Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

đề kiểm tra 1 tiết học kỳ 2 môn hóa học lớp 10 (3)

b1c17b86befdb5353dda6434d9b82790
Gửi bởi: Võ Hoàng 20 tháng 3 2018 lúc 3:45:39 | Được cập nhật: 15 tháng 5 lúc 11:08:51 Kiểu file: DOCX | Lượt xem: 541 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

GIÁO VÀ ĐÀO OỞ KI TRA GI KỲ II NH 2017 2018 ỌTHÀNH PH CHÍ MINHỐ MÔN HÓA CỌTR NG THPT LÊ TR NG NƯỜ TH GIAN 45 phútỜĐ chính th cề ứCâu (2 đi m)ể Vi các ph ng trình ch ng minh và bi di thay oxi hóa các ươ ủnguyên trong ph ng trình ươa) ph ng trình ch ng minh axit HCl có tính kh nh.ươ ạb) ph ng trình ch ng minh huỳnh có tính oxi hóa.ươ ưc) ph ng trình ch ng minh Clươ ứ2 có tính oxi hóa nh Iạ ơ2 .d) ph ng trình ch ng minh Oươ ứ3 có tính oxi hóa nh Oạ ơ2 .Câu (2 đi m)ể Vi các ph ng trình hóa hoàn thành chu chuy hóa sau (ghi rõ đi ki ươ ệph ng, có) ếKMnO4 Cl2 NaCl Hcl CuCl2 AgCl Cl2 KClO3 O2 .Câu (2 đi m)ể Nh bi các dung ch nhãn sau ng ph ng ph1p hóa (vi ph ng ươ ươtrình ph ng minh a) ọHCl, K2 CO3 NaOH, NaNO3 HBr.Câu (2 đi m)ể Cho 11,9g Zn và Al tan trong 200ml dung ch axit clohidric thu cỗ ượ8,96 lít khí (đkc) và dung ch (X).ịa. (1 đi m) Tính thành ph ph trăm kh ng các ch trong ban u.ể ượ ầb. (1 đi m) Tính ể- ng mol/ lít dung ch axit đã dùng.ồ ị- ng mol/lít dung ch (X), xem nh th tích dung ch thay không đáng ểCâu (2 đi m)ể Nung nóng 5,6 gam Fe và 2,56 gam (trong đi ki không có khôngỗ ệkhí) khi ph ng hoàn toàn thu ch (A).ế ượ ắa. (1 đi m) Tính kh ng ng ch trong (A).ể ượ ấb. (1 đi m) Hòa tan trên ng dung ch HCl 1,5M, thu khí (Y).ể ượ ợc. Tính tích dung ch HCl dùng.ể ầd. Tính thành ph ph trăm th tích các ch khí trong (Y). ợCho bi Fe =56; Al 27; Zn 65; 1; Cl 35,5; 32; 16; 14.ếH sinh không ng tài li nào.ọ ượ