Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

đề kiểm tra 1 tiết học kỳ 2 môn toán lớp 5 (4)

c3584a74e6482a867a0484d55d4a0bb0
Gửi bởi: Võ Hoàng 8 tháng 3 2018 lúc 23:37:53 | Được cập nhật: 18 tháng 9 lúc 19:32:52 Kiểu file: DOC | Lượt xem: 423 | Lượt Download: 1 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

PHÒNG GD ĐT THANH OAI KI TRA GI KÌ IIỀ ỌTR NG TI XUÂN NGƯỜ ƯƠ NĂM C: 2016-2017Ọ MÔN: TOÁN (Th gian: 40 phút)ờH và tên:…………………………………………….L 5………………………….ọ ớĐI MỂ tên, ch kí GVọ ủGV1:……………………………………..GV2:……………………………………..I. Ph tr nghi m: (6 đi m)ầ ểHãy khoanh tròn vào ch cái tr câu tr đúng: ướ ờ1/ Hình ph ng là hình:ậ ươA. Có là hình vuông, có nh và 12 nh ng nhauặ ằB. Có là hình ch nh t, có nh và 12 nh ng nhau.ặ ằC. Có là hình ch nh t, có 12 nh và nh.ặ ạ2/ đo 0,015mố là:ọA. Không ph lăm mét kh i.ẩ ườ ốB. lăm ph trăm mét kh iườ ốC. lờ ph nghìn mét kh iầ ố3 thích đi vào ch ch m: 0,22 mố ………. dm là bao nhiêu?A. 22 B. 220 C. 2200 D. 220004 ph trăm 32 và 50 là bao nhiêu?ỉ ủA. 64% B. 65% C. 46%4 D. 63%5 4700cm là qu nào ?ế ốA. 4,7dm B. 4,7m C. 4,7cm D. 4,7mm 36/ 25% là 100. đó là bao nhiêu?ủ ốA. 40 B. 400 C. 25 D. 2507/ Di tích toàn ph hình ph ng có nh 2cm là:ệ ươ ạA. 24cm B. 16cm C. 42cm D. 20cm 28/ hình tròn có bán kính là 6cm thì di tích là:ộ ệA. 113,04cm B. 113,03cm C. 113,02cm D. 113cm 29/ Khoanh tròn vào đáp án đúng:A. Di tích hình thang ng ng dài hai đáy nhân chi cao (cùng tệ ộđ đo) chia cho 2ơ ồB. Di tích hình thang ng trung bình ng hai đáy nhân chi cao (cùngệ ềm đo) ị10 nh hình thang đáy 20m, đáy nh 15 m, chi cao 10 m. Tính ườ ềdi tích nh hình thang đó?ệ ườA. 173 B. 174 175 VnDoc tài li u, văn pháp lu t, bi mi ph í11/ Di tích ph tô trong hình ch nh đây là:ệ ướ A. 20 cm 12cmB. 14 cm 2C. 24 cm 2D. 34 cm 2PH II :Ầ đi m)ểBài 1: (2đ) tính tínhặ a) 605,26 217,3 b) 68,4 25,7 c) 9,3 6,7 d) 91,08 3,6……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….........…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Bài 2: (1đ) hình ch nh có chi dài 18 cm, chi ng 15cm, chi caoộ ề10cm. Tính th tích hình ch nh đó.ể ậBài gi iả……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Bài 3: 1đ hình ch nh có th tích là 216 cmộ 3. tăng kích th aế ướ ủhình ch nh lên thì th tích hình ch nh là:ộ ớ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… NG ĐÁNH GIÁ CHO ĐI MƯỚ VnDoc tài li u, văn pháp lu t, bi mi ph í5cm 4cmMÔN: TOÁN Năm c: 2016-2017ọI. Ph tr nghi m: (6 đi m)ầ ể- HS khoanh tròn câu đúng 0,5 đi m. Riêng câu 10 đi m.ỗ ượ ượ ểCâu 10 11Đáp án BII/ Ph (4 đi m)ầ ể1. (2 đi m) HS th hi đúng phép tính 0,5 đi m.ể ượ a) 822,56 b) 42,7 c) 62,31 d) 25,32. (1 đi )ể Th tích hình ch nh đó là :ể 0,25 đi mể 18 15 10 2700 (cm 3) 0,5 đi mểĐáp 2700 (cmố 3) 0,25 đi mể3. (1 đi m) Gi i:ảVcũ 216Vm cớ= (a c)= (a c)= 216= 1728 VnDoc tài li u, văn pháp lu t, bi mi ph