµ benzen. Nªu thÝ dô minh häa.C©u (3®). §Ò ChÝnh Thøc4Dung dÞch chøa hçn hîp KOH vµ Ba(OH)2 cã CM lÇn ît lµ 0,2M vµ 0,1M. Dung dÞch chøa hçn hîp H2 SO4 vµ HCl cã CM lÇn ît lµ 1,25M vµ 0,75M. 1. TÝnh thÓ tÝch dd võa ®ñ ®Ó trung hßa 40 ml dd vµ khèi îng chÊt kÕt tña t¹o thµnh sau ph¶n øng. 2. Dïng ml dd ®Ó hßa tan CuO, lµm t¹o thµnh dd Z. Cho 12 gbét Mg vµo Z, sau khi ph¶n øng kÕt thóc läc t¸ch îc 12,8 chÊt r¾n. TÝnh m.C©u (3 ®). HCHC cã thµnh phÇn gåm c¸c nguyªn tè C, H, O. §Ó®èt ch¸y hoµn toµn 2,688 lit h¬i X, cÇn dung 5,376 lÝt O2 kÕt qu¶ thu îc 10,56 CO2 vµ 4,32 H2 O. 1. X¸c ®Þnh CTPT cña X, biÕt r»ng c¸c thÓ tÝch khÝ ®Òu ®o ®ktc. 2. ViÕt c¸c ph ¬ng tr×nh ph¶n øng theo s¬ ®å sau biÕt cã kh¶ n¨ng lµm ®á quú tÝm vµ c¸c chÊt A, B, C, D, E, trong s¬ ®å ®Òu lµ HCHC:A ICho 1; 12; 16; Na 23;Mg 24; 32; Cl 35,5; 39;Cu 64; Ba 137§Ò thi tuyÓn sinh vµo líp 10 chuyªn hãaTr êng THPT Hµ néi AmsterdamN¨m häc 1991 1992, Vßng 1)Thêi gian: 150 phót (kh«ng kÓ giao ®Ò)C©u 1(2,5®). 1. ChØ dïng dd HCl vµ Ba(OH)2 h·y nªu c¸ch ph©n biÖt lä bét riªng biÖt bÞ mÊt nh·n: Fe; Fe2 O3 FeCO3 BaCO3 .§Ò ChÝnh Thøc52. X¸c ®Þnh c¸c chÊt: A, B, C, D, E. H·y viÕt c¸c ph ¬ng tr×nh ph¶n øng (ghi râ ®iÒu kiÖn) ®Ó hoµn thµnh d·y biÕn hãa sau: Fe Fe(OH)3 (1) (2) (3) (4) (5)C©u 2(2,5®). 1. Trong b×nh chøa hçn hîp khÝ: CO; CO2 C2 H4 C2 H2 Nªu ph ¬ng ph¸p hãa häc ®Ó nhËn biÕt tõng khÝ cã trong b×nh. 2. Mét hçn hîp gåm C2 H6 vµ C2 H4 §èt ch¸y hoµn toµn hçn hîp th× thu îc mol h¬i íc vµ mol CO2 Hái tû lÖ a/b cã gi¸ trÞ trong kho¶ng nµo?C©u 3(2,5®). Gi¶i thÝch c¸c hiÖn îng x¶y ra trong thÝ nghiÖm sau vµ tÝnh CM ban ®Çu cña hai dd H2 SO4 vµ NaOH. ThÝ nghiÖm 1: Trén lit dd NaOH víi lÝt dd H2 SO4 thu îc lÝt ddA. LÊy 0,2 lÝt ddA, thªm mét mÈu quú thÊy cã mµu xanh. Sau ®ã thªm tõ tõ dd HCl 0,05M tíi khi quú ®æi thµnh mµu tÝm th× hÕt 0,4 lÝt axit. ThÝ nghiÖm 2: Trén lÝt dd NaOH víi lÝt dd H2 SO4 thu îc lÝt ddB. LÊy 0,2 lÝt ddB, thªm mét mÈu quú thÊy cã mµu ®á. Sau ®ã thªm tõ tõ dd NaOH 0,1M tíi khi quú ®æi thµnh mµu tÝm th× hÕt 0,8 lÝt xót.C©u 4(2,5®). §èt ch¸y hoµn toµn mét HCHC chøa C; H; cÇn 0,448 lÝt khÝ oxi (®ktc) thu îc 0,88 CO2 vµ 0,36g h¬i íc. Tû khèi h¬i cña so víi metan lµ 3,75. Cho 50 ml ddA t¸c dông hoµn toµn víi Na2 CO3 thu îc lÝt CO2 (®ktc). C« c¹n dd thu îc 8,2 muèi khan. 1. TÝnh m, x¸c ®Þnh CTPT, CTCT cña a. 2. TÝnh V, x¸c ®Þnh Cm cña dd A.Cho Na 23; 12; 1; 16.§Ò thi tuyÓn sinh vµo líp 10 chuyªn hãaTr êng THPT Hµ néi AmsterdamN¨m häc 1999 2000Thêi gian: 150 phót (kh«ng kÓ giao ®Ò)C©u 1(1,5®): §Ò ChÝnh Thøc61.H·y cho biÕt ®iÒu kiÖn cã thÓ x¶y ra ph¶n øng gi÷a muèi vµ axit; gi÷a muèi vµ kiÒm. ViÕt c¸c ph ¬ng tr×nh ph¶n øng minh häa. 2. Nªu thÝ dô muèi (t¹o bëi kim lo¹i kh¸c nhau vµ gèc axit kh¸c nhau) võa cã kh¶ n¨ng ph¶n øng víi axit, võa cã kh¶ n¨ng ph¶n øng vêi kiÒm. ViÕt c¸c ph ¬ng tr×nh ph¶n øng ®Ó minh häa.C©u 2(1,75®). Hßa tan hoµn toµn MCO3 b»ng mét îng võa ®ñ dd H2 SO4 12,25% thu îc dd MSO4 17,431% 1. X¸c ®Þnh kim lo¹i M. 2. §un nhÑ 104,64 dd muèi t¹o thµnh trªn ®Ó lµm bay h¬i íc, thu îc 33,36 tinh thÓ hi®rat. X¸c ®Þnh tinh thÓ muèi hi®rat nµy. C©u (1,5®). ViÕt ph ¬ng tr×nh ph¶n øng t¹o thµnh ®ång (II) cloruatõ nh÷ng chÊt ban ®Çu kh¸c nhau.C©u 4(2®). Cho 80 bét Cu vµo 200 ml AgNO3 sau mét thêi gian ph¶n øng läc îc dd vµ 95,2 chÊt r¾n. Cho tiÕp 80g bét Pb vµo dd A; ph¶n øng xong läc t¸ch îc ddB chØ chøa mét muèi duy nhÊt vµ 67,05 chÊt r¾n. 1. TÝnh CM cña dd AgNO3 ®· dïng. 2. Cho 40 bét kim lo¹i hãa trÞ II vµo 1/10 ddB, sau khi ph¶n øng x¶y ra hoµn toµn läc t¸ch îc 44,575 chÊt r¾n kh«ng tan. H·y x¸c ®Þnh kim lo¹i R.C©u 5(1,5®) Cho X1 X2 X3 X4 X5 lµ c¸c chÊt h÷u c¬, cßn A, B, C, D, lµ nh÷ng chÊt v« c¬. H·y x¸c ®Þnh c¸c hÊt thÝch hîp ®Ó hoµn thµnh nh÷ng ph ¬ng tr×nh ph¶n øng theo s¬ ®å sau: 1. X1 X2 X5 2. X3 X5 X1 3. X4 X2 4. X5 O2 X3 C5. X2 X3 E6. X3 Mg X4 H2C©u (1,75®). Hçn hîp khÝ îc t¹o thµnh khi trén lÉn 4V lÝt khÝ CH4víi lÝt khÝ hi®rocacbon (®o cïng ®k, o, p). §èt ch¸y hoµn toµn hçnhîp X; thu îc h¬i íc vµ khÝ CO2 cã tû lÖ ¬ng øng lµ 6,75:11. Trén CH4 víi 1,75 hi®rocacbon îc hçn hîp Y. §èt ch¸y hoµn toµn hh thu îc khÝ CO2 vµ h¬i íc cã tû lÖ ¬ng øng. 1. X¸c ®Þnh CTPT 2. ViÕt c¸c CTCT cã thÓ cã cña A.§Ò thi tuyÓn sinh vµo líp 10 chuyªn hãaTr êng THPT Hµ néi Amsterdam§Ò ChÝnh Thøc7N¨m häc 1991 1992, (vßng 2)Thêi gian: 150 phót (kh«ng kÓ giao ®Ò)C©u 1. 1. Oxit lµ g×? Nªu tÝnh chÊt ho¸ häc kh¸c nhau gi÷a c¸c lo¹i oxit mµ em ®· häc. ViÕt c¸c ph ¬ng tr×nh ph¶n øng minh ho¹ nÐu cã. 2. Tõ s¾t (III) oxit b»ng c¸c lo¹i ho¸ chÊt kh¸c nhau cã thÓ ®iÒu chÕ îc s¾t (III) clorua theo hai c¸ch. H·y tr×nh bµy c¸ch lµm, nÕu víi mçi chÊt îc chän chØ dïng kh«ng qu¸ mét lÇn.C©u 2. 1. Tr×nh bµy nh÷ng ph ¬ng ph¸p sö dông nh÷ng kim lo¹i thÝch hîp ®Ó ph©n biÖt c¸c chÊt láng sau: benzen, îu etylic, axit axetic. 2. Cho A, B, C, lµ c¸c hîp chÊt h÷u c¬ kh¸c nhau, h·y x¸c ®Þnh c¸c chÊt nµy vµ viÕt c¸c ph -¬ng tr×nh ph¶n øng thùc hiÖn biÕn ho¸ sau: Axit axetic DC©u 3. lµ mét kim lo¹i cã ho¸ trÞ II. §em hoµ tan hoµn toµn oxit cña kim lo¹i nµy vµo 48 dd H2 SO4 6,125% t¹o thµnh dd cã chøa 0,98% H2 SO4 .Khi dïng 2,8 lÝt cacbon (II) oxit ®Ó khö hoµn toµn oxit trªn thµnh kimlo¹i, thu îc khÝ B. NÕu lÊy 0,7 lÝt khÝ cho qua dd íc v«i trong (d lµmt¹o ra 0,625g kÕt tña. 1. TÝnh vµ khèi îng cña R, biÕt r»ng c¸c ph¶n øng x¶y ra hoµn toµn, c¸c thÓ tÝch khÝ ®Òu ®o ®ktc. 2. Cho 0,54g bét nh«m vµo 20 dd A, sau khi ph¶n øng kÕt thóc läc t¸ch îc chÊt r¾n. TÝnh m. 1; 12; 16; Mg 24; Al 27; 32; Ca 40; Fe 56; Cu 64; Zn 658§Ò thi tuyÓn sinh vµo líp 10 chuyªn hãaTr êng THPT Hµ néi AmsterdamN¨m häc 1992 1993Thêi gian: 150 phót (kh«ng kÓ giao ®Ò)C©u 1. 1. Hoµn thµnh c¸c ph ¬ng tr×nh ph¶n øng sau: (1). CO2 Ba(HCO3 )2 (2). MnO2 HCl (3). FeS2 SO2 (4). Cu CuSO4 2. a. Tr×nh bµy c¸c tÝnh chÊt ho¸ häc chñ yÕu cña phi kim vµ nh÷ngc¨n cø ®Ó so s¸nh møc ®é m¹nh yÕu cña phi kim. Nªu vÝ dô. b. H·y chän mét ph¶n øng ®Ó chøng tá Clo cã tÝnh phi kim m¹nhh¬n oxi. ViÕt c¸c ph ¬ng tr×nh ph¶n øng minh ho¹.C©u 2. 1. ViÕt c«ng thøc cÊu t¹o cña c¸c hîp chÊt cã c«ng thøc C4 H8 2. Nªu PPHH ®Ó ph©n biÖt c¸c chÊt láng sau: axit axetic, îu etylic, benzen, dd glucoz¬ trong íc vµ Ït¨ng cã lÉn mét Ýt íc.ViÕt c¸c ph ¬ng tr×nh ph¶n øng (nÕu cã).C©u 3. Dung dÞch chøa axit axetic cã khèi îng riªng lµ 1,02g/ml. ChoV ml dd vµo 80ml dd Na2 CO3 0,25M, t¹o thµnh 0,336 lÝt khÝ vµ ddB. Cho vµo cèc chøa 400 ml dd Ca(OH)2 0,05M thu îc 0,5 kÕt tñavµ ddC. NÕu cho ml dd t¸c dông víi îng Na. Lµm t¹o thµnh 8,736 lÝtkhÝ. 1. ViÕt c¸c ph ¬ng tr×nh ph¶n øng x¶y ra.§Ò ChÝnh Thøc92. X¸c ®Þnh vµ nång ®é ph©n tö cña ddA. 3. Dung dÞch cã thÓ hÊp thô tèi ®a bao nhiªu lÝt khÝ CO2 BiÕtr»ng c¸c ph¶n øng x¶y ra hoµn toµn, c¸c thÓ tÝch khÝ ®Òu ®o ®ktc,c¸c muèi cña axit axetic ®Òu tan trong íc.Cho 1; 12; 16; Na 23; Ca 40§Ò thi tuyÓn sinh vµo líp 10 chuyªn hãaTr êng §¹i häc quèc gia Hµ néi N¨m häc 1992 1993Thêi gian: 150 phót (kh«ng kÓ giao ®Ò)C©u 1. Cho s¬ ®å biÕn hãa sau: CaCO3 (1) (2) (3) (4) CaCO3 +X +Y +Z CaCO3 (5) (6) (7) H·y t×m c¸c chÊt øng víi c¸c ch÷ c¸i A, B, C, D, E, F, P, Q, R, X, Y, ZbiÕt r»ng chóng lµ nh÷ng chÊt kh¸c nhau. ViÕt c¸c ph ¬ng tr×nh ph¶nøng.C©u 2. 1. Tõ nguyªn liÖu ban ®Çu lµ quÆng pirit, muèi ¨n, kh«ng khÝ, íc,c¸c thiÕt bÞ vµ c¸c xóc t¸c cÇn thiÕt, viÕt c¸c ph ¬ng tr×nh ph¶n øng®iÒu chÕ FeSO4 Fe(OH)3 NaHSO4 2. Mét hçn hîp khÝ gåm CO, CO2 SO2 SO3 CÇn dïng c¸c ph¶n ønghãa häc nµo ®Ó nhËn ra tõng khÝ cã mÆt trong hçn hîp.C©u 3. §Ò ChÝnh Thøc10